Uredba o načinu plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa za 2013. godinu

Na osnovu člana 136. stav 9. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, broj 88/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O NAČINU PLAĆANjA NAKNADE ZA KORIŠĆENjE MINERALNIH SIROVINA I GEOTERMALNIH RESURSA ZA 2013. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom bliže se uređuje način plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa za 2013. godinu (u daljem tekstu: naknada) koju plaća nosilac eksploatacije kojem je odobreno korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa (u daljem tekstu: nosilac eksploatacije).

Član 2.

Naknada se plaća periodično, kao akontacija i konačno, po isteku godine.

Obračun i akontaciono plaćanje naknade vrši se tromesečno u roku od 15 dana po isteku tromesečja.

Ukoliko je iznos plaćenih akontacija naknade u toku godine manji od iznosa obračunate naknade po isteku godine, razlika se plaća u zakonskom roku za podnošenje godišnjeg finansijskog izveštaja.

Ukoliko je iznos uplaćenih akontacija u toku godine veći od iznosa konačno obračunate naknade po isteku godine, više plaćena naknada uračunava se kao akontacija za naredni period.

Član 3.

Podatke o kvartalnom obračunu naknade, nosilac eksploatacije podnosi ministarstvu nadležnom za poslove rudarstva i geoloških istraživanja (u daljem tekstu: ministarstvo), odnosno nadležnom organu autonomne pokrajine (u daljem tekstu: pokrajinski organ) ili nadležnom organu jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: organ lokalne samouprave) u roku iz člana 2. stav 2. ove uredbe na sledećim obrascima:

1) Obrazac KNMS 1 Kvartalni obračun naknade za korišćenje ostalih mineralnih sirovina iz člana 136. stav 2. tač. 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8) i 9) Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima;

2) Obrazac KNMS 2 Kvartalni obračun naknade za korišćenje nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala iz člana 136. stav 5. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima;

3) Obrazac KNMS 3 Kvartalni obračun naknade za korišćenje metaličnih mineralnih sirovina iz člana 136. stav 2. tačka 4) Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima.

Obrasci iz stava 1. ovog člana odštampani su uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 4.

Podatke o godišnjem obračunu naknade, nosilac eksploatacije podnosi ministarstvu, odnosno pokrajinskom organu ili organu jedinice lokalne samouprave, zajedno sa godišnjim finansijskim izveštajem (bilans uspeha i bilans stanja) na sledećim obrascima:

1) Obrazac GNMS 1 Godišnji obračun naknade za korišćenje ostalih mineralnih sirovina iz člana 136. stav 2. tač. 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8) i 9) Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima;

2) Obrazac GNMS 2 Godišnji obračun naknade za korišćenje nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala, iz člana 135. stav 5. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima;

3) Obrazac GNMS 3 Godišnji obračun naknade za korišćenje metaličnih mineralnih sirovina iz člana 136. stav 2. tačka 4) Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima.

Obrasci iz stava 1. ovog člana odštampani su uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 5.

Ukoliko nosilac eksploatacije ne postupi u skladu sa čl. 2, 3. i 4. ove uredbe, ministarstvo, odnosno pokrajinski organ ili organ lokalne samouprave, poslaće nosiocu eksploatacije opomenu s nalogom da postupi u skladu sa odredbama ove uredbe i dospeli iznos plati najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema opomene.

Zahtev za kontrolu obračuna i uplate naknade za korišćenje mineralnih sirovina i zahtev za prinudnu naplatu dospelog iznosa naknade za korišćenje mineralnih sirovina podnosi ministarstvo, odnosno pokrajinski organ ili organ lokalne samouprave, nadležnoj poreskoj upravi.

Uz zahtev se prilažu sledeći dokumenti: osnov zaduženja, kartica obaveza iz koje se vidi proknjiženo zaduženje, obračun kamate, kamatni list i kopija opomene sa dokazom uručenja.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. januara 2013. godine.

05 Broj:

U Beogradu, 13. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar