Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o visini, načinu obračuna, plaćanja i raspolaganja naknadom za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte

Na osnovu člana 22. stav 2. Zakona o robnim rezervama („Službeni glasnik RS”, br. 104/13 i 145/14 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI I DOPUNI UREDBE O VISINI, NAČINU OBRAČUNA,

PLAĆANJA I RASPOLAGANJA NAKNADOM ZA FORMIRANJE

OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE

Član 1.

U Uredbi o visini, načinu obračuna, plaćanja i raspolaganja naknadom za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte („Službeni glasnik RS”, broj 108/14), u članu 4. stav 1. alineja treća menja se i glasi:

„- mlazna goriva: 0,10 dinara/kg;”.

Član 2.

U članu 7. posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi:

„Energetski subjekti koji imaju licencu za obavljanje energetske delatnosti proizvodnje derivata nafte ne obračunavaju naknadu za promet derivata nafte koji vrše sa teritorije Republike Srbije, van teritorije AP Kosovo i Metohija za vreme Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 (u daljem tekstu: APKM), na teritoriju APKM.”

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-5992/2015-1

U Beogradu, 18. juna 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar