Uredba o uslovima i načinu korišćenja premije za mleko za 2012. godinu

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PREMIJE

ZA MLEKO ZA 2012. GODINU

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja premije za mleko za 2012. godinu (u daljem tekstu: premija).

Pravo na korišćenje premije ima pravno lice, fizičko lice nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava i fizičko lice nosilac nekomercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava (u daljem tekstu: korisnik premije), pod uslovom da je:

1) upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, da se nalazi u aktivnom statusu, odnosno da je upisano kao nosilac nekomercijalnog poljoprivrednog gazdinstava i da takav status ima u periodu na koji se odnosi zahtev za ostvarivanje prava na premiju za mleko u 2012. godini, u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i promenu podataka i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, br. 111/09, 21/10, 89/10, 22/11, 97/11 i 15/12 – u deljem tekstu: Pravilnik):

2) prijavilo vrstu i broj životinja, u skladu sa Pravilnikom;

3) izvršilo obeležavanje i registraciju grla u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja, u skladu sa Pravilnikom o načinu obeležavanja goveda i vođenja evidencije o obeleženim govedima („Službeni glasnik RS”, br. 57/09 i 14/10);

4) vlasnik grla koje je prijavio u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja ili je vlasnik grla član njegovog poljoprivrednog gazdinstva.

Član 3.

Korisnik premije ostvaruje premiju preko pravnih lica i preduzetnika koji se bave preradom mleka.

Premija se isplaćuje kvartalno za kravlje, ovčije i kozje sirovo mleko, isporučeno u prethodnom kvartalu.

Član 4.

Korisnik premije ostvaruje pravo na premiju ako je licu iz člana 3. stav 1. ove uredbe predao najmanje 3.000 litara mleka po kvartalu.

Član 5.

Premija se isplaćuje po litru isporučenog mleka u iznosu od 5 dinara.

Član 6.

Zahtev za ostvarivanje prava na premiju podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja na Obrascu broj 1 – Zahtev za premiju za mleko za _______ kvartal u 2012. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se:

1) zapisnik veterinarskog inspektora, odnosno poljoprivrednog inspektora o količini i kvalitetu isporučenog mleka;

2) obračun premije za mleko za ________ kvartal u 2012. godini, koji se podnosi na Obrascu broj 2, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo;

3) spisak korisnika premije po otkupnim mestima koji su predali mleko za ________ kvartal u 2012. godini, koji se podnosi na Obrascu broj 3, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo;

4) fotokopija rešenja o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova objekta za obradu i preradu mleka, uz prvi zahtev podnet u toku godine;

5) fotokopija rešenja o registraciji za obavljenje prerade mleka, uz prvi zahtev podnet u toku godine;

6) fotokopija kartona deponovanih potpisa, uz prvi zahtev podnet u toku godine.

Podnosilac zahteva dužan je da čuva dokumentaciju koja se podnosi uz zahtev narednih pet godina.

Član 7.

Zahtev za ostvarivanje prava na premiju za mleko u 2012. godini pravna lica i preduzetnici iz člana 3. stav 1. ove uredbe podnose kvartalno, i to:

1) za prvi kvartal (1. januar – 31. mart 2012. godine) – od 1. aprila do 15. aprila 2012. godine;

2) za drugi kvartal (1. april – 30. jun 2012. godine) – od 1. jula do 15. jula 2012. godine;

3) za treći kvartal (1. jul – 30. septembar 2012. godine) – od 1. oktobra do 15. oktobra 2012. godine;

4) za četvrti kvartal (1. oktobar – 31. decembar 2012. godine) – od 1. januara do 15. januara 2013. godine.

Član 8.

Pravna lica ili preduzetnici preko kojih korisnici premije ostvaruju pravo na premiju dužna su da sredstva ostvarena po tom osnovu isplate korisnicima premije na namenski račun korisnika, najkasnije u roku od tri dana od dana uplate tih sredstava.

Član 9.

Premija se isplaćuje po redosledu podnošenja zahteva.

Član 10.

Novčanom kaznom od 200.000 do 1.500.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice iz člana 3. stav 1. ove uredbe ako:

1) u Obrascu broj 2 – obračun premije za mleko za _______ kvartal 2012. godine potvrdi da je preuzeta određena količina mleka, a to mleko ne preradi u mlekari;

2) u roku iz člana 8. ove uredbe ostvarena sredstva ne doznači korisniku premije na namenski račun.

Novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 50.000 do 300.000 dinara kazniće se preduzetnik iz člana 3. stav 1. ove uredbe za prekršaje iz stava 1. ovog člana.

Član 11.

Sprovođenje ove uredbe nadzire ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede.

Član 12.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj:

U Beogradu, 2012. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

4827012.0065.12.doc/1 Obrazac broj 1

_______________________________________Naziv podnosioca zahteva________________________________________Naziv banke, br. namenskog računa_______________________________________PIB________________________________________Adresa podnosioca zahteva________________________________________Ime, prezime i broj telefona osobe za kontakt

_________________________________________

e-mail adresa

ZAHTEV ZA PREMIJU ZA MLEKO ZA ________ KVARTAL U 2012. GODINI

Na osnovu Uredbe o uslovima i načinu korišćenja premije za mleko za 2012. godinu, podnosim zahtev za isplatu premije u iznosu od _____________ dinara za isporučeno mleko za_________ kvartal 2012. godine.

Mesto i datum: Potpis odgovornog lica ____________________ M.P. ___________________________

4827012.0065.12.doc/2 Obrazac broj 2

______________________________________

Naziv podnosioca zahteva

______________________________________

Naziv banke, broj namenskog tekućeg računa

______________________________________

PIB

______________________________________

Adresa podnosioca zahteva

______________________________________

Ime, prezime i telefon osobe za kontakt

OBRAČUN PREMIJE ZA MLEKO ZA ________KVARTAL 2012. GODINE

Red.br. Otkupna mesta-preuzeto mleko Mleko Otkupljeno mleko (u litrima) Iznos premije po litru otkupljenog mleka (u dinarima) Obračunata premija za mleko 1 2 3 4 5 6 I Direktan otkup mleka – ukupno kravlje ovčje kozje Otkupna mesta: – – – – – II UKUPNO kravlje ovčje kozje

NAPOMENA:

Obračun premije za mleko podnosi i popunjava podnosilac zahteva.

Otkupna mesta predviđena u koloni 2 prikazati dodatnom tabelom, ako broj predviđenih mesta nije dovoljan da bi se prikazala sva otkupna mesta.

Dodatna tabela mora da sadrži sve podatke kao i osnovna tabela.

Mesto i datum: __________________________ Pečat i potpis podnosioca zahteva ____________________________________ Obrazac broj 3

SPISAK KORISNIKA PREMIJE PO OTKUPNIM MESTIMA KOJI SU PREDALI

MLEKO ZA ________ KVARTAL 2012. GODINE

Red.br. Naziv pravnog lica, ime i prezime fizičkog lica Prebivalište, opština, ulica i broj Broj poljoprivrednog gazdinstva Broj muznih grla Predata količina premiranog mleka Ukupna vrednost premije Potpis korisnika premije 1 2 3 4 5 6 7 8 1. ovce koze

NAPOMENA:

Podaci u kolonama od 2 do 7 ne mogu se unositi rukom. Posle unosa poslednjeg korisnika premije završiti spisak kosom crtom. Napisati ukupan broj proizvođača. U red UKUPNO uneti zbir vrednosti za kolonu 5, 6 i 7 pojedinačno za svaku stranu. Podatke u koloni 2 sortirati po azbučnom redu.

Datum: __________________________ Pečat i potpis podnosioca zahteva_______________________________

Ostavite komentar