Uredba o načinu plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa za 2014. godinu (obrasci)

Na osnovu člana 136. stav 9. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, broj 88/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O NAČINU PLAĆANjA NAKNADE ZA KORIŠĆENjE MINERALNIH SIROVINA I GEOTERMALNIH RESURSA ZA 2014. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom bliže se uređuje način plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa za 2014. godinu (u daljem tekstu: naknada) koju plaća nosilac eksploatacije kojem je odobreno korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa (u daljem tekstu: nosilac eksploatacije).

Član 2.

Naknada se plaća periodično, kao akontacija i konačno, po isteku godine.

Obračun i akontaciono plaćanje naknade vrši se tromesečno u roku od 15 dana po isteku tromesečja.

Ukoliko je iznos plaćenih akontacija naknade u toku godine manji od iznosa obračunate naknade po isteku godine, razlika se plaća u zakonskom roku za podnošenje godišnjeg finansijskog izveštaja.

Ukoliko je iznos uplaćenih akontacija u toku godine veći od iznosa konačno obračunate naknade po isteku godine, više plaćena naknada uračunava se kao akontacija za naredni period.

Član 3.

Podatke o kvartalnom obračunu naknade, nosilac eksploatacije podnosi ministarstvu nadležnom za poslove rudarstva i geoloških istraživanja (u daljem tekstu: ministarstvo), odnosno nadležnom organu autonomne pokrajine (u daljem tekstu: pokrajinski organ) ili nadležnom organu jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: organ lokalne samouprave) u roku iz člana 2. stav 2. ove uredbe na sledećim obrascima:

1) Obrazac KNMS 1 Kvartalni obračun naknade za korišćenje ostalih mineralnih sirovina iz člana 136. stav 2. tač. 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8) i 9) Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima;

2) Obrazac KNMS 2 Kvartalni obračun naknade za korišćenje nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala iz člana 136. stav 5. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima;

3) Obrazac KNMS 3 Kvartalni obračun naknade za korišćenje metaličnih mineralnih sirovina iz člana 136. stav 2. tačka 4) Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima.

Obrasci iz stava 1. ovog člana odštampani su uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 4.

Podatke o godišnjem obračunu naknade, nosilac eksploatacije podnosi ministarstvu, odnosno pokrajinskom organu ili organu jedinice lokalne samouprave, zajedno sa godišnjim finansijskim izveštajem (bilans uspeha i bilans stanja) na sledećim obrascima:

1) Obrazac GNMS 1 Godišnji obračun naknade za korišćenje ostalih mineralnih sirovina iz člana 136. stav 2. tač. 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8) i 9) Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima;

2) Obrazac GNMS 2 Godišnji obračun naknade za korišćenje nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala, iz člana 135. stav 5. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima;

3) Obrazac GNMS 3 Godišnji obračun naknade za korišćenje metaličnih mineralnih sirovina iz člana 136. stav 2. tačka 4) Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima.

Obrasci iz stava 1. ovog člana odštampani su uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 5.

Ukoliko nosilac eksploatacije ne postupi u skladu sa čl. 2, 3. i 4. ove uredbe, ministarstvo, odnosno pokrajinski organ ili organ lokalne samouprave, poslaće nosiocu eksploatacije opomenu s nalogom da postupi u skladu sa odredbama ove uredbe i dospeli iznos plati najkasnije u roku od deset dana od dana prijema opomene.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2014. godine.

Broj

U Beogradu, 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E Nj E

Pravni osnov za donošenje Uredbe

Pravni osnov za donošenje uredbe sadržan je u odredbama člana 136. stav 9. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, br. 88/11) kojim određeno da Vlada bliže uređuje način plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa koju plaća nosilac eksploatacije kojem je odobreno korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa, i u članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12), po kome Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom, u skladu sa svrhom i ciljem zakona.

Razlozi za donošenje Uredbe

Razlozi za donošenje ove uredbe sastoje su u činjenici da je potrebno bliže odrediti način plačanja nakande radi praćenja i kontrole pravilnosti uplate i visine uplaćene naknade, koju nosilac eksploatacije kojem je odobreno korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa plaća u određenom postotku od prihoda koje ostvaruje od iskorišćenih ili prodatih mineralnih sirovina i geotermalnih resursa.

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja u Uredbi

Odredbama člana 1. uredbe u skladu sa članom 136. stav 9. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, br. 88/11) određeno je se da Uredbom uređuje način plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa koju plaća nosilac eksploatacije kojem je odobreno korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa, za 2014. godinu.

U članu 2, 3, i 4. predloga uredbe određeno je da se naknada plaća periodično, kao akontacija i konačno, po isteku godine, i određen je račun na koji se vrši uplata i vrsta i sadržina obrazaca na kojima se dotavljaju podaci o uplaćenoj naknadi.

Odredbama člana 5. uredbe određeno je postupanje ukoliko nosilac eksploatacije ne postupi u skladu sa čl. 2, i 4. ove Uredbe.

Naime, prema odredbama 136. stav 8. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima prinudnu naplatu i kontrolu obračuna i uplate naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa vrši nadležni poreski organ. U pogledu prinudne naplate, kontrole, kamate i zastarelosti naknade za korišćenje mineralnih sirovina, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim je uređen poreski postupak.

Naime, odredbama člana 59. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima određeno je da će nadležni organ ukinuti rešenje o odobrenju za eksploataciju ako se ne plati naknada za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa, to ne postupanje po opomeni predstavlja osnov i za donošenje rešenja o ukidanju odobrenja za eksploataciju.

Prema odredbama člana 6. ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. januara 2014. godine.

IV. Procena finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje Uredbe

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti sredstva u budzetu Republike Srbije.

V. Razlozi zbog kojih se predlaže da Uredba stupi na snagu pre osmog dana od dana objavljivanja

S obzirom da visinu naknade određuje Vlada u poslednjem kvartalu tekuće godine za narednu godinu, to radi realizacije prihoda od naknade za 2014. godinu potrebno da akt stupi na snagu pre osmog dana od dana objavljivanja.

Ostavite komentar