Uredba o premiji za mleko za 2004. godinu

Na osnovu člana 90. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa čl. 7. i 20. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 33/04),

Vlada Republike Srbije donosi

U R E D B U

O PREMIJI ZA MLEKO ZA 2004. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja premije za mleko za 2004. godinu.

Član 2.

Preduzeća, zemljoradničke zadruge, poljoprivredna gazdinstva sa statusom pravnog lica i zemljoradnici (u daljem tekstu: korisnici premije) ostvaruju pravo na premiju za kravlje, ovčije i kozije mleko iz sopstvene proizvodnje isporučeno preduzećima, zemljoradničkim zadrugama ili preduzetnicima, koji se bave preradom mleka.

Premija se isplaćuje korisnicima iz stava 1. ovog člana koji imaju sedište, odnosno prebivalište na teritoriji Republike Srbije pod uslovom da kvalitet odgovara propisima o kvalitetu mleka i da je mleko isporučeno preduzećima, zemljoradničkim zadrugama ili preduzetnicima, koji se bave preradom mleka na teritoriji Republike Srbije.

Član 3.

Zemljoradnik ostvaruje premiju preko preduzeća, zemljoradničke zadruge ili preduzetnika koji se bave preradom mleka.

Član 4.

Premija se isplaćuje za jedan litar isporučenog mleka u visini od:

1) 4,40 dinara za mleko proizvedeno na brdsko – planinskim područjima, i

2) 4,00 dinara za mleko proizvedeno na ravničarskom području.

Brdsko – planinskim područjima, u smislu stava 1. tačka 1. ovog člana, smatraju se katastarske opštine u kojima je više od jedne polovine zemljišta iznad četiri stotine metara nadmorske visine.

Član 5.

Preduzeća, zemljoradničke zadruge ili preduzetnici, preko kojih zemljoradnik ostvaruje pravo na premiju, dužni su da sredstva ostvarena po tom osnovu isplate zemljoradniku najkasnije u roku od tri dana od dana naplate tih sredstava.

Član 6.

Sredstva za premiju isplaćivaće Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Član 7.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede propisaće način utvrđivanja i isplate premije i vrstu dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za ostvarivanje prava na premiju i odrediti katastarske opštine u smislu člana 4. stav 2. ove uredbe najkasnije 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 8.

Zahtev za ostvarivanje prava na premiju za mleko, korisnici premije podnose najkasnije do 20. u tekućem mesecu za prethodni mesec.

Član 9.

Novčanom kaznom od 150.000 do 200.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – korisnik premije ako ostvari pravo premiju, a ne ispunjava uslove iz člana 2. ove uredbe.

Novčanom kaznom od 7.000 do 10.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 10.

Novčanom kaznom od 150.000 do 200.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice koje u roku iz člana 5. ove uredbe ostvarena sredstva ne doznači zemljoradniku.

Novčanom kaznom od 7.000 do 10.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1.ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 70.000 do 100.000 dinara kazniće se preduzetnik za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Član 11.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe obavlja Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Član 12.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 broj

U Beogradu 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 90. Ustava Republike Srbije i čl. 7. i 20. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 33/2004).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Stočarska proizvodnja u narednom periodu treba da postane dominantna grana u strukturi poljoprivredne proizvodnje.

Proizvodnja mleka predstavlja jedan od najznačajnijih faktora stabilizacije stočarske proizvodnje, pa iz tih razloga premiranje proizvodnje mleka treba nastaviti i u 2004. godini, kako bi se proizvođači podstakli na veću proizvodnju, a tržište obezbedilo dovoljnim količinama mleka. Dosadašnja iskustva sa premiranjem proizvodnje mleka govore da je ova mera značajno uticala na proizvodnju i stabilizaciju tržišta ovim proizvodom.

Poseban je značaj premije za mleko, jer ovu podsticajnu meru koristi preko 170.000 zemljoradnika, koji se bave govedarskom proizvodnjom. U 2003. godini, koja je bila izuzetno sušna i kojoj je smanjena proizvodnja žitarica i kabaste stočne hrane za preko 1/3 u odnosu na prethodnu godinu, premiranje proizvodnje mleka ima poseban značaj. Premija će praktično služiti da pokrije deo cene koštanja proizvodnje mleka i omogući poljoprivrednim proizvođačima da održe postojeći stočni fond.

III. SADRŽINA UREDBE

Uredbom su detaljno razrađeni uslovi za ostvarivanje prava na premiju za mleko. Korisnici premije su isključivo proizvođači mleka i to: zemljoradnici, preduzeća, zemljoradničke zadruge, naučnoistraživačke organizacije i poljoprivredna gazdinstva sa statusom pravnog lica.

Visina premije je utvrđena na nivou 2003. godine i prvog kvartala 2004. godine i za ravničarsko područje iznosi 4,00 dinara po litru, a za brdsko-planinsko područje 4,40 dinara po litru, jer su uslovi proizvodnje u brdsko-planinskom području nepovoljniji, pa se na ovaj način obezbeđuje veća stimulacija proizvođačima mleka na tim područjima.

Uredbom je predviđeno da će Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede propisati način isplate regresa i premije i vrstu dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za ostvarivanje prava na premiju, kao i spisak katastarskih opština koje se smatraju brdsko-planinskim područjima.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Za 2004. godinu neophodno je obezbediti sredstva za premiju za mleko u iznosu od 3.296.000.000,00 dinara.

Navedena sredstva su obezbeđena Zakonom o bucetu Republike Srbije za 2004. godinu, član 7. razdeo 17. ekonomska funkcija 420, ekonomska klasifikacija 451 subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama – subvencije za mleko i industrijsko bilje.

V RAZLOZI ZA RANIJE STUPANjE I NA SNAGU UREDBE

Otkup mleka se obavlja kontinuirano, svakodnevno, pa iz tih razloga su se stekli uslovi iz člana 120. Ustav Republike Srbije da ova uredba stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Ostavite komentar