Uredba o izmeni Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje Ministarstva unutrašnjih poslova

Ha osnovu člana 22, člana 23. stav 1. i člana 129. Zakona o policiji („Službeni glasnik PC”, br. 101/05, 63/09 – US i 92/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O NAČELIMA ZA UNUTRAŠNJE UREĐENJE

MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Član 1.

U Uredbi o načelima za unutrašnje uređenje Ministarstva unutrašnjih poslova („Službeni glasnik PC”, br. 8/06 i 14/09 – US), u članu 8. stav 2. briše se.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-11251/2013

U Beogradu, 30. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar