Uredba o visini naknade za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka za 2010. godinu

Na osnovu člana 99. stav 5. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91, 53/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 54/96 i 101/05 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENjE VODA, NAKNADE ZA

ZAŠTITU VODA I NAKNADE ZA IZVAĐENI MATERIJAL IZ VODOTOKA ZA 2010. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se visina naknade za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka u skladu sa kriterijumima utvrđenim Zakonom o vodama.

Član 2.

Naknada za korišćenje površinskih, podzemnih i mineralnih voda utvrđuje se u visini, i to za:

1) neprerađenu sirovu vodu 0,2307 dinara po 1 m3 vode;

2) vodu kvaliteta za piće koja se zahvata radi prodaje privrednim društvima i drugim pravnim licima 0,3777 dinara po 1 m3 vode i građanima 0,1955 dinara po 1 m3 vode;

3) vodu kvaliteta za piće koja se koristi za svoje potrebe 0,3158 dinara po 1 m3 vode;

4) proizvođače koji flaširaju mineralne i prirodne vode 1,2147 dinara za svaki prodati litar vode;

5) ribnjake 7,2881 dinara za svaki kg prodate ribe;

6) vodu kvaliteta za piće koja se koristi u proizvodnji alkoholnih i bezalkoholnih pića 0,50 dinara po 1l vode;

7) vodu koja se koristi za rad mini hidroelektrana 2,3% na cenu jednog kilovat-časa od 3,0056 dinara.

Javno elektroprivredno preduzeće plaća naknadu iz stava 1. ovog člana za svaki kilovat-čas proizvedene električne energije u hidroelektranama i to 2,3%, a u termoelektranama sa recirkulacionim sistemom hlađenja 1,25% na cenu jednog kilovat-časa od 3,02 dinara.

Član 3.

Naknada za zaštitu voda utvrđuje se u visini, i to za:

1) otpadne vode iz procesa proizvodnje, prerade i prometa nafte i naftnih derivata; crne metalurgije; obojene metalurgije; tekstilne industrije; hemijske industrije; industrije papira, celuloze, kože i tekstila; svinjogojskih farmi; klanične industrije i servise vozila i mašina 4,3121 dinara po 1 m3 vode;

2) otpadne vode iz oblasti brodogradnje, elektroindustrije, industrije gume, termoelektrana sa recirkulacijom, prehrambene industrije, metaloprerađivačke i građevinske industrije 2,5194 dinara po 1 m3 vode;

3) otpadne vode iz oblasti drvne i drvnoprerađivačke industrije, proizvodnje i prerade nemetala, proizvodnje i prerade građevinskih materijala i prerade duvana 2,4173 dinara po 1 m3 vode;

4) komunalne otpadne vode koje se sakupljaju u sistemima kanalizacije 0,1761 dinara po 1 m3 vode;

5) ostale vrste otpadnih voda 1,2025 dinara po 1 m3 vode;

6) termoelektrane sa otvorenim – protočnim sistemom za hlađenje za svaki kilovat – čas proizvedene električne energije i to 1,25% na cenu jednog kilovat – časa od 3,02 dinara.

Ako obveznik plaćanja naknada iz stava 1. tač. 1), 2), 3) i 5) ovog člana ispušta otpadne vode u kanalizaciju plaća naknadu u visini određenoj za kategoriju kojoj pripada.

Visina naknade za zaštitu voda iz stava 1. ovog člana uvećava se u zavisnosti od stepena zagađenosti prijemnika, i to za:

1) prijemnike I klase za 50%;

2) prijemnike II klase za 25%.

Član 4.

Ako obveznik plaćanja naknade za zaštitu voda ispušta otpadne vode prečišćene samo u uređaju za primarno prečišćavanje i ako se prečišćavanje otpadnih voda obezbeđuje tokom cele godine, obveznik plaća, i to:

1) 80% od visine naknade utvrđene u članu 3. ove uredbe, ako se prečišćavanjem otpadnih voda smanjuje koncentracija zagađujućih materija za 50%, a koje prema projektu za prečišćavanje otpadnih voda treba da se uklone iz vode;

2) 50% od visine naknade utvrđene u članu 3. ove uredbe, ako se prečišćavanjem otpadnih voda smanjuje koncentracija zagađujućih materija za 70%, a koje prema projektu za prečišćavanje otpadnih voda treba da se uklone iz vode;

3) 30% od visine naknade utvrđene u članu 3. ove uredbe, ako se prečišćavanjem otpadnih voda smanjuje koncentracija zagađujućih materija za 90%, a koje prema projektu za prečišćavanje otpadnih voda treba da se uklone iz vode.

Uređajem za primarno prečišćavanje otpadnih voda (mehaničko), u smislu ove uredbe, smatraju se objekti i oprema u kojima se iz otpadnih voda uklanjaju samo neki od zagađujućih materija (plivajuće i grube materije, pesak, masti, ulja i drugo).

Član 5.

Ako obveznik plaćanja naknade za zaštitu voda ispušta otpadne vode prečišćene u uređajima za sekundarno prečišćavanje i ako se prečišćavanje otpadnih voda obezbeđuje tokom cele godine, obveznik plaća, i to:

1) 50% od visine naknade utvrđene u članu 3. ove uredbe, ako se prečišćavanjem otpadnih voda smanjuje koncentracija zagađujućih materija za 50%, a koje prema projektu za prečišćavanje otpadnih voda treba da se uklone iz vode;

2) 25% od visine naknade utvrđene u članu 3. ove uredbe, ako se prečišćavanjem otpadnih voda smanjuje koncentracija zagađujućih materija za 70%, a koje prema projektu za prečišćavanje otpadnih voda treba da se uklone iz vode;

3) 10% od visine naknade utvrđene u članu 3. ove uredbe, ako se prečišćavanjem otpadnih voda smanjuje koncentracija zagađujućih materija za 85%, a koje prema projektu za prečišćavanje otpadnih voda treba da se uklone iz vode.

Član 6.

Naknada za izvađeni materijal iz vodotoka utvrđuje se u visini, i to za izvađeni pesak, šljunak i drugi materijal:

1) iz korita vodotoka, prirodnih i veštačkih akumulacija 48,59 dinara po 1 m3 izvađenog materijala;

2) sa zemljišta ugroženog erozijom 60,73 dinara po 1 m3 izvađenog materijala;

3) sa poljoprivrednog, šumskog i drugog zemljišta koje se kao obala proteže neposredno uz korito za veliku vodu vodotoka ili jezera, odnosno akumulacije 94,74 dinara po 1 m3 izvađenog materijala.

Član 7.

Obračun i zaduženja obveznika plaćanja naknada iz ove uredbe vrši Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odnosno Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za obveznike na teritoriji AP Vojvodine.

Sredstva ostvarena od naknada predviđenih ovom uredbom, prihod su budžeta Republike Srbije, osim sredstava ostvarenih od naknada na teritoriji AP Vojvodina koja su prihod budžeta AP Vojvodina.

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj

U Beogradu, 18. marta 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

Ostavite komentar