Uredba o dopuni Uredbe o utvrđivanju Programa nacionalne inventure šuma u svojini fizičkih lica kroz Projekat angažovanja stručnih lica za poslove premera šuma u 2012. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), a u vezi sa članom 88. stav 4. Zakona o šumama („Službeni glasnik RS”, broj 30/10),

Vlada donosi

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA

NACIONALNE INVENTURE ŠUMA U SVOJINI FIZIČKIH LICA KROZ PROJEKAT ANGAŽOVANJA STRUČNIH LICA ZA POSLOVE PREMERA ŠUMA U 2012. GODINI

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa nacionalne inventure šuma u svojini fizičkih lica kroz Projekat angažovanja stručnih lica za poslove premera šuma u 2012. godini („Službeni glasnik RS”, broj 9/12), u Programu nacionalne inventure šuma u svojini fizičkih lica kroz projekat angažovanja stručnih lica za poslove premera šuma u 2012. godini, u glavi II. NAČIN SPROVOĐENJA I KONTROLA SPROVOĐENJA PROJEKTA, Odeljak 1. Način sprovođenja Projekta, u stavu 3. posle reči: „odeljka” dodaje se zapeta i reči: „kao i od diplomiranih inženjera šumarstva koji su diplomirali u periodu od 17. decembra 2011. do 15. aprila 2012. godine”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj

U Beogradu, aprila 2012. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

Ostavite komentar