Uredba o proglašenju Strogog rezervata prirode „Mustafa”

Na osnovu člana 41a stav 2. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 91/10-ispravka) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O PROGLAŠENJU STROGOG REZERVATA PRIRODE

„MUSTAFA”

Član 1.

Područje „Mustafa” deo šumskog kompleksa severnog Kučaja u istočnom delu Srbije, proglašava se zaštićenim područjem I kategorije, međunarodnog, nacionalnog, odnosno velikog značaja kao Strogi rezervat prirode „Mustafa” (u daljem tekstu: Strogi rezervat prirode „Mustafa”).

Član 2.

Strogi rezervat prirode „Mustafa” stavlja se pod zaštitu da bi se očuvala autohtona, očuvana, polidominantna, mezofilna šumska zajednica mezijske bukve i hrasta kitnjaka na silikatnoj podlozi koja je identifikovana kao prioritetan tip staništa od nacionalnog i međunarodnog značaja. Starost šumskog komleksa u kome pojedina stabla dostižu preko 200 godina, a prisustvo trulih i šupljih stabala, kao i odsustvo korišćenja šume pogoduje brojnim vrstama ptica, posebno vrstama iz grupe detlića.

Član 3.

Strogi rezervat prirode „Mustafa” se nalazi na području opštine Majdanpek, odnosno katastarske opšine Debeli Lug i iznosi 79,64 ha.

Strogi rezervat prirode „Mustafa” se sastoji od jedne fizičke celine i odgovara granicama 77. odeljenja gazdinske jedinice „Todorova reka”. Zaštićeno područje je izduženo u pravcu severozapad-jugoistok i zauzima istočne i jugoistočne padine lokaliteta Kraku Dupeš.

Zaštićeno područje je u državnoj svojini.

Opis granica i grafički prikaz Strogog rezervata prirode „Mustafa” dati su u prilozima, koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 4.

Na području Strogog rezervata prirode „Mustafa” utvrđuje se režim zaštite I stepena.

Na području na kojem je utvrđen režim zaštite I stepena zabranjene su sledeće aktivnosti:

1) sve aktivnosti koje mogu narušiti osnovna obeležja područja;

2) promene namene površina;

3) bilo kakva vrsta korišćenja prirodnih resursa;

4) izvođenje radova koji bi dovodili do izmene prirodnih delova staništa;

5) izgradnja i postavljanje trajnih i privremenih objekata;

6) ugrožavanje ili uništavanje staništa životinja i biljaka zaštićenih kao

prirodne retkosti;

7) hvatanje, uznemiravanje, zarobljavanje, ubijanje ili ozleđivanje strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta životinja, sakupljanje ili uništavanje jaja ptica, sakupljanje ili uništavanje gnezda ili legla životinja;

8) sakupljanje biljaka i pečuraka;

9) ispaša i boravak stoke;

10) izgradnja nadzemnih i podzemnih energetskih i drugih vodova;

11) lov;

12) loženje vatre.

Na području na kojem je utvrđen režim zaštite I stepena ograničavaju se sledeće aktivnosti:

1) naučnoistraživački rad i praćenje stanja svih ekoloških parametara;

2) interventne mere za očuvanje temeljnih vrednosti u slučaju incidentnih situacija

(vetrolom, snegolom, snegoizvala, golobrst, požar i sl.);

3) posete u obrazovne, rekreativne i opšte kulturne svrhe.

Član 5.

Strogi rezervat prirode „Mustafa” poverava se na upravljanje Javnom preduzeću „Srbijašume” Beograd (u daljem tekstu: upravljač).

Član 6.

U obavljanju zakonom utvrđenih poslova upravljanja zaštićenim područjem, upravljač je ovlašćen i dužan naročito da: se stara o zaštićenom prirodnom na način koji omogućava da se u potpunosti sprovedu propisane mere i aktivnosti zaštite (režim zaštite) u cilju očuvanja i unapređenja prirodnog dobra, vrši obeležavanje prirodnog dobra, donese plan upravljanja, donese akt o unutrašnjem redu na prostoru prirodnog dobra, obezbeđuje čuvarsku službu, u slučaju nastalih promena koje mogu uništiti ili narušiti osnovnu vrednost zaštićenog prirodnog dobra obaveštava Zavod za zaštitu prirode Srbije, obezbeđuje uslove za sprovođenje naučnoistraživačkih, obrazovnih, informativno-propagandnih i drugih aktivnosti u skladu sa zakonom, obezbeđuje finansijska sredstva iz sopstvenih prihoda i iz naknada za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra, kao i drugih izvora utvrđenih zakonom, obraća se nadležnim organima radi obezbeđivanja sredstava iz opštinskog i republičkog budžeta i drugih izvora prihoda.

Upravljač je dužan da izvrši upis delatnosti upravljanja zaštićenim područjem u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija delatnosti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 7.

Očuvanje, unapređenje, održivo korišćenje i prikazivanje prirodnih i drugih vrednosti područja Strogog rezervat prirode „Mustafa” sprovodi se prema planu upravljanja koji donosi upravljač na period od deset godina (u daljem tekstu: Plan upravljanja), sa sadržinom i na način propisan zakonom kojim se uređuje zaštita prirode.

Plan upravljanja, između ostalog, sadrži i preventivne mere zaštite od požara u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu od požara i propisima donetim na osnovu tog zakona.

Plan upravljanja upravljač donosi i dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo) najkasnije u roku od deset meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

U postupku davanja saglasnosti na Plan upravljanja, Ministarstvo pribavlja mišljenja ministarstava nadležnih za poslove nauke, prosvete, kulture, rudarstva i energetike, privrede, građevine, saobraćaja i prostornog planiranja, turizma i finansija.

Upravljač je dužan da jednom u tri godine analizira sprovođenje Plana upravljanja i ostvarene rezultate i po potrebi izvrši njegovu reviziju.

Do donošenja Plana upravljanja, upravljač vrši poslove na osnovu godišnjeg programa upravljanja koji je dužan da donese i dostavi Ministarstvu na saglasnost u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Godišnji program upravljanja iz stava 6. ovog člana sadrži naročito: sažet prikaz prirodnih i drugih vrednosti zaštićenog područja, ciljeva zaštite i održivog korišćenja, mogućnosti i ograničenja za njihovo ostvarivanje; detaljan prikaz godišnjih zadataka na čuvanju, održavanju, unapređenju, prikazivanju i održivom korišćenju zaštićenog područja za potrebe nauke, obrazovanja, rekreacije i turizma i ukupnog socio-ekonomskog razvoja; prikaz konkretnih poslova na izradi i donošenju upravljačkih dokumenata, prvenstveno Plana upravljanja, akta o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi i akta o naknadi za korišćenje zaštićenog područja; prikaz zadataka na obeležavanju zaštićenog područja, zasnivanju informacionog sistema i protivpožarnoj zaštiti; prikaz subjekata i organizacionih i materijalnih uslova za izvršenja programa, visine i izvora potrebnih finansijskih sredstava.

Član 8.

Upravljač je dužan da obezbedi sprovođenje režima zaštite, odnosno unutrašnji red i čuvanje zaštićenog područja u skladu sa pravilnikom o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi koji donosi uz saglasnost Ministarstva u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

U okviru sadržine propisane zakonom kojim se uređuju zaštita prirode, pravilnikom iz stava 1. ovog člana se utvrđuju zabranjeni radovi i aktivnosti, kao i pravila i uslovi obavljanja radova i aktivnosti koji su dopušteni na području Strogog rezervata prirode „Mustafa”.

Pravilnik iz stava 1. ovog člana se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Član 9.

Upravljač je dužan da na propisan način obeleži Strogi rezervat prirode „Mustafa” i njegove spoljne granice, najkasnije u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 10.

Upravljač je dužan da zasnuje digitalnu bazu podataka, odnosno geografski informacioni sistem o prirodnim i stvorenim vrednostima, nepokretnostima, aktivnostima i drugim podacima od značaja za upravljanje Strogim rezervatom prirode „Mustafa” u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 11.

Upravljač donosi i dostavlja Ministarstvu na saglasnost akt o naknadi za korišćenje zaštićenog područja u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 12.

Sredstva za sprovođenje Plana upravljanja obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije, od naknade za korišćenje zaštićenog područja, prihoda ostvarenih obavljanjem delatnosti upravljača i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Član 13.

Planovi uređenja prostora, šumske, lovne, poljoprivredne i druge osnove i programi koji obuhvataju zaštićeno područje Strogog rezervata prirode „Mustafa” usaglasiće se sa Prostornim planom Republike Srbije, Planom upravljanja i režimima zaštite utvrđenim ovom uredbom.

Član 14.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku

Republike Srbije”.

05 Broj ___________ PREDSEDNIK

U Beogradu, _________ godine

VLADA

[pic]

Ostavite komentar