Uredba o visini naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za 2017. godinu

Na osnovu člana 159. stav 6. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, broj 101/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE NEMETALIČNIH SIROVINA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ZA 2017. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se visina naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za 2017. godinu.

Član 2.

Nemetalične mineralne sirovine za dobijanje građevinskog materijala u smislu ove uredbe su:

tehničko – građevinski kamen – sedimentne i metamorfne stene: krečnjak, dolomit, dolomitisani krečnjak, mermerisani krečnjak, mermerisani dolomit, mermer;

tehničko – građevinski kamen – magmatske stene: granit, granodiorit, trahit, dacit, andezit, andezit – bazalt, bazalt, dijabaz, amfibolit, gabro;

arhitektonsko – građevinski kamen: granit, granodiorit, bazalt, mermer, krečnjačka breča, mermerna breča, travertin, bigar – siga, mermerni oniks, krečnjak;

gline i sirovine za opekarsku i keramičku industriju: keramička glina, opekarska glina, les, vatrostalna glina, kaolinitisani granit, feldspat;

sirovine za cementnu industriju i industriju kreča: laporac, laporoviti krečnjak, krečnjak, gips, sve vrste tufova;

kalcijum – karbonatna sirovina kao punilo za industriju boja i lakova, fasadnih i termoizolacionih materijala i u drugim industrijskim granama: mermer, kalcit, dolomit, dolomitisani krečnjak, mermerisani krečnjak, krečnjak;

kvarcni pesak i peščar, građevinski pesak i šljunak;

sirovine za vatrostalnu industriju: magnezit.

Član 3.

Za korišćenje nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala, iz člana 2. ove uredbe, naknada se utvrđuje u dinarskom iznosu po toni iskopane mineralne sirovine, i to za:

1) Tehničko – građevinski kamen – sedimentne i metamorfne stene:

(1) krečnjak23,50 dinara;

(2) dolomit23,50 dinara;

(3) dolomitisani krečnjak23,50 dinara;

mermerisani krečnjak23,50 dinara;

mermerisani dolomit23,50 dinara;

mermer23,50 dinara.

2) Tehničko – građevinski kamen – magmatske stene:

granit33,50 dinara;

granodiorit33,50 dinara;

trahit33,50 dinara;

dacit 33,50 dinara;

andezit33,50 dinara;

andezit – bazalt33,50 dinara;

bazalt33,50 dinara;

dijabaz33,50 dinara;

amfibolit33,50 dinara;

gabro 33,50 dinara.

3) Arhitektonsko – građevinski kamen:

(1) granit 57 dinara;

(2) granodiorit 57 dinara;

(3) bazalt 54 dinara;

mermer 57 dinara;

krečnjačka breča 57 dinara;

mermerna breča 57 dinara;

travertin 57 dinara;

bigar – siga 57 dinara;

mermerni oniks 57 dinara;

(10) krečnjak 51 dinar.

4) Gline i sirovine za opekarsku i keramičku industriju:

(1) keramička glina27,50 dinara;

opekarska glina16,50 dinara;

les16,50 dinara;

vatrostalna glina22,50 dinara;

kaolinitisani granit27,50 dinara;

feldspat27,50 dinara.

5) Sirovine za cementnu industriju i industriju kreča:

(1) laporac33,50 dinara;

(2) laporoviti krečnjak23,50 dinara;

(3) krečnjak23,50 dinara;

(4) gips22,50 dinara;

(5) sve vrste tufova22,50 dinara.

6) Kalcijum – karbonatna sirovina kao punilo za industriju boja i lakova, fasadnih i termoizolacionih materijala i u drugim industrijskim granama:

mermer 57 dinara;

kalcit 57 dinara;

dolomit 57 dinara;

dolomitisani krečnjak 57 dinara;

mermerisani krečnjak 57 dinara;

krečnjak 57 dinara.

7) Kvarcni pesak i peščar, građevinski pesak i šljunak:

kvarcni pesak27,50 dinara;

građevinski pesak19,50 dinara;

građevinski šljunak19,50 dinara;

kvarcni peščar 22,50 dinara.

8) Sirovine za vatrostalnu industriju:

magnezit 57 dinara.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2017. godine.

Broj:

U Beogradu, 7. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar