Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini

Na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICANJA RAVNOMERNOG REGIONALNOG RAZVOJA U 2016. GODINI

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini („Službeni glasnik RS”, broj 60/16), u Programu podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini, u Prilogu 1 – Kriterijumi za ocenjivanje i odabir projekta Mera sufinansiranja jedinica lokalne samouprave – izrada projektno-tehničke dokumentacije, u odeljku 4. Održivost projekta, u tački 4.1. Dostavljeni podaci ukazuju da će rezultati realizacije projekta biti vidljivi duže vreme nakon završetka projekta, broj: „20ˮ zamenjuje se brojem: „30ˮ.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:110-7708/2016

U Beogradu, 5. septembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić s.r.

Ostavite komentar