Uredba o izmeni Uredbe o visini naknada za usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova

Na osnovu člana 182. stav 3. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 63/09 – US , 92/11 i 64/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O VISINI NAKNADA ZA USLUGE KOJE PRUŽA MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Član 1.

U Uredbi o visini naknada za usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova („Službeni glasnik RS”, broj 126/14), član 2. menja se i glasi:

„Član 2.

Naknada troškova izdavanja vrednosnih obrazaca i registarskih tablica u bruto iznosu i fotokopiranje dokumentacije iznosi:

1. Vozačka dozvola 876,00 din. 2. Probna vozačka dozvola 547,00 din. 3. Saobraćajna dozvola 1.314,00 din. 4. Potvrda o privremenoj registraciji 330,00 din. 5. Registraciona nalepnica za unutrašnju upotrebu 440,00 din. 6. Registraciona nalepnica za spoljašnju upotrebu 440,00 din. 7. Registarske tablice za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse, trolejbuse i teretna vozila (par) 2.190,00 din. 8. Registarske tablice za vozila kojima se obavlja auto-taksi prevoz – sa oznakom „TX” (par) 2.190,00 din. 9. Registarske tablice za teške četvorocikle, odnosno putnička vozila po izboru (par) 87.530,00 din. 10. Posebna zadnja registarska tablica za teške četvorocikle, odnosno putnička vozila (komad) 2.190,00 din. 11. Posebna zadnja registarska tablica za teške četvorocikle, odnosno putnička vozila po izboru (komad) 87.530,00 din. 12. Registarska tablica za motocikle i teške tricikle (komad) 1.320,00 din. 13. Registarska tablica za mopede, lake tricikle i lake četvorocikle (komad) 1.320,00 din. 14. Registarske tablice za motokultivatore (par) 1.170,00 din. 15. Registarske tablice za traktore i radne mašine (par) 1.170,00 din. 16. Registarska tablica za priključna vozila (komad) 1.170,00 din. 17. Registarska tablica za priključno vozilo za traktor (komad) 1.100,00 din. 18. Registarske tablice za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse i teretna vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja sa oznakom „A” (par) 2.190,00 din. 19. Dopunska elipsoidna registarska tablica za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse i teretna vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja sa oznakama „CMD” „CD” „CC” (komad) 1.650,00 din. 20. Registarska tablica za priključna vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja sa oznakom „A” (komad) 1.720,00 din. 21. Registarska tablica za mopede, lake i teške tricikle, lake četvorocikle i motocikle diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja sa oznakom „A” (komad) 1.320,00 din. 22. Posebna zadnja registarska tablica za teške četvorocikle, odnosno putnička vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja sa oznakom „A” (komad) 2.190,00 din. 23. Registarske tablice za privremeno registrovane teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse, trolejbuse i teretna vozila sa oznakom „RP” (par) 2.557,00 din. 24. Registarska tablica za privremeno registrovane mopede, lake i teške tricikle, lake četvorocikle i motocikle sa oznakom „RP” (komad) 1.320,00 din. 25. Registarska tablica za privremeno registrovano priključno vozilo sa oznakom „RP” (komad) 1.277,00 din. 26. Posebna zadnja registarska tablica za privremeno registrovane teške četvorocikle, odnosno putnička vozila „RP” (komad) 2.190,00 din. 27. Registarske tablice za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse i teretna vozila koji se odvoze iz Republike Srbije sa oznakom „RPE” (par) 2.190,00 din. 28. Registarska tablica za mopede, lake i teške tricikle, lake četvorocikle i motocikle koji se odvoze iz Republike Srbije sa oznakom „RPE” (komad) 1.320,00 din. 29. Registarska tablica za priključno vozilo koje se odvozi iz Republike Srbije sa oznakom „RPE” (komad) 1.170,00 din. 30. Posebna zadnja registarska tablica za teške četvorocikle, odnosno putnička vozila koja se odvoze iz Republike Srbije sa oznakom „RPE” (komad) 2.190,00 din. 31. Crvene registarske tablice za motorna vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija, odnosno čija je najveća dozvoljena masa veća od dozvoljene, odnosno čije osovinsko opterećenje sopstvene mase je veće od dozvoljenog opterećenja (par) 2.190,00 din. 32. Crvena registarska tablica za priključna vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija, odnosno čija je najveća dozvoljena masa veća od dozvoljene, odnosno čije osovinsko opterećenje sopstvene mase je veće od dozvoljenog opterećenja (komad) 1.170,00 din. 33. Kartonske tablice za privremeno označavanje vozila „Proba” (za upotrebu po jednom danu) 913,00 din. 34. Metalne tablice kojima se obavlja probna vožnja, sa rokom važenja od jedne godine (par) 2.190,00 din. 35. Legitimacija službenika privatnog obezbeđenja (FTO) 1.400,00 din. 36. Detektivska legitimacija 1.400,00 din. 37. Oružni list u koji je ugrađen mikrokontroler – čip 1.500,00 din. 38. Dozvola za nošenje oružja 1.500,00 din. 39. Oružni list 132,00 din. 40. Troškovi na ime naknade za fotokopiranje dokumentacije iz službenih evidencija po zahtevu stranke (po listu) 324 din. 41. List testa – upitnika za polaganje vozačkog ispita 264,00 din. 42. Obrazac – nalepnica viza 372,00 din. 43. Turistička propusnica 372,00 din. 44. Tablice „L” za obuku motociklista i traktorista (koje se vraćaju nakon upotrebe po jednom danu) komad 420,00 din.

Od bruto iznosa navedenih u stavu 1. tač. 1–38. ovog člana na račun Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca broj 980-333-07 uplaćuju se sledeći iznosi:

1. Vozačka dozvola 255,00 din. 2. Probna vozačka dozvola 42,00 din. 3. Saobraćajna dozvola 660,00 din. 4. Potvrda o privremenoj registraciji 33,00 din. 5. Registraciona nalepnica za unutrašnju upotrebu 236,00 din. 6. Registraciona nalepnica za spoljašnju upotrebu 236,00 din. 7. Registarske tablice za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse, trolejbuse i teretna vozila (par) 1.093,00 din. 8. Registarske tablice za vozila kojima se obavlja auto-taksi prevoz – sa oznakom „TX” (par) 1.093,00 din. 9. Registarske tablice za teške četvorocikle, odnosno putnička vozila po izboru (par) 8.342,00 din. 10. Posebna zadnja registarska tablica za teške četvorocikle, odnosno putnička vozila (komad) 1.093,00 din. 11. Posebna zadnja registarska tablica za teške četvorocikle, odnosno putnička vozila po izboru (komad) 8.342,00 din. 12. Registarska tablica za motocikle i teške tricikle (komad) 553,00 din. 13. Registarska tablica za mopede, lake tricikle i lake četvorocikle (komad) 553,00 din. 14. Registarske tablice za motokultivatore (par) 623,00 din. 15. Registarske tablice za traktore i radne mašine (par) 623,00 din. 16. Registarska tablica za priključna vozila (komad) 623,00 din. 17. Registarska tablica za priključno vozilo za traktor (komad) 553,00 din. 18. Registarske tablice za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse i teretna vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja sa oznakom „A” (par) 1.093,00 din. 19. Dopunska elipsoidna registarska tablica za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse i teretna vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja sa oznakama „CMD”, „CD”, „CC” (komad) 553,00 din. 20. Registarska tablica za priključna vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja sa oznakom „A” (komad) 623,00 din. 21. Registarska tablica za mopede, lake i teške tricikle, lake četvorocikle i motocikle diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja sa oznakom „A” (komad) 553,00 din. 22. Posebna zadnja registarska tablica za teške četvorocikle, odnosno putnička vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja sa oznakom „A” (komad) 1.093,00 din. 23. Registarske tablice za privremeno registrovane teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse, trolejbuse i teretna vozila sa oznakom „RP” (par) 1.460,00 din. 24. Registarska tablica za privremeno registrovane mopede, lake i teške tricikle, lake četvorocikle i motocikle sa oznakom „RP” (komad) 553,00 din. 25. Registarska tablica za privremeno registrovano priključno vozilo sa oznakom „RP” (komad) 730,00 din. 26. Posebna zadnja registarska tablica za privremeno registrovane teške četvorocikle, odnosno putnička vozila „RP” (komad) 1.093,00 din. 27. Registarske tablice za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse i teretna vozila koji se odvoze iz Republike Srbije sa oznakom „RPE” (par) 1.093,00 din. 28. Registarska tablica za mopede, lake i teške tricikle, lake četvorocikle i motocikle koji se odvoze iz Republike Srbije sa oznakom „RPE” (komad) 553,00 din. 29. Registarska tablica za priključno vozilo koje se odvozi iz Republike Srbije sa oznakom „RPE” (komad) 623,00 din. 30. Posebna zadnja registarska tablica za teške četvorocikle, odnosno putnička vozila koja se odvoze iz Republike Srbije sa oznakom „RPE” (komad) 1.093,00 din. 31. Crvene registarske tablice za motorna vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija, odnosno čija je najveća dozvoljena masa veća od dozvoljene, odnosno čije osovinsko opterećenje sopstvene mase je veće od dozvoljenog opterećenja (par) 1.093,00 din. 32. Crvena registarska tablica za priključna vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija, odnosno čija je najveća dozvoljena masa veća od dozvoljene, odnosno čije osovinsko opterećenje sopstvene mase je veće od dozvoljenog opterećenja (komad) 623,00 din. 33. Kartonske tablice za privremeno označavanje vozila „Proba” (par) 366,00 din. 34. Metalne tablice kojima se obavlja probna vožnja, sa rokom važenja od jedne godine (par) 1.093,00 din. 35. Legitimacija službenika privatnog obezbeđenja (FTO) 800,00 din. 36. Detektivska legitimacija 800,00 din. 37. Oružni list u koji je ugrađen mikrokontroler – čip 600,00 din. 38. Dozvola za nošenje oružja 600,00 din.

Član 2.

Naknade iz člana 2. st. 1. i 2. tač. 35) i 36) naplaćuju se počev od 1. januara 2016. godine.

Naknade iz člana 2. st. 1. i 2. tač. 37) i 38) naplaćuju se počev od 5. marta 2016. godine.

Naknada iz člana 2. stav 1. tačka 39) naplaćuje se do 4. marta 2016. godine.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-11706/2015

U Beogradu, 30. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar