Uredba o visini naknada za usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

Na osnovu člana 182. stav 3. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 63/09 – US i 92/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

  

U R E D B U

o visini naknada za usluge koje pruža

Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se visina naknada i način njihove uplate za neposredno pružene javne usluge, koje u skladu sa zakonom i aktima ministra unutrašnjih poslova pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo).

  

Član 2.

Naknada troškova izdavanja vrednosnih obrazaca i registarskih tablica u bruto iznosu i fotokopiranje dokumentacije iznosi:

1. Vozačka dozvola 876,00 din. 2. Probna vozačka dozvola 547,00 din. 3. Saobraćajna dozvola 1314,00 din. 4. Potvrda o privremenoj registraciji 330,00 din. 5. Registraciona nalepnica za unutrašnju upotrebu 440,00 din. 6. Registraciona nalepnica za spoljašnju upotrebu 440,00 din. 7. Registarske tablice za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse, trolejbuse i teretna vozila (par) 2190,00 din. 8. Registarske tablice za vozila kojima se obavlja auto-taksi prevoz – sa oznakom „TX” (par) 2190,00 din. 9. Registarske tablice za teške četvorocikle, odnosno putnička vozila po izboru (par) 87530,00 din. 10. Posebna zadnja registarska tablica za teške četvorocikle, odnosno putnička vozila (komad) 2190,00 din. 11. Posebna zadnja registarska tablica za teške četvorocikle, odnosno putnička vozila po izboru (komad) 87530,00 din. 12. Registarska tablica za motocikle i teške tricikle (komad) 1320,00 din. 13. Registarska tablica za mopede, lake tricikle i lake četvorocikle (komad) 1320,00 din. 14. Registarske tablice za motokultivatore (par) 1170,00 din. 15. Registarske tablice za traktore i radne mašine (par) 1170,00 din. 16. Registarska tablica za priključna vozila (komad) 1170,00 din. 17. Registarska tablica za priključno vozilo za traktor (komad) 1100,00 din. 18. Registarske tablice za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse i teretna vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja sa oznakom „A” (par) 2190,00 din. 19. Dopunska elipsoidna registarska tablica za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse i teretna vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja sa oznakama „CMD” „CD” „CC” (komad) 1650,00 din. 20. Registarska tablica za priključna vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja sa oznakom „A” (komad) 1720,00 din. 21. Registarska tablica za mopede, lake i teške tricikle, lake četvorocikle i motocikle diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja sa oznakom „A” (komad) 1320,00 din. 22. Posebna zadnja registarska tablica za teške četvorocikle, odnosno putnička vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja sa oznakom „A” (komad) 2190,00 din. 23. Registarske tablice za privremeno registrovane teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse, trolejbuse i teretna vozila sa oznakom „RP” (par) 2557,00 din. 24. Registarska tablica za privremeno registrovane mopede, lake i teške tricikle, lake četvorocikle i motocikle sa oznakom „RP” (komad) 1320,00 din. 25. Registarska tablica za privremeno registrovano priključno vozilo sa oznakom „RP” (komad) 1277,00 din. 26. Posebna zadnja registarska tablica za privremeno registrovane teške četvorocikle, odnosno putnička vozila „RP” (komad) 2190,00 din. 27. Registarske tablice za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse i teretna vozila koji se odvoze iz Republike Srbije sa oznakom „RPE” (par) 2190,00 din. 28. Registarska tablica za mopede, lake i teške tricikle, lake četvorocikle i motocikle koji se odvoze iz Republike Srbije sa oznakom „RPE” (komad) 1320,00 din. 29. Registarska tablica za priključno vozilo koje se odvozi iz Republike Srbije sa oznakom „RPE” (komad) 1170,00 din. 30. Posebna zadnja registarska tablica za teške četvorocikle, odnosno putnička vozila koja se odvoze iz Republike Srbije sa oznakom „RPE” (komad) 2190,00 din. 31. Crvene registarske tablice za motorna vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija, odnosno čija je najveća dozvoljena masa veća od dozvoljene, odnosno čije osovinsko opterećenje sopstvene mase je veće od dozvoljenog opterećenja (par) 2190,00 din. 32. Crvena registarska tablica za priključna vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija, odnosno čija je najveća dozvoljena masa veća od dozvoljene, odnosno čije osovinsko opterećenje sopstvene mase je veće od dozvoljenog opterećenja (komad) 1170,00 din. 33. Kartonske tablice za privremeno označavanje vozila „Proba” (za upotrebu po jednom danu) 913,00 din. 34. Metalne tablice kojima se obavlja probna vožnja, sa rokom važenja od jedne godine (par) 2.190,00 din 35. Troškovi na ime naknade za fotokopiranje dokumentacije iz službenih evidencija po zahtevu stranke (po listu) 324 din. 36. Oružni list 132,00 din. 37. List testa – upitnika za polaganje vozačkog ispita 264,00 din. 38. Obrazac – nalepnica viza 372,00 din. 39. Turistička propusnica 372,00 din. 40. Tablice „L” za obuku motociklista i traktorista (koje se vraćaju nakon upotrebe po jednom danu) komad 420,00 din.

 

Od bruto iznosa navedenih u stavu 1. tač. 1–34. ovog člana na račun Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca broj 980-333-07 uplaćuju se sledeći iznosi:

1. Vozačka dozvola 255,00 din. 2. Probna vozačka dozvola 42,00 din. 3. Saobraćajna dozvola 660,00 din. 4. Potvrda o privremenoj registraciji 33,00 din. 5. Registraciona nalepnica za unutrašnju upotrebu 236,00 din. 6. Registraciona nalepnica za spoljašnju upotrebu 236,00 din. 7. Registarske tablice za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse, trolejbuse i teretna vozila (par) 1093,00 din. 8. Registarske tablice za vozila kojima se obavlja auto-taksi prevoz – sa oznakom „TX” (par) 1093,00 din. 9. Registarske tablice za teške četvorocikle, odnosno putnička vozila po izboru (par) 8342,00 din. 10. Posebna zadnja registarska tablica za teške četvorocikle, odnosno putnička vozila (komad) 1093,00 din. 11. Posebna zadnja registarska tablica za teške četvorocikle, odnosno putnička vozila po izboru (komad) 8342,00 din. 12. Registarska tablica za motocikle i teške tricikle (komad) 553,00 din. 13. Registarska tablica za mopede, lake tricikle i lake četvorocikle (komad) 553,00 din. 14. Registarske tablice za motokultivatore (par) 623,00 din. 15. Registarske tablice za traktore i radne mašine (par) 623,00 din. 16. Registarska tablica za priključna vozila (komad) 623,00 din. 17. Registarska tablica za priključno vozilo za traktor (komad) 553,00 din. 18. Registarske tablice za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse i teretna vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja sa oznakom „A” (par) 1093,00 din. 19. Dopunska elipsoidna registarska tablica za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse i teretna vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja sa oznakama „CMD”, „CD”, „CC” (komad) 553,00 din. 20. Registarska tablica za priključna vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja sa oznakom „A” (komad) 623,00 din. 21. Registarska tablica za mopede, lake i teške tricikle, lake četvorocikle i motocikle diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja sa oznakom „A” (komad) 553,00 din. 22. Posebna zadnja registarska tablica za teške četvorocikle, odnosno putnička vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja sa oznakom „A” (komad) 1093,00 din. 23. Registarske tablice za privremeno registrovane teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse, trolejbuse i teretna vozila sa oznakom „RP” (par) 1460,00 din. 24. Registarska tablica za privremeno registrovane mopede, lake i teške tricikle, lake četvorocikle i motocikle sa oznakom „RP” (komad) 553,00 din. 25. Registarska tablica za privremeno registrovano priključno vozilo sa oznakom „RP” (komad) 730,00 din. 26. Posebna zadnja registarska tablica za privremeno registrovane teške četvorocikle, odnosno putnička vozila „RP” (komad) 1093,00 din. 27. Registarske tablice za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse i teretna vozila koji se odvoze iz Republike Srbije sa oznakom „RPE” (par) 1093,00 din. 28. Registarska tablica za mopede, lake i teške tricikle, lake četvorocikle i motocikle koji se odvoze iz Republike Srbije sa oznakom „RPE” (komad) 553,00 din. 29. Registarska tablica za priključno vozilo koje se odvozi iz Republike Srbije sa oznakom „RPE” (komad) 623,00 din. 30. Posebna zadnja registarska tablica za teške četvorocikle, odnosno putnička vozila koja se odvoze iz Republike Srbije sa oznakom „RPE” (komad) 1093,00 din. 31. Crvene registarske tablice za motorna vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija, odnosno čija je najveća dozvoljena masa veća od dozvoljene, odnosno čije osovinsko opterećenje sopstvene mase je veće od dozvoljenog opterećenja (par) 1093,00 din. 32. Crvena registarska tablica za priključna vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija, odnosno čija je najveća dozvoljena masa veća od dozvoljene, odnosno čije osovinsko opterećenje sopstvene mase je veće od dozvoljenog opterećenja (komad) 623,00 din. 33. Kartonske tablice za privremeno označavanje vozila „Proba” (par) 366,00 din. 34. Metalne tablice kojima se obavlja probna vožnja, sa rokom važenja od jedne godine (par) 1093,00 din.

 

Član 3.

Visina naknade za prevoz lica i stvari za potrebe preseljenja zaposlenih i penzionisanih pripadnika Ministarstva i članova njihovog porodičnog domaćinstva teretnim vozilima iznosi:

1. na području grada 540,00 din./sat 2. u međugradskoj vožnji 60,00 din./km

uz snošenje troškova dnevnice vozača u međugradskoj vožnji, kada na to vozač ostvari pravo.

 

Član 4.

Naknada za službenu pratnju i transport opasnih materija, oružja, novca, hartija od vrednosti, plemenitih metala i drugih dragocenosti, umetničkih i drugih predmeta i dobara od značaja za Republiku Srbiju, za potrebe Narodne banke Srbije, poslovnih banaka, ustanova, organizacija i drugih pravnih lica iznosi:

1. za korišćenje terenskog vozila 155,00 din./km 2. za korišćenje putničkog vozila 73,00 din./ km 3. za korišćenje autobusa – na području grada 1490,00 din./sat – u međugradskoj vožnji 245,00 din./km 4. za korišćenje motocikala 62,00 din./km 5. za korišćenje kamiona – na području grada 730,00 din./sat – u međugradskoj vožnji 190,00 din./km 6. za korišćenje čamaca -gumeni čamac sa vanbrodskim motorom do 50 KS/sat 1.000,00 din./sat – gumeni čamac sa plastičnim koritom i vanbrodskim motorima (2h90 KS/sat) 10.000,00 din./sat – gumeni čamac sa kabinom i vanbrodskim motorima (vanbrodskim motorom 2h175 KS/sat) 15.000,00 din./sat – klasični čamac sa kabinom i vanbrodskim motorom 50 KS/sat 2.000,00 din./sat – aluminijumski čamac sa kabinom i brodskim motorima 2h185 KS/ sat 15.000,00 din./sat – motorni čamac reprezentativno plovilo (115 KS/ sat) 20.000,00 din./sat 7. za svakog angažovanog pripadnika Ministarstva 440,00 din./sat

uz snošenje troškova dnevnice vozača u međugradskoj vožnji, kada na nju ostvari pravo.

Obračun troškova službene pratnje vanrednih prevoza (vangabaritnih tereta) i opasnih materija vrši se:

– do 50 km u jednom pravcu: obračunom ukupno pređene kilometraže u odlasku i povratku;

– preko 50 km u jednom pravcu: obračunom pređene kilometraže u pravcu kretanja vozila sa teretom.

 

Član 5.

Naknada za obezbeđivanje sportskih susreta i drugih javnih manifestacija u skladu sa zakonom iznosi:

1. za korišćenje terenskog vozila 155,00 din./km 2. za korišćenje putničkog vozila 73,00 din./km 3. za korišćenje autobusa: – na području grada 1.490,00 din./sat – u međugradskoj vožnji 245,00 din./km 4. za korišćenje vatrogasnog vozila – na području grada 1.600,00 din./sat – u međugradskoj vožnji 135,00 din./km 5. za korišćenje motocikala 62,00 din./km 6. za korišćenje kamiona: – na području grada 730,00 din./sat – u međugradskoj vožnji 190,00 din./km 7. za svakog angažovanog pripadnika Ministarstva 440,00 din./sat

 

Član 6.

Naknada za prevoz lica lišenih slobode za potrebe sudova, organa za prekršaje i zavoda za izvršenje krivičnih sankcija iznosi:

1. po naredbi suda ili organa za prekršaje – za ostvarenu vožnju do 5 km 780,00 din. – za ostvarenu vožnju od 5 do 10 km 1.000,00 din. – za ostvarenu vožnju preko 10 km 1.000,00 din.

uz naknadu od 40,00 dinara za svaki pređeni kilometar preko 10 kilometara.

2. za sprovođenje lica za potrebe zavoda za izvršenje krivičnih sankcija

– za korišćenje terenskog vozila 105,00 din./km – za korišćenje putničkog vozila 80,00 din./km

 

Član 7.

Naknada za prevoz i smeštaj stranaca u objektima Ministarstva, kada stranci poseduju sopstvena sredstva iznosi:

1. Troškovi smeštaja 2.500,00din./dan 2. Troškovi prevoza do graničnog prelaza (povratna kilometraža) 56,00 din./km 3. Za angažovanje pripadnika Ministarstva 440,00din./sat

 

Član 8.

Naknada za angažovanje službenih životinja, vatrogasnih vozila, brodova, sprava, uređaja i druge opreme iznosi:

1. za korišćenje službenog konja 3.000,00 din./dan 2. za korišćenje službenog psa 2.500,00 din./dan 3. za korišćenje zaštitne ograde, bez utovara, istovara i montaže po komadu 350,00 din./dan 4. za korišćenje uniforme 1.500,00 din./dan 5. za korišćenje vatrogasnog vozila – na području grada 1.600,00din./sat – u međugradskoj vožnji 125,00 din./km – za svakog angažovanog pripadnika Ministarstva 440,00 din./sat 6. za prevoz tehničke vode vatrogasnom autocisternom nosivosti do 5000 litara vode: – do 5 km 1.700,00 din. – od 5 do 10 km 3.000,00 din. – preko 10 km 3.000,00 din.

uz naknadu od 120,00 dinara za svaki pređeni kilometar preko 10 kilometara i dnevnicu vozača u međugradskoj vožnji, kada na nju ostvari pravo

7. za prevoz tehničke vode vatrogasnom autocisternom nosivosti preko 5000 litara vode: – do 5 km 2.900,00 din. – od 5 do 10 km 4.400,00 din. – preko 10 km 4.400,00 din.

uz naknadu od 148,00 dinara za svaki pređeni kilometar preko 10 kilometara i dnevnicu vozača u međugradskoj vožnji, kada na nju ostvari pravo

8. za rad na visini: – uz korišćenje vatrogasnih automehaničkih lestvi 2.600,00 din./sat – uz korišćenje hidraulične zglobne platforme 16.000,00 din./sat – u međugradskoj vožnji 270,00 din./km – za svakog angažovanog pripadnika Ministarstva 440,00 din./sat 9. za korišćenja specijalne opreme za vozila: – tehničkog vozila 4.500,00 din./sat – u međugradskoj vožnji 130,00 din./km – za svakog angažovanog pripadnika Ministarstva 440,00 din./sat 10. za korišćenje teretnog vatrogasnog vozila: – kamiona 770,00 din./sat – u međugradskoj vožnji 125,00 din./km – za svakog angažovanog pripadnika Ministarstva 440,00 din./sat 11. za prevoz iznajmljene vatrogasne opreme: – kombi vozilom 480,00 din./sat – u međugradskoj vožnji 130,00 din./km 12. za korišćenje vatrogasnog broda 34.000,00 din./sat – za svakog angažovanog pripadnika Ministarstva 440,00 din./sat 13. za korišćenje prevoznog elektroagregata sa platformom za rasvetu 2.600,00 din./sat – u međugradskoj vožnji 150,00 din./km – za svakog angažovanog pripadnika Ministarstva 440,00 din./sat

14. za korišćenje vatrogasnih sprava, uređaja i opreme: – vatrogasne pumpe kapaciteta do 800 l /min 950,00 din./sat – vatrogasne pumpe kapaciteta preko 800 l/min 1.600,00 din./sat – prenosnog agregata 1.600,00 din./sat – kompresora za punjenje boca sa komprimovanim vazduhom 790,00 din./boca – vatrogasnih lestava (sastavljače, kukače, rastegače)   800,00 din./sat – vazdušnog jastuka 6.400,00 din./sat – do 5 komada vatrogasnih creva Ø 52 mm 1.500,00 din./sat – od 5 do 10 komada vatrogasnih creva Ø 52 mm 2.480,00 din./sat – preko 10 komada vatrogasnih creva Ø 52 mm 3.700,00 din./sat – do 5 komada vatrogasnih creva Ø 75 mm 2.450,00 din./sat – od 5 do 10 komada vatrogasnih creva Ø 75 mm 3.800,00 din./sat – preko 10 komada vatrogasnih creva Ø 75 mm 4.800,00 din./sat – za svakog angažovanog pripadnika Ministarstva 440,00 din./sat

uz snošenje troškova dnevnice vozača, odnosno posade broda u međugradskoj vožnji, kada na nju ostvare pravo.

 

Član 9.

Naknada za prevoz lica i stvari i druge usluge helikopterima sa posadom iznosi:

1. nošenje spoljašnjeg tereta AB-212 201.000,00 din/sat 2. snimanje iz vazduha – Helikopter AB-212 176.000,00 din./sat – Helikopter Gazela 124.000,00 din./sat – Helikopter BELL 206 116.000,00 din./sat 3. izbacivanje veterinarskih vakcina – Helikopter AB-212 176.000,00 din./sat – Helikopter Gazela 124.000,00 din./sat – Helikopter BELL 206 116.000,00 din./sat 4. Centar za obuku letačkog osoblja (ATO) HJ praktične obuke, ispiti i provere – Helikopter AB-212 155.000,00 din./sat – Helikopter Gazela 116.000,00 din./sat – Helikopter BELL 206 108.000,00 din./sat 5. preleti, prevoženje i pozicioniranje – Helikopter AB-212 155.000,00 din./sat – Helikopter Gazela 116.000,00 din./sat – Helikopter BELL 206 108.000,00 din./sat 6. angažovanje AMS,IRE mehaničara (jednomotorni helikopter) na poslovima linijskog održavanja 2.500,00 din./sat 7. angažovanje AMS,IRE mehaničara (dvomotorni helikopter) na poslovima linijskog održavanja 3.100,00 din./sat 8. angažovanje AMS,IRE mehaničara (jednomotorni helikopter) na poslovima baznog održavanja 3.100,00 din./sat 9. angažovanje AMS,IRE mehaničara (dvomotorni helikopter) na poslovima baznog održavanja 4.500,00 din./sat 10. angažovanje vazduhoplovnog mehaničara – kontrolora 5.200,00 din./sat 11. angažovanje inženjera, inženjera kontrole kvaliteta 6.300,00 din./sat 12. merenje mase vazduhoplova (do 2.730 MTOW) 31.000,00 din./merenje 13. merenje mase vazduhoplova (do 5.700 MTOW) 39.000,00 din./merenje 14. merenje mase vazduhoplova (do 13.000 MTOW) 57.000,00 din./merenje 15. balansiranje rotora, elisa i drugih rotirajućih sklopova 8.900,00 din./sat 16. usluge Organizacije za produženje plovidbenosti 2.000,00 din./sat

Čekanje pri dužnosti, kada pilot i vazduhoplov moraju da čekaju klijenta:

prvi sat bez naplate

svaki sledeći sat 15.000,00 dinara

maksimalno vreme čekanja vazduhoplova je 8 sati dnevno

minimalno vreme leta je 1sat

u uslovima leta noću cena leta se uvećava za 20.000 din./sat za sve operacije, osim za nošenje spoljašnjeg tereta gde se cena uvećava za 40.000,00 din./sat

svaki dodatni start je 5.000,00 din./po motoru.

Član 10.

Visina naknade za jedan sat podvodnih radova formira se tako što se osnovna cena ronilačkog sata u iznosu od 5.800,00 dinara pomnoži zbirom koeficijenata koji karakterišu uslove podvodnog rada.

Uslovi podvodnog rada izraženi su sledećim koeficijentima:

1. Povoljni uslovi ronjenja Koeficijent 1 Pod povoljnim uslovima ronjenja podrazumevaju se dnevna ronjenja na dubinama do 40m u vodi čija je providnost veća od 2m, temperatura preko 21stepeni Celzijusa, koja nije bakteriološki, hemijski ni radiološki kontaminirana, pri stanju talasa do 2 po Boforu i jačini struje do 0,6kn. Ronjenje u povoljnim uslovima podrazumeva neposredno obezbeđenje.  2. teški uslovi ronjenja podrazumevaju Koeficijent 2 – noćna ronjenja čiji su ostali uslovi kao za povoljne uslove – dnevna ronjenja na dubinama 40 – 60m – dnevna ronjenja u vodi čija je providnost od 0,5 – 2m – dnevna ronjenja pri temperaturi vode od 16-21 stepeni Celzijusa – dnevna ronjenja pri stanju talasa od 2 – 4 – dnevna ronjenja u struji jačine 0,6-0,8kn – dnevna ronjenja u bakteriološki ili hemijski kontaminiranoj vodi – ronjenja koja se ne mogu neposredno obezbeđivati, bez obzira na ostale uslove – ronjenja na velikim nadmorskim visinama, speleo ronjenje, ronjenje u olupinama (bunari, hidropostrojenja, potopljeni tuneli, rudnici itd) i – ronjenje u plavetnilu 3. vrlo teški uslovi ronjenja podrazumevaju Koeficijent 3 – izvršavanje operativnih zadataka, bez obzira na ostale uslove – ronjenje u cilju pronalaženja i vađenja utopljenika, bez obzira na ostale uslove – noćna ronjenja čiji su ostali uslovi kao za teške uslove – dnevna ronjenja na dubinama većim od 60m – dnevna ronjenja u vodi čija je providnost manja od 0,5m – sva noćna ronjenja koja se ne mogu neposredno obezbeđivati – dnevna ronjenja pri temperaturi vode ispod 16 stepeni Celzijusa – dnevna ronjenja pri stanju talasa preko 4 – dnevna ronjenja u struji jačine preko 0,8kn – ronjenja ispod leda – speleoronjenja – ronjenja uz disanje kiseonika i veštačkih gasnih mešavina, i – ronjenja radi spasavanja ljudskih života

Koeficijent izvođenja podvodnih radova u izrazito zagađenim i kontaminiranim vodama, nafti i naftnim derivatima i njihovim spremnicima, renibunarima, zacevljenim sistemima, jamama, pećinama, bunarima i drugim zatvorenim objektima, kao i vađenje eksplozivnih naprava, iznosi 5.

Svaki započeti sat ronjenja računa se kao pun sat.

Član 11.

Naknada za iznajmljivanje bioskopske sale, sportskih objekata i održavanja sportske opreme iznosi:

1. bioskopska sala 3.800,00 din./sat 2. glavni teren: – prvenstvene utakmice 14.500,00 din/sat – trening 8.500,00 din/sat – manifestacije 128.000,00 din./dan – atletska staza 960,00 din./sat 3. tereni 2, 4 i 5: – prvenstvene utakmice 8.000,00 din/sat – trening 5.000,00 din/sat – manifestacije 65.000,00 din./dan 4. teren 3 i šljaka: – prvenstvene utakmice 3.500,00 din/sat – trening 2.100,00 din/sat 5. košarkaško igralište 830,00 din/sat 6. odbojkaški teren 830,00 din/sat 7. teren za mali fudbal 1.000,00 din/sat Iznajmljivanje sale za sastanke sa opremom (računar, projektor, tabla za pisanje) 1.600,00 din/sat Iznajmljivanje učionica sa opremom (računar, projektor, tabla za pisanje) 1.600,00 din/sat Iznajmljivanje fiskulturne sale 840,00 din/sat Noćenje u nastavnim centrima 750,00 din. Korišćenje strelišta u NC Kula– do 5 osoba 1.000,00 din/sat Korišćenje strelišta u NC Mitrovo Polje– do 5 osoba 1.000,00 din/sat Korišćenje strelišta u NC Kula– do 10 osoba 1.500,00 din/sat Korišćenje strelišta u NC Kula– do 10 osoba 2.000,00 din/sat Korišćenje strelišta u NC Kula– preko 10 osoba 3.000,00 din/sat Korišćenje strelišta u NC Mitrovo Polje – preko 10 osoba 3.000,00 din/sat Angažovanje automatizovanog strelišta za streljačko oružje za gađanje na daljinama do 400m u NC Mitrovo Polje 2.800,00 din/sat Izdavanje automatizovanog strelišta za pištolje i automate u NC Mitrovo Polje 3.200,00 din/sat Angažovanje instruktora gađanja u NC Mitrovo Polje 1.800,00 din/sat Angažovanje instruktora gađanja u NC Kula 1.800,00 din/sat Korišćenje „Filmske streljane” 5.000,00 din/sat Korišćenje „Taktičke kuće” 5.000,00 din/sat

Član 12.

Naknada za forenzičku analizu DNK nespornih i spornih bioloških uzoraka u cilju utvrđivanja DNK profila, u skladu sa zakonom i drugim propisom, a po zahtevu nadležnog organa iznosi:

Konsultantske usluge za postupak uvođenja sistema kontrole kvaliteta u forenzičke laboratorije u skladu sa ISO/IEC 17025:2006 3.000,00 din./sat Obuka u oblasti forenzičke fotografije, video snimanja, izrade foto i video dokumentacije 28.000,00 din. / obuka Obuka u oblasti izrade sferne fotografije 17.600,00 din. / obuka Obuka u oblasti izrade crteža osumnjičenog na osnovu opisa oštećenog ili svedoka 18.400,00 din. / obuka Identifikacija lica i objekata sa foto i video materijala 1.000,00 din./ sat Izračunavanje veličine lica i objekata sa foto i video materijala 1.000,00 din./ sat Potvrda autentičnosti foto i video materijala 1.000,00 din./ sat Obuka iz oblasti identifikacije lica i objekata sa foto i video materijala 28.000,00 din./ obuka Obuka iz oblasti izračunavanja veličine lica i objekata sa foto i video materijala 28.000,00 din./ obuka Obuka iz oblasti utvrđivanja autoentičnosti foto i video materijala 20.000,00 din./ obuka Dobijanje slike uzorka skenirajućim elektronskim mikroskopom 5.700,00 din. / uzorak EDS analiza neorganskih materijala 9.000,00 din. / uzorak Analiza provodnika iz požara 9.000,00 din./ uzorak – AmpFlSTRMinifiler 3.700,00 din./ uzorak Elektroforetska analiza amplifikovanih forenzičkih DNK markera 400,00 din./ uzorak Obuka za izolaciju molekula DNK iz humanih ćelija Chelex i Qiagen metodom 58.500,00 din./ obuka Obuka za pripremu uzoraka za PCR reakciju 28.000,00 din. / obuka Obuka za pripremu uzoraka za kapilarnu eletroforezu i rad na genetičkom analizatoru GA3130 28.000,00 din. / obuka Obuka za analizu rezultata – elektroferograma dobijenih DNK analizom i upotreba GeneMapper programa 58.500,00 din. / obuka Obuka za vršenje pregleda i uzorkovanja materijala za forenzičku DNK analizu 28.000,00 din. / obuka Utvrđivanje očinstva na osnovu jednog roditelja 25.000,00 din./analiza Utvrđivanje očinstva na osnovu oba roditelja 35.000,00 din./uzorak Identifikacija lica na osnovu bliskih srodnika 40.000,00 din./uzorak Utvrđivanje prisustva semene tečnosti humanog porekla 2.500,00 din./uzorak Utvrđivanje prisustva pljuvačke humanog porekla 2.500,00 din./uzorak Biostatička obrada podataka dobijenih forenzičkom DNK analizom 5.000,00 din./sat Instruktaža potpune obrade lica mesta sa aspekta sudske medicine 350.000,00 din./obrada Edukacija specijalizanata sudske medicine 350.000,00 din./obuka Obuka iz oblasti veštačenja rukopisa i potpisa 470.000,00 din./obuka Obuka iz oblasti veštačenja dokumenata i otisaka pečata 118.500,00 din./obuka Obuka iz oblasti veštačenja pisaćih mašina 118.500,00 din./obuka Veštačenje rukopisa i potpisa 950,00 din./uzorak Analiza GSR čestica 940,00 din./uzorak Analiza vlakana sijalica 14.000,00 din./uzorak Analiza površina preloma 13.000,00 din./uzorak Obuka iz oblasti analize GSR čestica 64.500,00 din./obuka Obuka za rad na skenirajućem elektronskom mikroskopu 170.000,00 din./obuka Uslužno vršenje analiza iz oblasti forenzičke hemije primenom metode GC/MS 5.500,00 din./uzorak Uslužno vršenje analiza iz oblasti forenzičke hemije primenom metode GC 5.000,00 din./uzorak Uslužno vršenje analiza iz oblasti forenzičke hemije primenom metode HPLC 4.000,00 din./uzorak Uslužno vršenje analiza iz oblasti forenzičke hemije primenom metode LC/MS 7.700,00 din./uzorak Uslužno vršenje analiza iz oblasti forenzičke hemije primenom metode FTIR 3.000,00 din./uzorak Uslužno vršenje analiza iz oblasti forenzičke hemije primenom metode TLC 2.700,00 din./uzorak Stručna obuka iz oblasti forenzičke hemije 2.700,00 din./sat Predavanja iz oblasti forenzike 1.900,00 din./sat Konsultantske usluge iz oblasti forenzičkih veštačenja 3.000,00 din./sat 1. preliminarno testiranje traga 2.500,00 din./uzorak (krv, sperma, pljuvačka) 2. izolacija DNK iz biološkog uzorka 550,00 din./uzorak 3. koncentrovanje izolata DNK dobijenog iz biološkog uzorka 550,00 din./uzorak 4. prečišćavanje izolata DNK dobijenog iz biološkog uzorka 550,00 din./uzorak 5. kvantifikacija izolata DNK 550,00 din./uzorak 6. amplifikacija seta forenzičkih DNK markera: – AmpFlSTRIdentifilerPlus 2.000,00 din./uzorak – AmpFlSTRSEfiler 1.500,00 din./uzorak – AmpFlSTRYfiler 2.800,00 din./uzorak 7. elektroforetska analiza amplifikovanih forenzičkih DNK markera Veštačenje dokumenata i otisaka pečata 1.000,00 din./sat Veštačenje pisaćih mašina 1.000,00 din./sat Osnovna obuka za forenzičku obradu lica mesta 70.000,00 din./obuka Napredna obuka za forenzičku obradu lica mesta 474.000,00 din./obuka Obuka za morfološko tumačenje tragova krvi 28.000,00 din./obuka Obuka za menadžment forenzičke obrade lica mesta 28.000,00 din./obuka Obuka za primenu hemijskih metoda u izazivanju latentnih tragova papilarnih linija 28.000,00 din./obuka Predavanja iz oblasti forenzičke obrade lica mesta 1.850,00 din./sat Vršenje poslova forenzičke obrade lica mesta, fiksiranja i obrade pronađenih tragova 2.000,00 din./sat Osnovna obuka iz oblasti identifikacije lica na osnovu glasa i govora sa lingvističkko – fonetskog stanovišta 60.000,00 din./obuka Osnovna obuka iz oblasti identifikacije lica na osnovu glasa i govora sa stanovišta instrumentalne analize 60.000,00 din. / obuka Identifikacija lica na osnovu glasa i govora 1.000,00 din./sat Verifikacija lica sa dostavljenih snimaka na osnovu glasa i govora 1.000,00 din./sat Autentifikacija snimaka 1.000,00 din./sat Izrada govornog profila govornika 1.000,00 din./sat Vršenje protivdiverzionih pregleda kod sportskih, kulturnih, sajamskih ili drugih privrednih događaja 1.400,00 din./sat Vršenje protivdiverzionih pregleda po posebnom zahtevu pravnih ili fizičkih lica u vršenju svoje privredne delatnosti 3.000,00 din./sat Osnovna obuka za vršenje protivdiverzionih pregleda 168.500,00 din./obuka Napredna obuka u oblasti protivdiverzione zaštite 477.500,00 din./obuka Sprovođenje stručne prakse u oblasti forenzike 440,00 din./sat Veštačenje u oblasti forenzičke psihologije 1.000,00 din./sat Obuka u oblasti veštačenja tragova gazeće površine obuće i tragova pneumatika 110.000,00 din./obuka Obuka u oblasti veštačenja tragova alata 110.000,00 din./obuka Obuka uoblasti veštačenja tragova saobraćajne nezgode 90.000,00 din./obuka Obuka u oblasti veštačenja garderobe na osnovu video zapisa sigurnosnih kamera 60.000,00 din./obuka Obuka u oblasti veštačenja identifikacionih oznaka šasije i motora 49.500,00 din./obuka Osnovna obuka u oblasti daktiloskopskih ispitivanja i veštačenja 235.000,00 din./obuka Obuka za ispitivanje funkcionalnosti vatrenog oružja i barutni test 30.000,00 din./obuka Osnovna obuka za balistička veštačenja 355.000,00 din./obuka Specijalistička obuka za utvrđivanje uzroka požara, eksplozije i havarija 355.000,00 din./obuka Veštačenja u oblasti trasologije, požara, daktiloskopije, identifikacionih brojeva na motornim vozilima 1.000,00 din./sat Balističko veštačenje 1.000,00 din./sat Rekonstrukcija događaja 1.000,00 din./sat Iznajmljivanje korišćenja komparativnog trasološkog mikroskopa 5.000,00 din./sat Iznajmljivanje korišćenja mikroskopa 3.000,00 din./sat Iznajmljivanje korišćenja uređaja za merenje indeksa prelamanja stakla 3.000,00 din./sat Uređaj za magnetno optičku vizualizaciju VIN-a „Regula“ 3.000,00 din./sat Repro uređaj, za reprodukciju površinskih tragova 3.000,00 din./sat Iznajmljivanje korišćenja komparativnog balističkog mikroskopa 5.000,00 din./sat Iznajmljivanje korišćenja triger skena za merenje sile okidanja 4.000,00 din./sat Ispitivanje i utvrđivanje originalnosti identifikacionih oznaka na vozilu 16.000,00 din. Uzimanje otisaka prstiju, za potrebe ambasada, diplomatskih predstavništava, privatnih firmi, za putovanja ili zaposlenja u inostranstvu 1.500,00 din./kompl.fiš Upucavanje oružja 5.000,00 din./kom. Merenje sile okidača kod oružja 1.000,00 din./kom. Popravka oružja 2.000,00 din./sat Poligrafsko ispitivanje 15.000,00 din./ispitanik Izrada psihološkog profila lica na osnovu dostavljenog video audio materijala 35.000,00 din./ispitanik Izrada psihološkog profila nepoznatog izvršioca krivičnog dela 70.000,00 din./ispitanik Specijalizovani kurs za poligrafskog ispitivača 474.000,00 din./obuka Psihološko testiranje i selekcija kandidata 11.000,00 din./kandidat Specijalistička obuka u oblasti analize verbalne i neveralne komunikacije 30.000,00 din./obuka Specijalistička obuka u oblasti forenzičkog intervjuisanja 30.000,00 din./obuka Specijalistička obuka u oblasti osnova ispitivanja i isleđivanja lica 30.000,00 din./obuka Specijalistička obuka u oblasti pregovaranja u talačkim i drugim kriznim situacijama 30.000,00 din./obuka Specijalistička obuka u oblasti selekcije posebnih kadrova 30.000,00 din./obuka Stručna predavanja u oblasti forenzičke psihologije, pregovaranja, selekcije kadrova, neveralne komunikacije i forenzičkog intervjuisanja 2.000,00 din./sat Iznajmljivanje poligrafske opreme 5.000,00 din./sat

 

Član 13.

Sredstva ostvarena po osnovu usluga koje pruža Ministarstvo uplaćuju se na račun propisan za uplatu javnih prihoda budžeta Republike Srbije.

 

Član 14.

Visinu naknade za usluge ishrane i smeštaja koje Ministarstvo pruža zaposlenima u Ministarstvu, policijskim službenicima, polaznicima obrazovnih programa u Ministarstvu svojim korisnicima po ugovoru i trećim licima u skladu sa mogućnostima, utvrđuje se prema cenovniku usluga koji donosi ministar unutrašnjih poslova.

Član 15.

Danom početka primene ove uredbe prestaje da važi Uredba o visini naknada za usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova („Službeni glasnik RS”, br. 3/09, 102/10, 22/12, 31/13 i 57/13).

 

Član 16.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2015. godine.

05 Broj: 110-13777/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar