Uredba o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za organizovanje i jačanje kapaciteta mreže za ruralni razvoj u 2010. godini

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O RASPODELI I KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA

ORGANIZOVANjE I JAČANjE KAPACITETA MREŽE ZA RURALNI RAZVOJ U 2010. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za organizovanje i jačanje kapaciteta mreže za ruralni razvoj (u daljem tekstu: podsticajna sredstva) u 2010. godini, kao i ciljevi i poslovi od značaja za ruralni razvoj.

Član 2.

Cilj ove uredbe je da se obezbedi:

1) pružanje podrške u razvoju ruralnih područja;

2) saradnju sa lokalnim partnerima, javnog i nejavnog sektora, donatorima i pružaocima usluga u oblasti ruralnog razvoja i definisanja projekata;

3) efektivnu pripremu i praćenje implementacije ekonomskih, socijalnih, infrastrukturnih i projekata koji su trenutno u fazi realizacije, kao i podršku u identifikaciji i privlačenju fondova za finansiranje projekata iz oblasti infrastrukture i zaštite životne sredine;

4) efektivnu i efikasnu upotrebu svih raspoloživih domaćih i stranih donatorskih fondova u oblasti ruralnog razvoja.

Član 3.

Poslovi od značaja za ruralni razvoj, u smislu ove uredbe, su:

1) edukativne aktivnosti u vidu direktnog ili indirektnog davanja preporuka i stručnih saveta za unapređenje ruralnog razvoja zainteresovanim stranama i institucijama, javnog i nejavnog sektora i poljoprivrednim proizvođačima;

2) organizovanje i održavanje predavanja, seminara, radionica, kurseva;

3) promovisanje primera dobre poljoprivredne i ruralne prakse, lokalnih proizvoda i starih zanata, turističkih kapaciteta u oblasti seoskog turizma, tradicije, narodnog stvaralaštva i kulture sredina koje pokrivaju svojim radom;

4) izdavanje stručnih publikacija, kao i drugi vidovi javnog informisanja iz oblasti novih naučnih dostignuća i zakonskih propisa iz oblasti ruralnog razvoja i poljoprivrede;

5) sprovođenje mera iz Strategije razvoja poljoprivrede Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 78/05);

6) direktna nefinansijska podrška ruralnom stanovništvu (informacije, povezivanje, olakšavanje pristupa izvorima finansiranja).

Član 4.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju registrovana pravna lica koja su se u poslednje tri godine bavila poslovima ruralnog razvoja u sredini u kojoj obavljaju delatnost.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju i udruženja, udruženja građana i društvene organizacije koje su upisane u odgovarajući registar u skladu sa zakonom, kao i druge neprofitne organizacije koje imaju svojstvo pravnog lica, čije se aktivnosti odvijaju na regionalnom nivou.

Lica iz stava 2. ovog člana moraju da imaju obezbeđenu podršku kroz partnerstvo sa najmanje pet drugih udruženja građana ili društvenih organizacija čiji su ciljevi udruživanja usmereni na ruralni razvoj, kao i da su u prethodne tri godine učestvovali na najmanje jednom međunarodnom projektu u svojstvu partnera.

Član 5.

Podsticajna sredstva raspodeljuju se konkursom koji raspisuje ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Konkursom iz stava 1. ovog člana utvrdiće se potrebna dokumentacija i kriterijumi koje su zainteresovana lica dužna da podnesu, odnosno ispune kako bi dokazala ispunjenost uslova utvrđenih ovom uredbom za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva.

Konkursom iz stava 1. ovog člana definisaće se i projektni zadatak.

Član 6.

Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava utvrđuje komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede.

U postupku razmatranja prijava komisija iz stava 1. ovog člana naročito utvrđuje opravdanost projekta putem analize programa rada projekta po vrstama aktivnosti, koji je pripremljen na osnovu projektnog zadatka.

Član 7.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem podsticajnih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i korisnik sredstava.

Ugovor iz stava 1. ovog člana naročito sadrži novčani iznos koji se dodeljuje korisniku sredstava, kao i način prenosa podsticajnih sredstava, rokove za završetak projekta, odnosno radova po projektu.

Projektni dokument koji sadrži projektni zadatak i program rada projekta po vrstama aktivnosti sastavni je deo ugovora iz stava 1. ovog člana.

Član 8.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, marta 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

Ostavite komentar