Uredba o načinu plaćanja naknade i uslovima odlaganja plaćanja duga po osnovu naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa (sa prilozima)

Na osnovu člana 159. stav 9. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, broj 101/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O NAČINU PLAĆANjA NAKNADE I USLOVIMA ODLAGANjA PLAĆANjA DUGA PO OSNOVU NAKNADE ZA KORIŠĆENjE MINERALNIH SIROVINA I GEOTERMALNIH RESURSA

Član 1.

Ovom uredbom bliže se uređuje način plaćanja i uslovi odlaganja plaćanja duga po osnovu naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa (u daljem tekstu: naknada) koju plaća nosilac eksploatacije kojem je odobreno izvođenje rudarskih radova (u daljem tekstu: nosilac eksploatacije).

Član 2.

Naknada se plaća periodično, kao akontacija i konačno, po isteku godine.

Naknada se plaća za svaku vrstu mineralne sirovine i geotermalnih resursa pojedinačno.

Obračun i akontaciono plaćanje naknade vrši se tromesečno u roku od 15 dana po isteku tromesečja.

Ukoliko je iznos plaćenih akontacija naknade u toku godine manji od iznosa obračunate naknade po isteku godine, razlika se plaća u zakonskom roku za podnošenje godišnjeg finansijskog izveštaja.

Ukoliko je iznos uplaćenih akontacija u toku godine veći od iznosa konačno obračunate naknade po isteku godine, više plaćena naknada uračunava se kao akontacija za naredni period.

Član 3.

Podatke o kvartalnom obračunu naknade, nosilac eksploatacije podnosi posebno za svako ležište odnosno rudnik, ministarstvu nadležnom za poslove rudarstva (u daljem tekstu: ministarstvo), odnosno nadležnom organu autonomne pokrajine (u daljem tekstu: pokrajinski organ) u roku iz člana 2. stav 3. ove uredbe na sledećim obrascima:

1) Obrazac KNMS 1 Kvartalni obračun naknade za korišćenje ostalih mineralnih sirovina iz člana 159. stav 2. tač. 1), 2), 3), 5), 6), 7) i 8) Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima;

2) Obrazac KNMS 2 Kvartalni obračun naknade za korišćenje nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala i magnezita iz člana 159. stav 5. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima;

3) Obrazac KNMS 3 Kvartalni obračun naknade za korišćenje metaličnih mineralnih sirovina iz člana 159. stav 2. tačka 4) Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima.

Obrasci iz stava 1. ovog člana odštampani su uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 4.

Podatke o godišnjem obračunu naknade, nosilac eksploatacije podnosi ministarstvu, odnosno pokrajinskom organu, zajedno sa godišnjim finansijskim izveštajem (bilans uspeha i bilans stanja) na sledećim obrascima:

1) Obrazac GNMS 1 Godišnji obračun naknade za korišćenje ostalih mineralnih sirovina iz člana 159. stav 2. tač. 1), 2), 3), 5), 6), 7) i 8) Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima;

2) Obrazac GNMS 2 Godišnji obračun naknade za korišćenje nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala i magnezita iz člana 159. stav 5. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima;

3) Obrazac GNMS 3 Godišnji obračun naknade za korišćenje metaličnih mineralnih sirovina iz člana 159. stav 2. tačka 4) Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima.

Obrasci iz stava 1. ovog člana odštampani su uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 5.

Ukoliko nosilac eksploatacije ne postupi u skladu sa čl. 2, 3. i 4. ove uredbe, ministarstvo, odnosno pokrajinski organ, poslaće nosiocu eksploatacije opomenu s nalogom da postupi u skladu sa odredbama ove uredbe i dospeli iznos plati najkasnije u roku od deset dana od dana prijema opomene.

Član 6.

Dug po osnovu naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa čije se plaćanje može odložiti čine obaveze po osnovu naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa i obračunate kamate za period docnje, koji je dospeo za plaćanje 15. januara 2016. godine.

Član 7.

Odlaganje plaćanja obaveza po osnovu naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa može se odobriti plaćanjem duga u 12 jednakih mesečnih rata.

Član 8.

Odlaganje plaćanja se odobrava pod sledećim uslovima:

1) obveznik naknade treba da podnese zahtev za plaćanje duga u ratama ministarstvu, odnosno pokrajinskom organu;

2) visina duga koji se plaća na rate, utvrđuje se u iznosu koji se sastoji od osnovnog duga i iznosa kamate na dan 31. decembra 2015. godine, a koji je neizmiren zaključno sa stanjem na dan 15. januar 2016. godine;

3) odlaganje plaćanja duga vrši se potpisivanjem sporazuma između ministarstva, odnosno pokrajinskog organa i obveznika naknade;

4) za period odlaganja plaćanja duga obračunava se kamata u skladu sa odredbama zakona kojim je uređen poreski postupak.

Član 9.

Obveznik u periodu otplate duga treba da izmiruje uredno tekuće obaveze po osnovu naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geoloških resursa.

Član 10.

Ako obveznik naknade u periodu plaćanja duga na rate ne izmiri dve mesečne rate ili redovno ne izmiruje tekuće obaveze ministarstvo, odnosno pokrajinski organ će po službenoj dužnosti rešenjem poništiti sporazum i nakon pravosnažnosti rešenja, podneti zahtev Poreskoj upravi za prinudnu naplatu preostalog duga, sa dokazima o dugu.

Član 11.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o načinu plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 97/15).

Član 12.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 25. februara 2016. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar