Uredba o načinu izveštavanja o svim finansijskim i nefinansijskim prilivima i odlivima sredstava namenjenih za otklanjanje posledica na područjima pogođenim poplavama

Na osnovu člana 10. stav 3. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 75/14),

Vlada donosi

UREDBU

O NAČINU IZVEŠTAVANJA O SVIM FINANSIJSKIM I NEFINANSIJSKIM PRILIVIMA I ODLIVIMA SREDSTAVA NAMENJENIH ZA OTKLANJANJE POSLEDICA NA PODRUČJIMA POGOĐENIM POPLAVAMA

Član 1.

Ovom uredbom bliže se uređuje način dostavljanja i obrade podataka, kao i izgled i sadržina obrazaca na kojima korisnici javnih sredstava izveštavaju Kancelariju za pomoć i obnovu poplavljenih područja (u daljem tekstu: Kancelarija) o svim finansijskim i nefinansijskim prilivima i odlivima sredstava namenjenih za otklanjanje posledica na područjima pogođenim poplavama.

Član 2.

Korisnici javnih sredstava podnose Kancelariji izveštaj o svim finansijskim i nefinansijskim prilivima i odlivima sredstava namenjenih za otklanjanje posledica na područjima pogođenim poplavama.

Korisnici javnih sredstava koji su uključeni u konsolidovani račun trezora opštine, odnosno grada, odnosno Autonomne pokrajine Vojvodine, izveštaje iz stava 1. ovog člana podnose preko opštine, odnosno grada, odnosno Autonomne pokrajine Vojvodine.

Izveštaji iz stava 1. ovog člana podnose se na sledećim obrascima:

1) Obrazac IFNP;

2) Obrazac IFNO.

Obrazac IFNP i Obrazac IFNO odštampani su uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Izveštaji iz stava 1. ovog člana podnose se konsolidovano, u smislu zakona kojim se uređuje budžetski sistem, ili pojedinačno.

Član 3.

Izveštaj na obrascima iz člana 2. ove uredbe dužni su da dostavljaju korisnici javnih sredstava koji su nosioci sprovođenja pojedinih mera i aktivnosti ili koji preduzimaju mere radi otklanjanja posledica poplava, u skladu sa programom obnove koji je doneo nadležni organ na osnovu Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“, broj 75/14) (u daljem tekstu: Zakon).

Izveštaj na obrascima iz člana 2. ove uredbe dužni su da dostavljaju i korisnici javnih sredstava koji preduzimaju mere radi otklanjanja posledica poplava, a koji nisu obuhvaćeni programom obnove iz stava 1. ovog člana.

Član 4.

U zaglavlju Obrasca IFNP i Obrasca IFNO popunjavaju se sledeći podaci: naziv korisnika javnih sredstava, jedinstveni broj korisnika javnih sredstava koji je utvrđen pravilnikom kojim se uređuje spisak korisnika javnih sredstava i period za koji se dostavlja izveštaj.

Podaci u kolonama Obrasca IFNP unose se na sledeći način:

‒ U kolonu 1 unosi se naziv davaoca finansijskih ili nefinansijskih sredstava, polazeći od člana 5. stav 1. Zakona. U slučajevima iz člana 5. stav 1. tač. 4) i 5) Zakona, kada je davalac nepoznat ili je broj davalaca veći, nije obavezno navoditi naziv, odnosno ime davaoca sredstava. U slučaju da su sredstva budžeta ili korisnika javnih sredstava izvor finansiranja, potrebno je navesti da li je u pitanju budžet Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, finansijski plan korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, odnosno program poslovanja (ili finansijski plan) korisnika javnih sredstava iz člana 3. ove uredbe;

‒ U kolonu 2 unosi se jedinstveni matični broj, odnosno pib davaoca sredstava u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti;

‒ U kolonu 3 unosi se podatak o tome da li je finansijski ili nefinansijski priliv;

‒ U kolonu 4, u slučaju nefinansijskog priliva, unosi se opis priliva, preciznim navođenjem vrste priliva (građevinski materijal, roba i dr.);

‒ U kolonu 5 unosi se da li finansijski ili nefinansijski prilivi imaju specifičnu namenu, u smislu da je, na primer odlukom ili ugovorom o donaciji ili kreditu, precizirana njihova namena (za kuće, za saniranje škola i drugih javnih objekata, za elektroprivredu i slično);

‒ U kolonu 6 unosi se kratak opis specifične namene, ukoliko postoji;.

‒ U kolonu 7 unosi se broj ugovora ili odluke u slučaju postojanja specifične namene;

‒ U kolonu 8 unose se izvori finansiranja, kao što su sredstva donacija od inostranih zemalja, od međunarodnih organizacija, finansijska pomoć Evropske unije, sredstva od dobrovoljnih transfera od fizičkih i pravnih lica, primanja od zaduživanja, sredstva budžeta, sredstva korisnika javnih sredstava;

‒ U kolonu 9 unosi se valuta u slučaju inostranih priliva;

‒ U kolonu 10 unosi se iznos u originalnoj valuti;

‒ U koloni 11 unosi se kurs na dan popunjavanja izveštaja, odnosno u slučaju da su u izveštajnom periodu trošena devizna sredstava, unosi se kurs po kome su devizna sredstva konvertovana u dinare;

‒ U kolonu 12 unosi se iznos u dinarima. Nefinansijska pomoć primljena za otklanjanje posledica na područjima pogođenim poplavama putem donacija, priloga i poklona mora da se evidentira i izrazi u novcu, koristeći uporedni pregled cena na tržištu, ukoliko ugovorom ili odlukom nije precizirana vrednost.

Podaci u kolonama Obrasca IFNO unose se na sledeći način:

‒ U kolonu 1 unosi se naziv primaoca sredstava (fizička i pravna lica) iz programa obnove;

‒ U kolonu 2, u slučaju kad se radi o izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji i sanaciji objekata, unosi se podatak o katastarskoj opštini na čijoj teritoriji se finansira otklanjanje posledica poplava, odnosno aktiviranja klizišta;

‒ U kolonu 3 unosi se jedinstveni matični broj, odnosno pib davaoca sredstava u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti;

‒ U kolonu 4 unosi se podatak o tome da li je finansijski ili nefinansijski odliv; ‒ U kolonu 5 unosi se vrsta programa, koja je doneta u skladu sa Zakonom, za otklanjanje posledica na području pogođenom poplavama;

‒ U kolonu 6 unose se izvori finansiranja, kao što su sredstva donacija od inostranih zemalja, od međunarodnih organizacija, finansijska pomoć Evropske unije, sredstva od dobrovoljnih transfera od fizičkih i pravnih lica, primanja od zaduživanja, sredstva budžeta, sredstva korisnika javnih sredstava.

Član 5.

U slučaju kada Kancelarija prenese sredstva određenom korisniku javnih sredstava za sprovođenje mera i aktivnosti radi otklanjanja posledica poplava, u skladu sa članom 8. Zakona, takva sredstva prikazuju se samo kod korisnika javnih sredstava.

Član 6.

Opštine dostavljaju Kancelariji konsolidovane izveštaje na Obrascu IFNP i Obrascu IFNO za korisnike javnih sredstava koji su uključeni u konsolidovani račun trezora opštine.

Gradovi dostavljaju Kancelariji konsolidovane izveštaje na Obrascu IFNP i Obrascu IFNO za korisnike javnih sredstava koji su uključeni u konsolidovani račun trezora grada.

Autonomna pokrajina Vojvodina dostavlja Kancelariji konsolidovani izveštaj na Obrascu IFNP i Obrascu IFNO za korisnike javnih sredstava koji su uključeni u konsolidovani račun trezora te pokrajine.

Korisnici javnih sredstava koji nisu obuhvaćeni odredbama st. 1-3. ovog člana izveštaje podnose pojedinačno Kancelariji.

Član 7.

Izveštaji na obrascima iz člana 2. ove uredbe podnose se mesečno i istovremeno, do kraja izveštajnog perioda, s tim što prvi izveštaj treba da obuhvati sve finansijske i nefinasijske prilive i odlive sredstava za period od 15. maja 2014. godine do dana sačinjavanja tog izveštaja.

Član 8.

Popunjeni Obrazac IFNP i Obrazac IFNO, u skladu sa ovom uredbom, dostavljaju se do 15. u mesecu za prethodni mesec, a po potrebi, na zahtev Kancelarije, i u kraćim rokovima.

Član 9.

U elektronskom obliku Obrazac IFNP i Obrazac IFNO preuzimaju se sa sajta Kancelarije: www.obnova.gov.rs.

Popunjeni Obrazac IFNP i Obrazac IFNO dostavljaju se Kancelariji u pisanoj formi i elektronskim putem na adresu: kabinet@ obnova.gov.rs.

Kancelarija organizuje i vrši obradu podataka.

Član 10.

U slučaju da javno preduzeće, ustanova i drugo pravno lice koje je korisnik javnih sredstava u smislu člana 3. ove uredbe, izuzev Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i njihovih organa, ne izvrši obavezu iz člana 3. ove uredbe u propisanom roku ili ne dostavi tačne podatke, kazniće se novčanom kaznom za prekršaj u iznosu od 50.000 do 1.000.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara.

Član 11.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj _______

U Beogradu, ___________

V L A D A PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar