Uredba o određivanju Ministarstva odbrane za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 21. Zakona o elektronskom potpisu („Službeni glasnik RS”, broj 135/04),

Vlada donosi

U R E D B U

O ODREĐIVANJU MINISTARSTVA ODBRANE ZA IZDAVANJE

KVALIFIKOVANIH ELEKTRONSKIH SERTIFIKATA

Član 1.

Određuje se Ministarstvo odbrane da, kao sertifikaciono telo, izdaje kvalifikovane elektronske sertifikate.

Član 2.

Izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata Ministarstvo odbrane vrši u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu („Službeni glasnik RS”, broj 135/04) i podzakonskim aktima za njegovo izvršavanje.

Član 3.

Ministarstvo odbrane upisuje se u Registar sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata, koji vodi ministarstvo nadležno za informaciono društvo.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-7753/2014

U Beogradu, 18. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar