Uredba o obrazovanju Saveta Republike Srbije za nacionalne manjine

Na osnovu člana 90. stav 2. Ustava Republike Srbije i člana 18. Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina („Službeni list SRJ”, broj 11/02),

Vlada Republike Srbije donosi

UREDBU

O OBRAZOVANjU SAVETA REPUBLIKE SRBIJE ZA NACIONALNE MANjINE

Član 1.

Radi očuvanja, unapređenja i zaštite nacionalinih, etničkih, verskih, jezičkih i kulturnih posebnosti pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srbiji obrazuje se Savet Republike Srbije za nacionalne manjine (u daljem tekstu: Savet).

Član 2.

Savet:

1. potvrđuje nacionalne simbole, znamenja i praznike nacionalnih manjina, na predlog nacionalnih saveta nacionalnih manjina (u daljem tekstu: nacionalni saveti);

2. razmatra nacrte zakona i drugih propisa značajnih za ostvarivanje prava nacionalnih manjina i o tome daje mišljenje Vladi;

3. prati i razmatra stanje ostvarivanja prava nacionalnih manjina u Republici Srbiji i stanje međunacionalnih odnosa u Republici Srbiji;

4. predlaže mere za unapređenje pune i delotvorne ravnopravnosti pripadnika nacionalnih manjina i razmatra mere koje u te svrhe predlože drugi organi i tela;

5. prati ostvarivanje saradnje nacionalnih saveta sa nadležnim organima Republike Srbije, autonomnih pokrajina i opština, gradova i grada Beograda;

6. sarađuje sa nadležnim organima i telima državne zajednice Srbija i Crna Gora i druge države članice;

7. razmatra uslove za rad nacionalnih saveta;

8. razmatra ostvarivanje međunarodnih obaveza u pogledu ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srbiji i međunarodnu saradnju nacionalnih saveta;

9. vrši i druge poslove određene zakonom.

Član 3.

Članovi Saveta su predsednik Vlade, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu, ministar kulture, ministar prosvete i sporta, ministar vera, ministar pravde i ministar unutrašnjih poslova, kao predstavnici Vlade, i predsednici nacionalnih saveta obrazovanih u skladu sa Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina.

Predsednik Vlade je predsednik Saveta.

Član 4.

Kad Savet u svome radu donosi odluke, odluka je donesena većinom glasova svih predstavnika Vlade i većinom glasova svih predsednika nacionalnih saveta.

Član 5.

Savet se sastaje po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Na zahtev predsednika dve trećine nacionalnih saveta predsednik Saveta dužan je da sazove sednicu Saveta.

Član 6.

Savet donosi poslovnik o svom radu.

Vlada imenuje sekretara Saveta, koji priprema sednice Saveta.

Član 7.

Stručne i druge uslove za rad Saveta obezbeđuje Generalni sekretarijat Vlade.

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 110-6431/2004

U Beogradu, 16. septembra 2004. godine

Vlada Republike Srbije

Potpredsednik,

Miroljub Labus, s.r.

Ostavite komentar