Uredba o mreži ustanova socijalne zaštite

Na osnovu člana 63. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 24/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se mreža ustanova socijalne zaštite koje pružaju usluge domskog smeštaja i centara za porodični smeštaj i usvojenje koje osniva Republika Srbija odnosno autonomna pokrajina, i bliže se uređuju prostorni raspored i delatnost ustanova koje pružaju usluge domskog smeštaja, njihovi kapaciteti i grupe korisnika.

Pregled prostornog rasporeda, delatnosti, kapaciteta i grupa korisnika ustanova socijalne zaštite iz stava 1. ove uredbe, odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Ustanove socijalne zaštite koje pružaju usluge domskog smeštaja osnivaju se, saglasno Zakonu o socijalnoj zaštiti (u daljem tekstu: Zakon), kao ustanove za decu i mlade ili kao ustanove za odrasle i starije korisnike.

Član 3.

Ustanove socijalne zaštite, obuhvaćene ovom mrežom, koje pružaju usluge domskog smeštaja, pružaju i usluge procene i planiranja, u skladu sa Zakonom.

Član 4.

Centar za porodični smeštaj i usvojenje, saglasno Zakonu:

1) vrši pripremu, procenu i obuku budućih hranitelja i usvojitelja;

2) pruža podršku hraniteljima, odnosno porodicama koje pružaju uslugu porodičnog smeštaja i usvojiteljima;

3) izveštava centar za socijalni rad o radu hranitelja i funkcionisanju porodica koje pružaju uslugu porodičnog smeštaja i predlažu mere radi otklanjanja eventualnih propusta;

4) obavlja druge poslove, u skladu sa Zakonom i drugim zakonima i na zakonu zasnovanim propisima.

Član 5.

Ustanove socijalne zaštite obuhvaćene mrežom utvrđenom ovom uredbom mogu obavljati i drugu vrstu delatnosti saglasnu osnovnoj delatnosti, uz prethodno pribavljenu saglasnost ministarstva nadležnog za socijalnu zaštitu odnosno nadležnog pokrajinskog organa, u skladu sa Zakonom.

Član 6.

Postojeće ustanove socijalne zaštite koje pružaju usluge domskog smeštaja i centri za porodični smeštaj i usvojenje koji nastavljaju sa radom u skladu sa ovom uredbom, dužni su da svoje opšte akte usklade sa ovom uredbom u roku od šest meseci od dana njenog stupanja na snagu.

Ustanove iz stav 1. ovog člana dužne su da broj i strukturu korisnika usklade sa kapacitetima utvrđenim ovom uredbom u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 7.

U jedinicama lokalne samouprave za čiju teritoriju se, u skladu sa ovom uredbom, osnivaju centri za porodični smeštaj i usvojenje, do njihovog osnivanja i obezbeđivanja uslova za početak rada, poslove iz njihove nadležnosti obavljaće centri za socijalni rad osnovani u tim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa Zakonom.

Akt o osnivanju novih ustanova iz stava 1. ovog člana Vlada odnosno nadležni organ autonomne pokrajine doneće najkasnije do 30. juna 2012. godine.

Član 8.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Odluka o mreži ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika („Službeni glasnik RS”, broj 98/10).

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-1302/2012

U Beogradu, 1. marta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković

Ostavite komentar