Uredba o postupku raspodele sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 119. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 20/14 – US i 55/14),

Vlada donosi

UREDBU

O POSTUPKU RASPODELE SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA NACIONALNE MANJINE

Član 1.Ovom uredbom bliže se uređuju kriterijumi, uslovi, način i postupak raspodele sredstava za programe i projekte iz oblasti kulture, obrazovanja, obaveštavanja i službene upotrebe jezika i pisama nacionalnih manjina iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine (u daljem tekstu: Fond), koja se vode na posebnom budžetskom razdelu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (u daljem tekstu: Ministarstvo). Fond iz stava 1. ovog člana može se finansirati i iz donacija. Član 2.Sredstva iz Fonda dodeljuju se za programe i projekte iz oblasti kulture, obrazovanja, obaveštavanja i službene upotrebe jezika i pisama nacionalnih manjina, po Programu koji donosi ministar, na početku kalendarske godine za godinu u kojoj se sredstva iz člana 1. ove uredbe dodeljuju, na predlog Saveta za nacionalne manjine.  Predlog Saveta za nacionalne manjine iz stava 1. ovog člana sadrži prioritetnu oblast u kojoj se programi i projekti realizuju, ciljeve koji se postižu, visinu sredstava i period za koja se ona dodeljuju. Ministarstvo je odgovorno za sprovođenje Programa iz stava 1. ovog člana. Član 3.Sredstva iz člana 1. ove uredbe dodeljuju se javnim konkursom (u daljem tekstu: konkurs) koji raspisuje Ministarstvo i oglašava na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Portalu e-Uprave.Oglas za konkurs sadrži: ciljeve programa i projekata, oblast za koju se raspisuje (kultura, obrazovanje, obaveštavanje i službena upotreba jezika i pisama nacionalnih manjina); visinu sredstava koja se dodeljuju; rok za podnošenje prijava na konkurs; uslove za podnošenje prijave, bliža merila i dopunske kriterijume, kao i druge podatke od značaja za sprovođenje konkursa.Komisija utvrđuje specifične ciljeve programa i projekata za koje se objavljuje konkurs, kao i bliža merila i dopunske kriterijume iz stava 2. ovog člana za izbor programa i projekata koji su specifični za određenu oblast, uz prethodne konsultacije sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Član 4.Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, udruženja, fondacije, privredna društva i druge organizacije čiji su osnivači nacionalni saveti nacionalnih manjina i organizacije civilnog društva upisane u odgovarajući registar, a čiji se ciljevi prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti zaštite i unapređenja prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina, koje imaju sedište na teritoriji Republike Srbije, kao i zadužbine, fondacije i konferencije univerziteta odnosno akademija strukovnih studija (u daljem tekstu: učesnik konkursa). Član 5.Postupak dodele sredstva iz člana 1. ove uredbe sprovodi konkursna komisija (u daljem tekstu: Komisija).U Komisiju se obavezno imenuje određeni broj članova – predstavnika ministarstva u čijem delokrugu su programi i projekti koje Komisija razmatra na osnovu konkursa, kao i predstavnika Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarije za ljudska i manjinska prava.Rukovodilac organa u čijem delokrugu je oblast za koju se konkurs raspisuje za člana Komisije može predložiti i predstavnika stručne javnosti. Ministar državne uprave i lokalne samouprave (u daljem tekstu: ministar) donosi uputstvo kojim se bliže određuje način utvrđivanja sastava i broj članova Komisije, kao i druga pitanja od značaja za rad Komisije. Komisiju rešenjem obrazuje ministar u skladu sa prioritetnom oblašću finansiranja, utvrđenom Programom iz člana 2. ove uredbe. Komisija donosi poslovnik o radu.Administrativno-tehničku podršku Komisiji pružaju Ministarstvo i Kancelarija za ljudska i manjinska prava. Član 6.Prijava na konkurs podnosi se Ministarstvu u roku od najmanje 30 dana od dana objavljivanja konkursa, na obrascu prijave koji predstavlja sastavni deo konkursne dokumentacije. Obrazac prijave utvrđuje Ministarstvo i objavljuje ga na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Portalu e-Uprave.Obrazac prijave sadrži: opšte podatke o podnosiocu predloga programa i projekta; podatke o zastupniku podnosioca programa i projekta; podatke o kapacitetu za upravljanje i realizaciju programa i projekta, uključujući i dokazane rezultate u prošlosti; opis programa i projekta; podatke o potrebnim finansijskim sredstvima za realizaciju predloženog programa i projekta i pisani (narativni) i tabelarni opis budžeta programa i projekta, kao i druge relevantne podatke radi osiguranja da će postavljeni ciljevi biti ostvareni. Član 7.Izbor programa i projekata koji će se finansirati sredstvima Fonda vrši se primenom sledećih kriterijuma: koliko opisani program i projekat odgovara ostvarivanju ciljeva programa i projekata postavljenih u konkursnom postupku, dužina trajanja, mogućnost daljeg razvijanja i održivost programa i projekta, mera do koje se doseže do ciljnih grupa kojoj su program i projekat namenjeni; mera u kojoj kapacitet organizacije odgovara ostvarivanju ciljeva, kao i opravdanost budžeta programa i projekta.Član 8.Komisija razmatra konkursne prijave koje su blagovremeno podnete i priloženu dokumentaciju; utvrđuje ispunjenost formalnih uslova predviđenih konkursom i utvrđuje Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata.Komisija neće uzeti u razmatranje neblagovremene i nepravilno popunjene prijave; prijave sa nepotpunom dokumentacijom; prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu i prijave koje sadrže druge nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu prijave ili prijave koje nije moguće vrednovati prema zadatim kriterijumima; prijave podnosilaca koji nemaju prava učešća na konkursu; prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica i prijave koje sadrže projekte i programe koji nisu u skladu sa namenom sredstava utvrđenih ovom uredbom. Član 9.Komisija utvrđuje Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata, u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Lista iz stava 1. ovog člana se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Portalu e-Uprave.Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju, kao i pravo prigovora u roku od tri dana od dana objavljivanja Liste iz stava 1. ovog člana.Odluku o prigovoru Komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.Odluku o raspodeli sredstava iz Fonda donosi ministar, na osnovu Liste iz stava 1. ovog člana, u roku od 30 dana od dana utvrđivanja Liste. Član 10. Sredstva koja se, u skladu sa ovom uredbom, odobre za realizaciju programa i projekta su namenska sredstva i mogu da se koriste isključivo za realizaciju konkretnog programa i projekta i u skladu sa ugovorom koji se zaključuje između Ministarstva i korisnika sredstava.Ugovorom se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana. Član 11.Korisnik sredstava je dužan da Ministarstvu podnosi narativan i finansijski izveštaj o realizaciji programa i projekta sa dokazom o namenski utrošenim sredstvima (u daljem tekstu: izveštaj). Izveštaj se dostavlja kvartalno, kao i nakon realizacije programa i projekta.Korisnik sredstava je dužan da u realizovanom programu i projektu na odgovarajući način istakne da je u finansiranju ili sufinansiranju učestvovalo Ministarstvo. Član 12.Ministarstvo prati način utroška sredstava kao i realizaciju ciljeva radi čijeg ostvarivanja su sredstva raspodeljena na osnovu izveštaja iz člana 11. ove uredbe.Radi praćenja realizacije ciljeva iz stava 1. ovog člana Ministarstvo obavezno pribavlja mišljenje ministarstava u čijem delokrugu je oblast programa ili projekta za koju se izveštaj podnosi. Korisnik sredstava je dužan da Ministarstvu u svakom trenutku omogući kontrolu realizacije programa i projekta i uvid u svu potrebnu dokumentaciju. Ministarstvo, radi pribavljanja mišljenja, po potrebi obezbeđuje uvid u dokumentaciju i nadležnom ministarstvu. Ukoliko korisnik sredstava onemogući kontrolu realizacije programa i projekta ili se prilikom kontrole utvrdi nenamensko trošenje sredstava Ministarstvo će raskinuti ugovor, a korisnik sredstava je dužan da isplaćena sredstva vrati sa zateznom kamatom. Član 13.Korisnik sredstava za kojeg se utvrdi da je nenamenski trošio sredstva gubi pravo učešća na narednim konkursima za dodelu sredstava Fonda. Član 14.Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-1797/2016-1

U Beogradu, 3. marta 2016. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaGENERALNI SEKRETARNovak Nedić PREDSEDNIKAleksandar Vučić, s.r.

Ostavite komentar