Uredba o kriterijumima za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine i najvišeg iznosa naknade

Na osnovu člana 87. stav 7. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09-dr. zakon i 72/09-dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANjE NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANjE ŽIVOTNE SREDINE I NAJVIŠEG IZNOSA NAKNADE

Član 1.

Ovom uredbom bliže se propisuju kriterijumi za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine, kao i najviši iznos te naknade (u daljem tekstu: naknada).

Član 2.

Kriterijumi za utvrđivanje naknade su:

1) površina za korišćenje stambenih i poslovnih zgrada, stanova i poslovnih prostorija za stanovanje, odnosno obavljanje poslovne delatnosti, kao i za korišćenje zemljišta za obavljanje redovne delatnosti privrednih subjekata (u daljem tekstu: nepokretnost);

2) ostvareni prihod od obavljanja određenih aktivnosti koje utiču na životnu sredinu (u daljem tekstu: aktivnosti). Ostvareni prihod, u smislu ove uredbe, je iznos koji pravno lice, odnosno preduzetnik ostvari od prodaje sirovine, poluproizvoda i proizvoda u zemlji i inostranstvu. Ukoliko pravno lice, odnosno preduzetnik obavlja aktivnosti na teritoriji više jedinica lokalne samouprave, naknada se utvrđuje srazmerno ostvarenom prihodu na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se aktivnosti obavljaju;

3) nosivost transportnog sredstva preko 5 tona i količina tereta prilikom transporta nafte i naftnih derivata, kao i sirovina, proizvoda i poluproizvoda hemijskih i drugih opasnih materija iz industrije ili za industriju na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa statusom ugrožene životne sredine na području od značaja za Republiku Srbiju (u daljem tekstu: transport).

4) ako je jedno lice obveznik plaćanja naknade po više osnova, najviši iznos naknade koju taj obveznik plaća ne može biti veći od 0,4% ostvarenog prihoda na godišnjem nivou.

Član 3.

Najviši iznos naknade koji se može odrediti iznosi:

1) po osnovu korišćenja nepokretnosti:

– 1 dinar/m² za korišćenje stambenih zgrada i stanova, namenjenih i podobnih za stanovanje,

– 3 dinara/m² za korišćenje poslovnih zgrada i poslovnih prostorija za obavljanje poslovne delatnosti privrednih subjekata,

– 0,50 dinara/m² za korišćenje zemljišta za obavljanje redovne delatnosti privrednih subjekata;

2) po osnovu obavljanja određenih aktivnosti koje utiču na životnu sredinu 0,4% ostvarenog prihoda na godišnjem nivou;

3) po osnovu transporta 100 dinara po toni tereta.

Zemljište iz stava 1. tačka 1) alineja treća ovog člana je zemljište na kojem nije izgrađen objekat ili na kojem postoji privremena građevina, kao i zemljište na kojem se ne nalazi nepokretnost iz stava 1. tačka 1) alineja druga ovog člana.

Zemljište iz stava 1. tačka 1) alineja treća ovog člana ne obuhvata poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, ________ 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar