Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za genetsko unapređenje mlečnog govedarstva u 2008. godini

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA GENETSKO

UNAPREĐENjE MLEČNOG GOVEDARSTVA U 2008. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za genetsko unapređenje mlečnog govedarstva, i to za kvalitetna priplodna grla (u daljem tekstu: podsticajna sredstva) u 2008. godini.

Član 2.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju pravna i fizička lica nosioci poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: korisnici sredstava) pod uslovom da su:

1) upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 113/07 i 9/08 – u daljem tekstu: Uredba);

2) prijavili vrstu i brojno stanje stočnog fonda zaključno sa 31. martom 2008. godine u skladu sa Uredbom;

3) vlasnici grla za koja podnose zahtev za podsticajna sredstva.

Član 3.

Korisnici sredstava ostvaruju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako su kvalitetna priplodna grla prijavljena na poljoprivrednom gazdinstvu korisnika sredstava pod kontrolom pravnih lica ovlašćenih za poslove selekcije (u daljem tekstu: selekcijske službe) u skladu sa Zakonom o merama za unapređenje stočarstva („Službeni glasnik RS”, br. 61/91, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon i 101/05 – dr. zakon) i ako se koriste za proizvodnju mleka na poljoprivrednom gazdinstvu korisnika sredstava.

Član 4.

Korisnik sredstava ostvaruje podsticajna sredstva jednom u toku godine, po kvalitetnom priplodnom grlu.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana, utvrđuje se na osnovu podataka iz Registra.

Član 5.

Podsticajna sredstva utvrđuju se po grlu, i to u iznosu od 5.600 dinara za kvalitetno priplodno grlo koje se koristi u proizvodnji na poljoprivrednom gazdinstvu korisnika sredstava.

Korisnici sredstava ostvaruju pravo na podsticajna sredstva za najmanje tri grla, a najviše 100 grla po registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu.

Član 6.

Isplatu podsticajnih sredstava iz člana 5. ove uredbe vrši Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) korisnicima sredstava na namenski račun otvoren kod poslovne banke.

Član 7.

Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje podsticajnih sredstava podnosi se na Obrascu – Zahtev za podsticajna sredstva za genetsko unapređenje mlečnog govedarstva za 2008. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se:

1) kopija legitimacije poljoprivrednog gazdinstva za fizička lica, odnosno potvrde o upisu u Registar za pravna lica;

2) izvod iz glavne matične evidencije stoke za kvalitetna priplodna grla za koja se podnosi zahtev, overen od strane selekcijske službe;

3) overena kopija pasoša za goveda za grla, za koja se podnosi zahtev.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se Ministarstvu finansija – Upravi za trezor (u daljem tekstu: Uprava) prema mestu upisa poljoprivrednog gazdinstva u Registar, najkasnije do 31. maja 2008. godine.

Član 8.

Uprava vodi evidenciju o korisnicima sredstava i visini podsticajnih sredstava i o tome obaveštava Ministarstvo.

Član 9.

Novčanom kaznom od 200.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – korisnik sredstava ako ostvari pravo na korišćenje podsticajnih sredstava, a ne ispunjava uslove iz člana 3. ove uredbe.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana fizičko lice – korisnik sredstava.

Član 10.

U slučaju dostavljanja netačnih podataka prilikom podnošenja zahteva iz člana 7. stav 1. ove uredbe, korisnik sredstava gubi status aktivnog poljoprivrednog gazdinstva i stiče status pasivnog poljoprivrednog gazdinstva u skladu sa Uredbom, uz obavezu vraćanja primljenog iznosa podsticajnih sredstava za koji se obračunava zakonska zatezna kamata.

Član 11.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 12.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: _________

U Beogradu, februara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

4427008.055.doc/1

Obrazac

ZAHTEV ZA PODSTICAJNA SREDSTVA ZA GENETSKO UNAPREĐENjE MLEČNOG GOVEDARSTVA ZA 2008. GODINU

*Obrazac popuniti čitko-štampanim slovima

I Osnovni podaci

Ime i prezime nosioca poljoprivrednog gazdinstva /Naziv pravnog lica/ JMBG / Matični broj Adresa (Opština, mesto, ulica i broj) Broj telefona Broj registrovanog poljoprivrednog gazdinstva

II Obračun podsticaja za genetsko unapređenje mlečnog govedarstva

Red.br. broj grla Iznos podsticajapo grlu (din) Iznos obračunatogpodsticaja 1 2 4 5 Ukupno:

III Izjava odgovornog lica

Izjavljujem pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da su priplodna grla za koja se podnosi zahtev za podsticajna sredstva za genetsko unapređenje mlečnog govedarstva za 2008. godinu registrovana u sopstvenom zapatu i da se nalaze pod kontrolom selekcijske službe, i da će se koristiti za proizvodnju na sopstvenom gazdinstvu u 2008. godini, te da nije za isto do sad ostvarivano pravo na podsticajna sredstva za genetsko unapređenje mlečnog govedarstva za 2008. godinu.

Datum i mesto Nosilac poljoprivrednog gazdinstva

__________________ __________________________________

M.P.

4427008.055.doc/2

Ostavite komentar