Uredba o dopuni Uredbe o visini naknada za usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova

Na osnovu člana 244. stav 4, u vezi sa članom 255. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS”, broj 6/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS” br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O DOPUNI UREDBE O VISINI NAKNADA ZA USLUGE KOJE PRUŽAMINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Član 1.

U Uredbi o visini naknada za usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova („Službeni glasnik RS”, br. 126/14 i 90/15), u članu 2. stav 1. posle tačke 38. dodaje se tačka 38a, koja glasi:

„38a Kolekcionarska dozvola 1.128,00 din.”.

U stavu 2. posle tačke 38. dodaje se tačka 38a, koja glasi:

„38a Kolekcionarska dozvola 228,00 din.”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-8932/2016-1

U Beogradu, 29. septembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar