Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika

Na osnovu člana 37. stav 2, člana 38. stav 3. i člana 49. stav 1. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 63/06-ispravka i 115/06-ispravka),

Vlada donosi

UREDBU

O NAKNADI TROŠKOVA I OTPREMNINI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA

I. UVODNA ODREDBA

Sadržina uredbe

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi pod kojima državni službenici i nameštenici ostvaruju pravo na naknadu troškova koji nastaju u vezi s njihovim radom u državnom organu, način naknade i visina naknade troškova, kao i visina otpremnine.

II. TROŠKOVI KOJI SE NAKNAĐUJU

Član 2.

Državnom službeniku i namešteniku naknađuju se:

1) troškovi prevoza za dolazak na rad i za odlazak s rada;

2) troškovi službenog putovanja u zemlji;

3) troškovi službenog putovanja u inostranstvo;

4) troškovi selidbe u inostranstvo;

5) troškovi rada i boravka na terenu;

6) troškovi privremenog ili trajnog premeštaja u drugo mesto rada.

Za potrebe ove uredbe, a u vezi s naknadom troškova selidbe u inostranstvo i naknadom troškova privremenog ili trajnog premeštaja u drugo mesto rada, članovima porodice državnog službenika ili nameštenika smatraju se supružnik, odnosno vanbračni partner i deca (bračna, vanbračna, usvojena, pastorčad, štićenik i hranjenik) koji s državnim službenikom ili nameštenikom zajedno žive i troše sredstva.

III. NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA ZA DOLAZAK NA RAD I ZA ODLAZAK S RADA

Član 3.

Državnom službeniku i namešteniku naknađuju se troškovi prevoza za dolazak na rad i za odlazak s rada u visini cene mesečne pretplatne karte u gradskom, prigradskom, odnosno međugradskom saobraćaju.

IV. NAKNADA TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTOVANjA U ZEMLjI

1. Pojam i trajanje službenog putovanja u zemlji

Član 4.

Službeno putovanje u zemlji, u smislu ove uredbe, jeste putovanje na koje se državni službenik ili nameštenik upućuje da, po nalogu rukovodioca državnog organa, odnosno drugog ovlašćenog lica (u daljem tekstu: ovlašćeno lice), izvrši službeni posao van mesta rada.

Službeno putovanje u zemlji može da traje najduže 15 dana neprekidno.

Ako potrebe službenog posla zahtevaju ili ako započeti službeni posao ne može da se prekine, službeno putovanje, uz saglasnost ovlašćenog lica, može da traje i duže od 15 dana, ali najviše 30 dana neprekidno.

2. Nalog za službeno putovanje u zemlji

Član 5.

Ovlašćeno lice izdaje državnom službeniku ili namešteniku nalog za službeno putovanje u zemlji pre nego što on pođe na službeno putovanje.

Nalog za službeno putovanje u zemlji sadrži ime i prezime državnog službenika ili nameštenika koji putuje, mesto i cilj putovanja, datum polaska na putovanje i datum povratka s putovanja, vrstu smeštaja, napomenu o tome da li su obezbeđeni besplatan smeštaj i ishrana, iznos dnevnice i eventualno umanjenje dnevnice, iznos akontacije koji može da se isplati, vrstu prevoznog sredstva kojim se putuje, podatke o tome ko snosi troškove službenog putovanja i način obračuna troškova putovanja.

3. Isplata akontacije

Član 6.

Na osnovu naloga za službeno putovanje u zemlji, državnom službeniku i namešteniku može da se isplati akontacija u visini procenjenih troškova.

Ako službeno putovanje ne započne u roku od tri dana od datuma koji je naveden u nalogu za službeno putovanje, državni službenik ili nameštenik dužan je da isplaćenu akontaciju vrati narednog dana od isteka tog roka.

4. Troškovi službenog putovanja u zemlji

Svi troškovi koji se naknađuju

Član 7.

Državnom službeniku i namešteniku naknađuju se troškovi smeštaja, ishrane, prevoza i ostali troškovi u vezi sa službenim putovanjem u zemlji.

Troškovi ishrane i gradskog prevoza u mestu u kojem se vrši službeni posao naknađuju se preko dnevnice.

Troškovi smeštaja na službenom putovanju u zemlji

Član 8.

Državnom službeniku i namešteniku naknađuju se troškovi smeštaja prema priloženom hotelskom računu za prenoćište i doručak, izuzev za prenoćište i doručak u hotelu prve kategorije (pet zvezdica).

Državnom službeniku ili namešteniku kome su obezbeđeni besplatno prenoćište i doručak ne naknađuju se troškovi smeštaja.

Dnevnica i umanjenje dnevnice za službeno putovanje u zemlji

Član 9.

Državnom službeniku i namešteniku isplaćuje se dnevnica za službeno putovanje u zemlji koja iznosi 5% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u privredi Republike Srbije, prema poslednjem konačnom objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan polaska na službeno putovanje.

Državnom službeniku ili namešteniku kome je obezbeđena besplatna ishrana, dnevnica za službeno putovanje u zemlji umanjuje se za 80%.

Određivanje dnevnice prema trajanju službenog putovanja u zemlji

Član 10.

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji računa se od časa polaska na službeno putovanje do časa povratka sa službenog putovanja.

Državnom službeniku i namešteniku isplaćuje se cela dnevnica za službeno putovanje u zemlji koje je trajalo između 12 i 24 časa, a polovina dnevnice za službeno putovanje koje je trajalo između 8 i 12 časova.

Troškovi prevoza na službenom putovanju u zemlji

Član 11.

Državnom službeniku i namešteniku naknađuju se troškovi prevoza od mesta rada do mesta gde treba da se izvrši službeni posao i troškovi prevoza za povratak do mesta rada, u visini stvarnih troškova prevoza u javnom saobraćaju.

Ako zbog hitnosti, odnosno potreba službenog posla državni službenik ili nameštenik ne može koristiti ni prevoz u javnom saobraćaju ni službeno vozilo, on, po pismenom odobrenju ovlašćenog lica (u kome su navedeni razlozi hitnosti, odnosno potreba službenog posla), može koristiti sopstveni automobil.

Državnom službeniku ili namešteniku koji, po pismenom odobrenju ovlašćenog lica, koristi sopstveni automobil isplaćuje se naknada od 10% propisane cene za litar pogonskog goriva po pređenom kilometru.

Ostali troškovi službenog putovanja u zemlji

Član 12.

Ostali troškovi koji su u vezi sa službenim poslom na službenom putovanju (rezervacija mesta u prevoznom sredstvu, prevoz prtljaga, telefonski razgovori i sl.) naknađuju se u visini stvarnih troškova, prema priloženom računu.

5. Obračun putnih troškova službenog putovanja u zemlji

Član 13.

Troškovi službenog putovanja u zemlji naknađuju se na osnovu obračuna putnih troškova, uz koji se prilažu odgovarajući dokazi o postojanju i visini troškova (karta za prevoz, račun za prenoćište i doručak, računi za ostale troškove i dr.), a koji se podnosi u roku od tri dana od dana kad je službeno putovanje završeno.

6. Plaćanje troškova platnom karticom

Član 14.

Državnom službeniku i namešteniku može da se omogući plaćanje troškova službenog putovanja u zemlji platnom karticom, u skladu s važećim propisima.

V. NAKNADA TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTOVANjA U INOSTRANSTVO

1. Pojam službenog putovanja u inostranstvo

Član 15.

Službeno putovanje u inostranstvo, u smislu ove uredbe, jeste službeno putovanje iz Republike Srbije u stranu državu i obratno, službeno putovanje iz jedne u drugu stranu državu i službeno putovanje iz jednog u drugo mesto u stranoj državi.

2. Nalog za službeno putovanje u inostranstvo

Član 16.

Ovlašćeno lice izdaje državnom službeniku ili namešteniku nalog za službeno putovanje u inostranstvo pre nego što on pođe na službeno putovanje.

Nalog za službeno putovanje u inostranstvo sadrži ime i prezime državnog službenika ili nameštenika koji putuje, naziv države i mesto u koje se putuje, cilj putovanja, datum polaska na putovanje i datum povratka s putovanja, kategoriju hotela u kojima je obezbeđen smeštaj, napomenu o tome da li su obezbeđeni besplatan smeštaj i ishrana, vrstu prevoznog sredstva kojim se putuje, iznos akontacije koji može da se isplati, podatke o tome ko snosi troškove službenog putovanja i način obračuna troškova putovanja.

3. Isplata akontacije

Član 17.

Na osnovu naloga za službeno putovanje u inostranstvo državnom službeniku i namešteniku može da se isplati akontacija u visini procenjenih troškova.

Ako službeno putovanje ne započne u roku od tri dana od datuma koji je naveden u nalogu za službeno putovanje, državni službenik ili nameštenik dužan je da isplaćenu akontaciju vrati narednog dana od isteka tog roka.

4. Troškovi službenog putovanja u inostranstvo

Svi troškovi koji se naknađuju

Član 18.

Državnom službeniku i namešteniku na službenom putovanju u inostranstvo naknađuju se troškovi smeštaja, ishrane i gradskog prevoza u mestu boravka u inostranstvu, troškovi prevoza radi izvršenja službenog posla, troškovi pribavljanja putnih isprava, vakcinacije i lekarskih pregleda, troškovi službene pošte, takse, telefona, telegrama i telefaksa, troškovi iznajmljivanja prostorija i troškovi stenografskih i daktilografskih usluga.

Troškovi smeštaja u inostranstvu

Član 19.

Državnom službeniku i namešteniku na službenom putovanju u inostranstvo naknađuju se troškovi smeštaja u visini plaćenog hotelskog računa za prenoćište i doručak, izuzev za prenoćište i doručak u hotelu prve kategorije (pet zvezdica) kad se državnom službeniku i namešteniku naknađuju troškovi smeštaja u iznosu koji je jednak iznosu dnevnice. Državnom službeniku ili namešteniku kome su obezbeđeni besplatno prenoćište i doručak ne naknađuju se troškovi smeštaja.

Izuzetno, vazduhoplovnom osoblju naknađuju se troškovi dnevnog odmora – u visini plaćenog hotelskog računa – ako je njihovo zadržavanje na aerodromu duže od četiri časa između dva leta u toku 24 časa.

Članovima delegacije Republike Srbije, prevodiocima i licima koja osiguravaju delegaciju na međunarodnim susretima i skupovima na kojima organizator, odnosno domaćin određuje uslove smeštaja, naknađuju se troškovi smeštaja u visini plaćenog hotelskog računa za prenoćište i doručak, pa i onda kad su odseli u hotelu prve kategorije (pet zvezdica) ili više kategorije.

Troškovi ishrane i gradskog prevoza u mestu boravka u inostranstvu

(dnevnica)

Član 20.

Državnom službeniku i namešteniku naknađuju se troškovi ishrane i gradskog prevoza u mestu boravka u inostranstvu u iznosu koji je utvrđen u Spisku dnevnica po stranim državama (u daljem tekstu: utvrđena dnevnica).

Spisak dnevnica po stranim državama odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Uvećanje utvrđene dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo

Član 21.

Iznos utvrđene dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo uvećava se šefovima delegacije za 20%.

Umanjenje utvrđene dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo

Član 22.

Iznos utvrđene dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo umanjuje se:

1) ako je obezbeđena besplatna ishrana – za 60%, a ako je obezbeđen samo besplatan doručak – za 10%, ako je obezbeđen samo besplatan ručak – za 30% i ako je obezbeđena samo besplatna večera – za 20%;

2) ako su u cenu avionske karte, zbog prekida putovanja, uračunati troškovi za ishranu i prenoćište – za 60%;

3) ako su u cenu karte za putovanje brodom uračunati i troškovi za ishranu i prenoćište – za 60%.

Letačkom osoblju čije službeno putovanje u inostranstvo traje manje od osam časova iznos utvrđene dnevnice umanjuje se za 70%.

Iznos utvrđene dnevnice za službeno putovanje ne umanjuje se ako se koriste kola za spavanje na putovanju koje traje neprekidno najmanje 24 časa ili noću od 22 časa do šest časova ili najmanje šest časova noću posle 20 časova ili ako se državni službenik ili nameštenik tokom službenog boravka u inostranstvu razboli i radi lečenja smesti u zdravstvenu ustanovu strane države.

Smatra se da je državnom službeniku i namešteniku koji službeno putuje u inostranstvo obezbeđena besplatna ishrana ako se ona ne finansira iz budžeta Republike Srbije.

Početak i prestanak prava na dnevnicu

Član 23.

Dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo određuje se od časa prelaska državne granice Republike Srbije – u polasku, do časa prelaska državne granice Republike Srbije – u povratku.

Ako se u inostranstvo putuje avionom, dnevnica se određuje od časa polaska aviona s poslednjeg aerodroma u Republici Srbiji do časa povratka na prvi aerodrom u Republici Srbiji.

Ako se u inostranstvo putuje brodom, dnevnica se određuje od časa polaska broda iz poslednjeg pristaništa u Republici Srbiji do časa povratka u prvo pristanište u Republici Srbiji.

Određivanje dnevnice prema trajanju službenog putovanja u inostranstvo

Član 24.

Državnom službeniku i namešteniku pripada jedna dnevnica na svaka 24 časa provedena u inostranstvu, a ako je preostalo vreme provedeno u inostranstvu duže od 12 časova – pripada mu još jedna dnevnica, odnosno još polovina dnevnice ako je preostalo vreme provedeno u inostranstvu između osam i 12 časova.

Ako je vreme provedeno u inostranstvu duže od 12 časova a kraće od 24 časa, državnom službeniku i namešteniku pripada jedna dnevnica, a ako je u inostranstvu provedeno između osam i 12 časova – pola dnevnice. Za svako zadržavanje u stranoj državi, odnosno proputovanje kroz stranu državu, koje traje duže od 12 časova državnom službeniku i namešteniku pripada jedna dnevnica koja je utvrđena za tu državu.

Određivanje dnevnice prema vremenu provedenom u više stranih država

Član 25.

Ako državni službenik ili nameštenik u toku službenog putovanja boravi u više stranih država, iznos njegovih dnevnica određuje se za svaku stranu državu u kojoj boravi, srazmerno vremenu koje je proveo u stranoj državi.

Na određivanje dnevnica za stranu državu primenjuju se odredbe ove uredbe o početku i prestanku prava na dnevnicu (član 23. ove uredbe) i o određivanju dnevnice prema trajanju službenog putovanja u inostranstvo (član 24. ove uredbe).

Troškovi prevoza

Član 26.

Radi pokrića troškova prevoza na službenom putovanju u inostranstvo državnom službeniku i namešteniku isplaćuje se naknada u visini cene iz putničke tarife za prevoz sredstvom one vrste i razreda koji se, prema nalogu za službeno putovanje, koriste.

Troškovi pribavljanja putnih isprava, vakcinacije i lekarskih pregleda

Član 27.

Troškovi pribavljanja putnih isprava, vakcinacije i lekarskih pregleda koji su u vezi sa službenim putovanjem u inostranstvo, ako ih nadležni organ zdravstvenog osiguranja ne prizna, naknađuju se državnom službeniku ili namešteniku u stvarnim iznosima, na osnovu priloženog računa.

Troškovi poštanskih i drugih usluga

Član 28.

Troškovi koji na službenom putovanju u inostranstvo nastanu u vezi s prevoženjem, prenošenjem, unošenjem i iznošenjem službene pošte, korišćenjem telefona, telegrama i telefaksa, a koji su neophodni za službene poslove, kao i drugi neophodni izdaci (takse i dr.), naknađuju se državnom službeniku ili namešteniku u stvarnim iznosima, na osnovu priloženog računa.

Troškovi iznajmljivanja prostorija

Član 29.

Troškovi koji, uz saglasnost šefa delegacije, nastanu na službenom putovanju u inostranstvo u vezi sa iznajmljivanjem prostorije za sastanke delegacije, plaćanjem stenografskih i daktilografskih usluga i iznajmljivanjem personalnih računara za pripremanje službenih izveštaja ili za potrebe službene korespondencije naknađuju se u stvarnim iznosima, na osnovu odgovarajućeg računa.

5. Obračun putnih troškova službenog putovanja u inostranstvo

Član 30.

Troškovi službenog putovanja u inostranstvo naknađuju se na osnovu obračuna putnih troškova koji se, u roku od sedam dana od dana kad je službeno putovanje završeno, podnosi sa pismenim izveštajem o službenom putovanju koji je overio nadležni naredbodavac.

Uz obračun putnih troškova prilažu se odgovarajući dokazi o postojanju i visini troškova (karta za prevoz, račun za prenoćište i doručak, računi za ostale troškove i dr.).

Ako je u dokumentu o nastanku troškova koji se prilaže uz obračun iskazan iznos u nacionalnoj valuti u kojoj nije utvrđena dnevnica za tu državu, za obračun i priznavanje izdataka uz dokument se prilaže i pismeni dokaz o kursu nacionalne valute u odnosu na valutu u kojoj je utvrđena dnevnica za tu državu, a ako se pismeni dokaz o kursu nacionalne valute ne priloži uz dokument o obračunu putnih troškova, izdaci po tom dokumentu se ne priznaju.

6. Plaćanje troškova platnom karticom

Član 31.

Državnom službeniku i namešteniku može da se omogući plaćanje troškova službenog putovanja u inostranstvo platnom karticom, u skladu sa važećim propisima.

VI. NAKNADA TROŠKOVA SELIDBE U INOSTRANSTVO

1. Troškovi selidbe u inostranstvo

Svi troškovi koji se naknađuju

Član 32.

Državnom službeniku i namešteniku naknađuju se za selidbu u inostranstvo troškovi prevoza, pakovanja, osiguranja i smeštaja stvari (pokućstva), troškovi njegove ishrane i prevoza, kao i ishrane i prevoza članova njegove porodice, troškovi njegovog smeštaja i smeštaja članova njegove porodice, kao i troškovi pribavljanja putnih isprava, vakcinacije i lekarskih pregleda.

Zahtev za naknadu troškova selidbe podnosi se u roku od 30 dana od dana preseljenja.

Masa stvari koje se sele

Član 33.

Troškovi prevoza, pakovanja, osiguranja i smeštaja naknađuju se za masu stvari koja iznosi:

1) za državnog službenika i nameštenika – do 1.100 kg, odnosno 7 m3;

2) za supružnika – do 700 kg, odnosno do 4 m3;

3) za svako dete – do 300 kg, odnosno do 2 m3.

Troškovi se naknađuju za ukupnu masu stvari do 2.500 kg, odnosno 15,5 m3, s tim što se u ukupnu masu uračunava i masa ambalaže.

Troškovi prevoza stvari

Član 34.

Državnom službeniku i namešteniku isplaćuje se za selidbu, radi pokrića troškova prevoza stvari, naknada koja odgovara najekonomičnijem prevozu stvari, i to prema tarifi prevoznika.

Ako se državni službenik ili nameštenik i članovi njegove porodice sele iz Republike Srbije u stranu državu i obratno linijom na kojoj saobraćaju i domaći prevoznici, naknada troškova prevoza stvari isplaćuje se prema tarifi domaćeg prevoznika.

Troškovi prevoza stvari od stana do odgovarajućeg prevoznog sredstva kojim se stvari prevoze u inostranstvo isplaćuju se u visini stvarnih troškova na osnovu priloženog računa.

Troškovi pakovanja stvari

Član 35.

Troškovi pakovanja stvari prilikom selidbe iz inostranstva u Republiku Srbiju ili u drugu stranu državu naknađuju se u paušalnom iznosu:

1) ako se državni službenik ili nameštenik seli s članovima porodice i prevozi stvari železnicom ili kamionom – u valuti države iz koje se seli, u iznosu od 500 SAD dolara, obračunatoj po tekućem kursu važećem u vreme selidbe u državi iz koje se seli ili u dinarima po njegovom povratku u Republiku Srbiju obračunatim na dan predaje obračuna troškova;

2) ako se državni službenik ili nameštenik seli s članovima porodice i prevozi stvari brodom ili avionom – u valuti države iz koje se seli, u iznosu od 400 SAD dolara, obračunatoj po tekućem kursu važećem u vreme selidbe u državi iz koje se seli ili u dinarima po njegovom povratku u Republiku Srbiju, obračunatim na dan predaje obračuna troškova;

3) ako se državni službenik ili nameštenik seli s članovima porodice i prevozi stvari ekspresno železnicom ili istim prevoznim sredstvom kojim on putuje (mitgepekom) ili sopstvenim automobilom – u valuti države iz koje se seli, u iznosu od 300 SAD dolara, obračunatoj po tekućem kursu važećem u vreme selidbe u državi iz koje se seli ili u dinarima po njegovom povratku u Republiku Srbiju, obračunatim na dan predaje obračuna troškova;

4) ako se državni službenik ili nameštenik seli bez članova porodice, naknađuje se 50% utvrđene paušalne naknade – u valuti države iz koje se seli, obračunatoj po tekućem kursu važećem u vreme selidbe u državi iz koje se seli ili u dinarima po njegovom povratku u Republiku Srbiju, obračunatim na dan predaje obračuna troškova.

Troškovi pakovanja stvari prilikom selidbe iz Republike Srbije u inostranstvo naknađuju se pod istim uslovima koji su predviđeni za selidbu iz inostranstva u Republiku Srbiju, u paušalnom iznosu, obračunatom u dinarima, po kursu na dan obračuna paušala.

Troškovi osiguranja stvari

Član 36.

Troškovi osiguranja stvari kod domaćih organizacija za osiguranje stvari koje se šalju iz Republike Srbije u inostranstvo i obratno naknađuju se do sledećeg iznosa:

1) ako se državni službenik ili nameštenik seli s članovima porodice – do 5.000 SAD dolara, preračunatih u dinare po tekućem kursu važećem na dan selidbe;

2) ako se državni službenik ili nameštenik seli bez članova porodice – do 2.500 SAD dolara, preračunatih u dinare po tekućem kursu važećem na dan selidbe.

Troškovi smeštaja stvari

Član 37.

Ako je državni službenik ili nameštenik zbog selidbe u inostranstvo dužan da isprazni svoj stan, troškovi smeštaja stvari naknađuju se u visini stvarnih troškova, na osnovu priloženog računa.

Dnevnice i troškovi prevoza za vreme selidbe u inostranstvo

Član 38.

Dnevnice i troškovi prevoza za vreme koje državni službenik ili nameštenik prilikom selidbe u inostranstvo provede na putu naknađuju se kao da je posredi službeno putovanje u inostranstvo.

Članovima porodice državnog službenika ili nameštenika koji se seli, koji nisu u radnom odnosu, troškovi ličnog prevoza, smeštaja i ishrane naknađuju se do iznosa naknade troškova predviđenih odredbama ove uredbe za državnog službenika ili nameštenika koji se seli.

Troškovi pribavljanja putnih isprava, vakcinacije i lekarskih pregleda

Član 39.

Troškovi pribavljanja putnih isprava, vakcinacije i lekarskih pregleda koji su u vezi sa selidbom u inostranstvo, ako ih nadležni organ zdravstvenog osiguranja ne prizna, naknađuju se u stvarnim iznosima, na osnovu priloženog računa, državnom službeniku ili namešteniku i članovima njegove porodice koji se s njim sele.

2. Isplata akontacije za troškove selidbe u inostranstvo

Član 40.

Državnom službeniku ili namešteniku može da se isplati akontacija za selidbu u inostranstvo, u visini procenjenih troškova.

3. Obračun troškova selidbe u inostranstvo

Član 41.

Troškovi selidbe u inostranstvo naknađuju se na osnovu obračuna troškova koji se posle završene selidbe podnosi u roku od 30 dana od dana preseljenja.

Uz obračun troškova selidbe prilažu se: Jedinstvena carinska isprava, računi za prevoz stvari, računi za špediterske usluge, računi za iznošenje stvari iz stana i unošenje u stan, kao i računi za ostale troškove.

4. Naknada troškova dolaska na odmor u Republiku Srbiju

Član 42.

Troškovi prevoza koji su potrebni da bi državni službenik ili nameštenik došao s članovima svoje porodice na odmor u Republiku Srbiju posle najmanje 18 meseci rada u državi s teškim klimatskim uslovima, kao i troškovi njihovog povratka, naknađuju se u visini cene iz putničke tarife za prevoz najekonomičnijim prevoznim sredstvom one vrste i razreda koji, prema rešenju o godišnjem odmoru, mogu da se koriste.

Države s teškim klimatskim uslovima jesu: Republika Angola, Narodna Republika Bangladeš, Republika Bolivija, Mijanmarska Unija, Republika Gana, Gabonska Republika, Republika Gvajana, Republika Gvineja, Republika Indija, Republika Indonezija, Republika Irak, Savezna Demokratska Republika Etiopija, Jemen, Narodna Republika Kina, Republika Kongo, Država Kuvajt, Malezija, Savezna Republika Nigerija, Republika Nikaragva, Islamska Republika Pakistan, Republika Somalija, Republika Sudan, Demokratska Socijalistička Republika Šri Lanka, Ujedinjena Republika Tanzanija, Kraljevina Tajland, Socijalistička Republika Vijetnam, Republika Namibija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Republika Senegal, Prelazna Islamska Država Avganistan, Republika Filipini i Republika Panama.

VII. NAKNADA TROŠKOVA RADA I BORAVKA NA TERENU

Pojam rada na terenu

Član 43.

Rad na terenu jeste rad koji se po prirodi posla vrši izvan službenih prostorija, a na koji se državni službenik ili nameštenik, po nalogu ovlašćenog lica, upućuje da izvrši službeni posao.

Terenski dodatak

Član 44.

Državnom službeniku i namešteniku isplaćuje se naknada troškova rada i boravka na terenu (terenski dodatak) koja iznosi 3% prosečne mesečne zarade zaposlenog u privredi Republike Srbije, prema poslednjem konačnom objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan isplate.

Ako za rad i boravak na terenu nisu obezbeđeni besplatni smeštaj i ishrana, terenski dodatak uvećava se za troškove smeštaja i ishrane: za troškove smeštaja – najviše do iznosa naknade za troškove smeštaja na službenom putovanju u zemlji (član 8. ove uredbe), a za troškove ishrane ( najviše za dnevnicu za službeno putovanje u zemlji (član 9. ove uredbe).

VIII. NAKNADA TROŠKOVA PRIVREMENOG ILI TRAJNOG PREMEŠTAJA U DRUGO MESTO RADA

Vrste troškova premeštaja u drugo mesto rada

Član 45.

Državnom službeniku i namešteniku naknađuju se zbog privremenog ili trajnog premeštaja u drugo mesto rada troškovi selidbe, troškovi poseta porodici i troškovi odvojenog života od porodice.

Troškovi selidbe

Član 46.

Državnom službeniku ili namešteniku koji je premešten u drugo mesto rada, van mesta njegovog prebivališta, naknađuju se troškovi selidbe: troškovi prevoza pokućstva – u visini koja odgovara najekonomičnijem prevozu stvari, prema tarifi prevoznika i troškovi pakovanja pokućstva – u paušalnom iznosu od 5.000,00 dinara.

Zahtev za naknadu troškova selidbe podnosi se u roku od osam dana od dana preseljenja.

Troškovi poseta porodici

Član 47.

Državni službenik ili nameštenik koji živi odvojeno od svoje porodice ima pravo i na naknadu troškova prevoza radi posete porodici, i to najviše za četiri putovanja mesečno, u visini stvarnih troškova prevoza u međugradskom saobraćaju.

Pravo na naknadu troškova za odvojeni život od porodice

Član 48.

Državnom službeniku i namešteniku naknađuju se troškovi za odvojeni život od porodice ako zbog toga što je premešten u drugo mesto rada koje je više od 30 km udaljeno i od mesta njegovog prebivališta i od prethodnog mesta rada, živi odvojeno od porodice, a nema rešeno stambeno pitanje u novom mestu rada.

Državni službenik ili nameštenik nema pravo na naknadu troškova za odvojeni život od porodice:

1) ako je na svoj zahtev premešten u drugo mesto rada;

2) ako je premešten na osnovu internog ili javnog konkursa ili ako mu je mesto rada bilo poznato u vreme kad je zasnovao radni odnos u državnom organu.

Visina naknade troškova za odvojeni život od porodice

Član 49.

Državnom službeniku i namešteniku isplaćuje se mesečna naknada troškova za odvojeni život od porodice koja iznosi 75% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u privredi Republike Srbije, prema poslednjem konačnom objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan isplate.

IX. OTPREMNINA

Otpremnina državnom službeniku kome prestane radni odnos zbog proteka šest meseci otkad je postao neraspoređen i namešteniku za čijim radom prestane potreba

Član 50.

Državnom službeniku kome prestane radni odnos zbog proteka šest meseci otkad je postao neraspoređen i namešteniku kome je otkazan ugovor o radu jer ne postoji nijedno radno mesto na koje može biti premešten ili raspoređen isplaćuje se otpremnina za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu u visini trećine njegove plate, s tim da se pod tom platom smatra njegova prosečna mesečna plata koja mu je isplaćena za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je doneseno rešenje kojim je utvrđeno da je postao neraspoređen, odnosno rešenje o otkazu ugovora o radu.

Otpremnina državnom službeniku ili namešteniku koji odlazi u penziju

Član 51.

Državnom službeniku ili namešteniku koji odlazi u penziju isplaćuje se otpremnina u visini jedne i po plate koju bi ostvario za mesec koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje otpremnina, s tim što ona ne može biti niža od tri prosečne zarade u Republici Srbiji, prema poslednjem konačnom objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan isplate.

X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prava ostvarena po ranijem propisu

Član 52.

Državni službenici, postavljena lica čija radna mesta postaju položaji i nameštenici nastavljaju da ostvaruju prava koja nisu predviđena ovom uredbom, ako drugim propisom nije drukčije određeno, najduže 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, pod uslovima i na način koji je utvrđen propisom na osnovu kojeg su ostvarili prava koja nisu predviđena ovom uredbom.

Shodna primena ove uredbe

Član 53.

Do stupanja na snagu propisa kojima će se urediti prava po osnovu rada u organima lokalne samouprave, izabrana, postavljena i imenovana lica i zaposleni u organima lokalne samouprave ostvaruju pravo na naknadu troškova a zaposleni i pravo na otpremninu shodnom primenom odredaba ove uredbe.

Prestanak važenja ranijih propisa

Član 54.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaju da važe Uredba o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u državnim organima i izabranih, odnosno postavljenih lica („Službeni glasnik RS”, broj 95/05-prečišćen tekst) i Uredba o izdacima za službena putovanja i selidbe u inostranstvo koji se saveznim organima uprave priznaju u materijalne troškove („Službeni list SRJ”, br. 14/95, 38/97, 40/97, 44/97 i 43/00 i „Službeni list SCG”, broj 57/04).

Stupanje na snagu

Član 55.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-5479/2007-001

U Beogradu, 20. septembra 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIKVojislav Koštunica

S P I S A K

DNEVNICA PO STRANIM DRŽAVAMA

Redni broj Zemlja Valuta Visina dnevnice 1 2 3 4 1 Demokratska Republika Avganistan – za mesta: – Kabul SAD dolara 35 – za ostala mesta SAD dolara 18 2 Republika Albanija – za mesta: – Tirana SAD dolara 50 – za ostala mesta SAD dolara 21 3 Alžirska Demokratska i Narodna Republika – za mesta: – Alžir, Oran i Anaba SAD dolara 50 – za ostala mesta SAD dolara 21 4 Narodna Republika Angola – za mesta: – Luanda SAD dolara 90 – za ostala mesta SAD dolara 40 5 Republika Argentina – za mesta: – Buenos Aires i Barilohe SAD dolara 102 – Mendosa i Rozario SAD dolara 85 – za ostala mesta SAD dolara 74 6 Australija – za mesta: – Sidnej, Kambera i Melburn Australijskih dolara 75 – za ostala mesta Australijskih dolara 63 7 Republika Austrija- za sva mesta evro 58 8 Republika Azerbejdžan – za mesta: – Baku SAD dolara 60 – za ostala mesta SAD dolara 13 9 Bahrein – za sva mesta SAD dolara 68 10 Narodna Republika Bangladeš – za mesta: – Daka SAD dolara 60 – Čitagong SAD dolara 39 – za ostala mesta SAD dolara 20 11 Republika Belorusija – za sva mesta SAD dolara 55 12 Kraljevina Belgija – za sva mesta evro 103 13 Narodna Republika Benin – za mesta: – Kotonu SAD dolara 55 – za ostala mesta SAD dolara 30 14 Republika Bolivija – za mesta: – La Paz SAD dolara 60 – Santa Kruz SAD dolara 40 – za ostala mesta SAD dolara 22 15 Republika Bocuana – za mesta: – Gaberon i Maun SAD dolara 44 – za ostala mesta SAD dolara 30 16 Federativna Republika Brazil – za mesta: – Rio de Žaneiro, Sao Paolo, Resife, Manauns, Salvador, Kampinas, Brazilija SAD dolara 95 – za ostala mesta SAD dolara 75 17 Republika Bugarska – za sva mesta evro 62 18 Republika Burundi – za mesta: – Budžambura SAD dolara 72 – za ostala mesta SAD dolara 21 19 Centralna Afrička Republika – za mesta: – Bangi SAD dolara 68 – za ostala mesta SAD dolara 25 20 Republika Čad – za mesta: – Ndžamena SAD dolara 55 – Sarb SAD dolara 33 – za ostala mesta SAD dolara 30 21 Čile – za sva mesta SAD dolara 75 22 Češka Republika – za mesta: – Prag evro 74 – Karlove Vari evro 41 – za ostala mesta evro 34 23 Kraljevina Danska – za sva mesta Danskih kruna 580 24 Arapska Republika Egipat – za mesta: – Kairo SAD dolara 71 – Luksor SAD dolara 89 – Asuan SAD dolara 85 – Aleksandrija SAD dolara 65 – za ostala mesta SAD dolara 51 25 Republika Ekvador – za mesta: – Kito SAD dolara 65 – Kvajakil SAD dolara 70 – Kiensa SAD dolara 60 – za ostala mesta SAD dolara 30 26 Republika Ekvatorijalna Gvineja – za mesta: – Malabo SAD dolara 50 – Bata SAD dolara 35 – za ostala mesta SAD dolara 26 27 Dominikanska Republika – za mesta: – Santa Domingo i Puerto Plata SAD dolara 62 – Santiago i Samana SAD dolara 103 – za ostala mesta SAD dolara 35 28 Republika Salvador – za mesta: – San Salvador SAD dolara 55 – za ostala mesta SAD dolara 28 29 Socijalistička Etiopija – za mesta: – Adis Abeba SAD dolara 55 – za ostala mesta SAD dolara 19 30 Republika Filipini – za mesta: – Manila SAD dolara 80 – Davao, Bagio, Kaladžan, Cebu, Ladag, Takloban, Banau i Ternate SAD dolara 43 – za ostala mesta SAD dolara 25 31 Republika Finska – za sva mesta evro 75 32 Republika Francuska – za mesta: – Pariz evro 98 – za ostala mesta evro 84 33 Gabonska Republika – za mesta: – Libervil i Port Žantil SAD dolara 59 – Lambaren SAD dolara 53 – Fransvil i Ojem SAD dolara 43 – za ostala mesta SAD dolara 36 34 Republika Gana – za mesta: – Akra SAD dolara 60 – Kumas SAD dolara 39 – Takoradi i Tamale SAD dolara 32 – za ostala mesta SAD dolara 24 35 Burkina Faso – za mesta: – Ugadugu SAD dolara 55 – Bobo-Diulaso SAD dolara 40 – za ostala mesta SAD dolara 25 36 Republika Grčka – za mesta: – Atina evro 50 – za ostala mesta evro 40 37 Kooperativna Republika Gvajana – za mesta: – Džordžtaun SAD dolara 50 – za ostala mesta SAD dolara 23 38 Republika Gvatemala – za mesta: – Gvatemala Siti SAD dolara 50 – za ostala mesta SAD dolar 25 39 Republika Gvineja – za mesta: – Konakri SAD dolara 70 – za ostala mesta SAD dolara 30 40 Republika Gvineja Bisao – za mesta: – Bisao SAD dolara 44 – za ostala mesta SAD dolara 18 41 Republika Gruzija – za sva mesta SAD dolara 75 42 Republika Haiti – za mesta: – Port Prens SAD dolara 63 – za ostala mesta SAD dolara 36 43 Kraljevina Holandija – za sva mesta evro 79 44 Republika Honduras – za mesta: – Tegusigalpa SAD dolara 72 – San Pedro Sula SAD dolara 49 – za ostala mesta SAD dolara 24 45 Republika Indija – za mesta: – Kalkuta SAD dolara 71 – Bombaj, Madras, Nju Delhi SAD dolara 74 – za ostala mesta SAD dolara 31 46 Republika Indonezija – za mesta: – Džakarta i Bali SAD dolara 77 – za ostala mesta SAD dolara 48 47 Islamska Republika Iran – za sva mesta SAD dolara 70 48 Republika Irak – za sva mesta SAD dolara 50 49 Republika Irska – za sva mesta evro 74 50 Republika Island – za sva mesta SAD dolara 65 51 Republika Italija – za mesta: – Firenca evro 57 – Rim i Torino evro 78 – Venecija i Milano evro 57 – za ostala mesta evro 52 52 Država Izrael – za mesta: – Tel Aviv SAD dolara 115 – Jerusalim SAD dolara 95 – Tibriz SAD dolara 98 – Haifa SAD dolara 67 – za ostala mesta SAD dolara 48 53 Parlamentarna Monarhija Jamajka – za sva mesta SAD dolara 93 54 Japan – za mesta: – Osaka SAD dolara 115 – Tokio SAD dolara 149 – Jokohama SAD dolara 126 – Kjoto i Kobe SAD dolara 115 – Saporo SAD dolara 133 – za ostala mesta SAD dolara 91 55 Republika Jemen – za mesta: – Sana SAD dolara 60 – Aden SAD dolara 66 – za ostala mesta SAD dolara 38 56 Hašemitska Kraljevina Jordan – za mesta: – Aman SAD dolara 60 – Jerusalim SAD dolara 100 – za ostala mesta SAD dolara 50 57 Republika Kamerun – za mesta: – Juande SAD dolara 50 – Marua SAD dolara 45 – Ngaundere, Bamenda, Bertua i Duala SAD dolara 46 – za ostala mesta SAD dolara 26 58 Kanada – za mesta: – Otava SAD dolara 87 – Montreal SAD dolara 68 – Vankuver, Toronto SAD dolara 92 – za ostala mesta SAD dolara 49 59 Država Katar – za sva mesta SAD dolara 91 60 Republika Kenija – za mesta: – Lamu SAD dolara 38 – Najrobi SAD dolara 78 – Mombasa SAD dolara 59 – Naivaša SAD dolara 34 – Baringo, Nieri i Malindi SAD dolara 29 – za ostala mesta SAD dolara 32 61 Narodna Republika Kina – za mesta: – Peking i Šangaj SAD dolara 101 – Hong Kong SAD dolara 105 – za ostala mesta SAD dolara 80 62 Republika Kipar – za sva mesta evro 53 63 Demokratska Kambodža – za sva mesta SAD dolara 43 64 Republika Kolumbija – za mesta: – Kartagena SAD dolara 95 – Kali SAD dolara 81 – Bogota SAD dolara 90 – Barankilja SAD dolara 68 – San Andres SAD dolara 63 – za ostala mesta SAD dolara 50 65 Narodna Republika Kongo – za mesta: – Brazavil SAD dolara 50 – Poent Hoar SAD dolara 38 – za ostala mesta SAD dolara 28 66 Demokratska Narodna Republika Koreja – za sva mesta SAD dolara 75 67 Republika Koreja – za mesta: – Seul i Ostro Čeju SAD dolara 105 – Kjungju SAD dolara 90 – za ostala mesta SAD dolara 50 68 Republika Kostarika – za mesta: – San Hoze SAD dolara 55 – Liberija SAD dolara 65 – za ostala mesta SAD dolara 45 69 Republika Kuba – za mesta: – Havana SAD dolara 55 – za ostala mesta SAD dolara 33 70 Država Kuvajt – za sva mesta SAD dolara 110 71 Republika Kazahstan – za sva mesta SAD dolara 70 72 Demokratska Narodna Republika Laos – za sva mesta SAD dolara 39 73 Kraljevina Lesoto – za mesta: – Maseru SAD dolara 50 – za ostala mesta SAD dolara 26 74 Republika Liban – za mesta: – Bejrut SAD dolara 78 – za ostala mesta SAD dolara 60 75 Republika Liberija – za mesta: – Monrovija SAD dolara 75 – za ostala mesta SAD dolara 20 76 Socijalistička Narodna Libijska Džamahirija – za mesta: – Tripoli, Bengazi SAD dolara 104 – za ostala mesta SAD dolara 77 77 Veliko Vojvodstvo Luksemburg – za sva mesta evro 80 78 Demokratska Republika Madagaskar – za mesta: – Antanariva SAD dolara 50 – Nosu-Be SAD dolara 30 – za ostala mesta SAD dolara 15 79 Republika Malavi – za mesta: – Blantir SAD dolara 50 – Lilongve SAD dolara 55 – za ostala mesta SAD dolara 25 80 Republika Mađarska – za sva mesta evro 65 81 Malezija – za mesta: – Kuala Lumpur SAD dolara 60 – Kota Kinabalu i Penang SAD dolara 58 – za ostala mesta SAD dolara 20 82 Republika Mali – za mesta: – Bamako, Timbuktu i Mopti SAD dolara 50 – za ostala mesta SAD dolara 35 83 Republika Malta – za sva mesta evro 45 84 Kraljevina Maroko – za sva mesta SAD dolara 73 85 Islamska Republika Mauritanija – za mesta: – Nuakškot SAD dolara 59 – za ostala mesta SAD dolara 27 86 Sjedinjene Države Meksika – za mesta: – Ikstapa SAD dolara 66 – Meksiko Siti SAD dolara 84 – Gvadalahara SAD dolara 48 – Monterej SAD dolara 62 – Akapulko SAD dolara 60 – za ostala mesta SAD dolara 45 87 Mongolija – za mesta: – Ulan Bator SAD dolara 55 – za ostala mesta SAD dolara 12 88 Narodna Republika Mozambik – za mesta: – Maputo SAD dolara 68 – za ostala mesta SAD dolara 37 89 Republika Namibija – za mesta: – Vindhuk SAD dolara 50 – sa ostala mesta SAD dolara 37 90 Savezna Republika Nemačka – za sva mesta evro 87 91 Kraljevina Nepal – za mesta: – Katmandu SAD dolara 62 – Pakhara SAD dolara 44 – za ostala mesta SAD dolara 23 92 Republika Niger – za mesta: – Niamej SAD dolara 66 – za ostala mesta SAD dolara 23 93 Federativna Republika Nigerija – za mesta: – Lagos i Abuja SAD dolara 58 – za ostala mesta SAD dolara 23 94 Republika Nikaragva – za mesta: – Managva SAD dolara 53 – za ostala mesta SAD dolara 40 95 Kraljevina Norveška – za sva mesta Norveška kruna 670 96 Novi Zeland – za sva mesta SAD dolara 78 97 Republika Obala Slonovače – za mesta: – Abidžan SAD dolara 50 – Jamusokro SAD dolara 41 – Korhogo, Buaka i San Pedre SAD dolara 29 – za ostala mesta SAD dolara 22 98 Sultanat Oman – za mesta: – Muskat i Salalah SAD dolara 70 – Nizva SAD dolara 51 – za ostala mesta SAD dolara 40 99 Islamska Republika Pakistan – za mesta: – Islamabad SAD dolara 60 – Karači SAD dolara 48 – Ravalpindi SAD dolara 35 – Lahor SAD dolara 60 – Pašavar SAD dolara 28 – za ostala mesta SAD dolara 25 100 Republika Panama – za mesta: – Bambito i Kontadora Island SAD dolara 68 – Panama Siti SAD dolara 65 – Kolon SAD dolara 48 – za ostala mesta SAD dolara 30 101 Papua Nova Gvineja – za mesta: – Lae SAD dolara 73 – Port Morezbi SAD dolara 83 – za ostala mesta SAD dolara 45 102 Republika Paragvaj – za mesta: – Asansion SAD dolara 58 – za ostala mesta SAD dolara 28 103 Republika Peru – za mesta: – Lima SAD dolara 80 – Kusko SAD dolara 50 – za ostala mesta SAD dolara 35 104 Republika Poljska – za sva mesta evro 41 105 Zajednica Portoriko – za sva mesta SAD dolara 68 106 Republika Portugal – za sva mesta evro 82 107 Republika Ruanda – za mesta: – Kigali SAD dolara 75 – Gisenej SAD dolara 41 – Gabiro SAD dolara 17 – za ostala mesta SAD dolara 19 108 Rumunija – za mesta: – Bukurešt evro 45 – za ostala mesta evro 43 109 Sjedinjene Američke Države – za mesta: – Njujork SAD dolara 101 – Vašington SAD dolara 97 – za ostala mesta SAD dolara 89 110 Kraljevina Saudijska Arabija – za mesta: – Riad, Al Abha i Adinah Munara SAD dolara 80 – Al Khobar, Daran, Daman i Džeda SAD dolara 68 – za ostala mesta SAD dolara 55 111 Republika Senegal – za mesta: – Dakar SAD dolara 59 – za ostala mesta SAD dolara 38 112 Demokratska Republika Sao Tome i Principe – za sva mesta SAD dolara 63 113 Republika Sejšeli – za sva mesta SAD dolara 132 114 Republika Siera Leone – za mesta: – Frituan SAD dolara 54 – za ostala mesta SAD dolara 15 115 Republika Singapur – za sva mesta SAD dolara 107 116 Sirijska Arapska Republika – za mesta: – Palmira, Damask i Deir Ezor SAD dolara 73 – Alepo SAD dolara 51 – za ostala mesta SAD dolara 54 117 Demokratska Republika Somalija – za sva mesta SAD dolara 35 118 Ruska Federacija – za mesta: – Moskva SAD dolara 125 – S. Petersburg SAD dolara 100 – za ostala mesta SAD dolara 60 119 Demokratska Republika Sudan – za mesta: – Kartum SAD dolara 60 – Port Sudan SAD dolara 24 – za ostala mesta SAD dolara 15 120 Republika Surinam – za sva mesta SAD dolara 66 121 Slovačka Republika – za mesta: – Bratislava evro 72 – za ostala mesta evro 25 122 Kraljevina Španija – za mesta: – Madrid i Barcelona evro 79 – za ostala mesta evro 68 123 Republika Šri Lanka – za mesta: – Kolombo SAD dolara 46 – za ostala mesta SAD dolara 20 124 Švajcarska Konfederacija – za sva mesta Švajcarskih franaka 139 125 Kraljevina Švedska – za mesta: – Štokholm i Malme Švedska kruna 643 – za ostala mesta Švedska kruna 350 126 Kraljevina Tajland – za mesta: – Bangkok SAD dolara 73 – za ostala mesta SAD dolara 25 127 Ujedinjena Republika Tanzanija – za mesta: – Dar es Salam SAD dolara 58 – Zanzibar SAD dolara 48 – Aruša SAD dolara 30 – za ostala mesta SAD dolara 33 128 Republika Togo – za mesta: – Lome SAD dolara 55 – Kara SAD dolara 35 – za ostala mesta SAD dolara 18 129 Republika Trinidad Tobago – za sva mesta: SAD dolara 59 130 Republika Tunis – za mesta: – Tunis SAD dolara 55 – za ostala mesta SAD dolara 48 131 Republika Turska – za mesta: – Istambul SAD dolara 89 – Ankara, Izmir i Bursa SAD dolara 44 – za ostala mesta SAD dolara 32 132 Republika Uganda – za mesta: – Kampala SAD dolara 65 – za ostala mesta SAD dolara 33 133 Ujedinjeni Arapski Emirati – za mesta: – Dubai SAD dolara 93 – Abu Dabi SAD dolara 79 – za ostala mesta SAD dolara 73 134 Orijentalna Republika Urugvaj – za sva mesta SAD dolara 71 135 Republika Ukrajina – za sva mesta SAD dolara 60 136 Republika Uzbekistan – za mesta: – Taškent SAD dolara 63 – za ostala mesta SAD dolara 35 137 Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske – za mesta: – London Engleskih funti 70 – za ostala mesta Engleskih funti 55 138 Republika Venecuela – za mesta: – Isla de Margarita SAD dolara 53 – Puerto la Kruz SAD dolara 50 – Karakas SAD dolara 85 – za ostala mesta SAD dolara 30 139 Socijalistička Republika Vijetnam – za mesta: – Hanoj SAD dolara 61 – za ostala mesta SAD dolara 25 140 Republika Zair – za mesta: – Kinšasa SAD dolara 75 – Lubumbaši SAD dolara 59 – za ostala mesta SAD dolara 28 141 Republika Zambija – za mesta: – Lusaka SAD dolara 52 – Ndola i Livingston SAD dolara 46 – Kitve SAD dolara 30 – za ostala mesta SAD dolara 25 142 Republika Zimbabve – za mesta: – Harare SAD dolara 64 – za ostala mesta SAD dolara 57 143 Južnoafrička Republika – za mesta: – Johanesburg SAD dolara 58 – Keptaun, Pretorija, Kimberli SAD dolara 52 – za ostala mesta SAD dolara 23 144 Sve druge države – za sva mesta evro 41

Ostavite komentar