Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa monitoringa statusa voda za 2016. godinu

Na osnovu člana 109. stav 1. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 93/12) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Godišnji program monitoringa statusa voda za 2016. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

1) nadzorni monitoring je monitoring koji se vrši radi obezbeđenja kompletnog pregleda statusa voda i davanja informacija o dugoročnim trendovima;

2) operativni monitoring je monitoring koji se vrši radi ustanovljavanja ili potvrđivanja statusa onih vodnih tela koja su identifikovana kao rizična u smislu nemogućnosti ispunjenja zadatih ciljeva životne sredine i procenjivanja svake promene statusa ovih vodnih tela kao rezultata programa mera.

Član 3.

Broj i položaj mernih profila na površinskim vodama, broj i položaj pijezometara i drugih objekata za merenje količine i nivoa podzemnih voda, način i broj merenja količine i nivoa površinskih voda i podzemnih voda, način i postupak ispitivanja kvaliteta voda, broj i uslove u kojima se vrši ispitivanje kvaliteta površinskih i podzemnih voda i sadržina izveštaja o utvrđenom kvalitetu voda utvrđeni su programom iz člana 1. ove uredbe.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: /2016

U Beogradu, ___.____ 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar