160. sednica Vlade Republike Srbije, 16. oktobar 2009. godine

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U UPRAVNI ODBOR PREDUZEĆA ZA PROJEKTOVANjE I GRAĐENjE

KMG „TRUDBENIK” AD – U RESTRUKTURIRANjU, BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Preduzeća za projektovanje i građenje KMG „Trudbenik” a.d. – u restrukturiranju, Beograd:

1. Dejan Stanković, predstavnik društvenog kapitala izvan preduzeća;

2. Zoran Tanasić, predstavnik društvenog kapitala izvan preduzeća;

3. Stanko Mađarac, predstavnik društvenog kapitala izvan preduzeća;

4. Dragan Savić, predstavnik društvenog kapitala iz preduzeća;

5. Slobodan Đorđević, predstavnik društvenog kapitala iz preduzeća.

II

U Upravni odbor Preduzeća za projektovanje i građenje KMG „Trudbenik” a.d. – u restrukturiranju, Beograd, imenuju se za predstavnike društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Aleksandra Kovačević, dipl. inženjer građevine, MPC Properties, Beograd;

2. Borko Pavlović, dipl. inženjer mašinstva, Potens Perforacija, Požega;

3. dr Vesna Parezanović, lekar specijalista pedijatrije, Zdravstveni centar Paraćin;

4. Omil Ranđelović, dipl. inženjer mašinstva, JKP „Standard”, Knjaževac;

5. Radiša Urošević, estradni umetnik iz Kragujevca.

Ovlašćenja predsednika Upravnog odbora vršiće Aleksandra Kovačević.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6594/2009

U Beogradu, 16. oktobra 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar