Uredba o korišćenju sredstava podrške nekomercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima u 2009. godini

Na osnovu člana 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 120/08) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O KORIŠĆENjU SREDSTAVA PODRŠKE NEKOMERCIJALNIM POLjOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA U 2009. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi, način korišćenja i visina sredstava podrške nekomercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima u 2009. godini (u daljem tekstu: sredstva podrške).

Nekomercijanim poljoprivrednim gazdinstvom, u smislu ove uredbe, smatra se poljoprivredno gazdinstvo koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, broj 119/08 – u daljem tekstu: Uredba), koje u 2009. godini ne ostvaruje podsticaje po osnovu kredita, regresa, subvencija i premija, osim po osnovu premija za mleko i korišćenja sredstava za davanje obradivog poljoprivrednog zemljišta u zakup.

Član 2.

Pravo na korišćenje sredstava podrške ima nosilac nekomercijalnog poljoprivrednog gazdinstva koji:

1) je korisnik penzije ostvarene po osnovu obavljanja poljoprivredne delatnosti;

2) do 31. marta 2009. godine navršava najmanje 65 godina života;

3) je izmirio obaveze po osnovu propisa kojima se uređuju mere za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje.

Član 3.

Licu iz člana 2. ove uredbe na ime isplate sredstava podrške pripada iznos od 40.000 dinara.

Član 4.

Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava podrške podnosi se Ministarstvu finansija – Uprava za trezor (u daljem tekstu: Uprava), na kojoj se nalazi sedište poljoprivrednog gazdinstva, od 1. maja do 30. juna 2009. godine.

Uprava sprovodi postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava podrške. Uprava posle sprovedenog postupka utvrđivanja ispunjenosti uslova i upoređivanja podataka iz zahteva i iz Registra, utvrđuje ispunjenost uslova propisanih ovom uredbom u saradnji sa nadležnim organima, potvrđuje istovetnost podataka i ispostavlja nalog za prenos sredstava podrške na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva kod poslovne banke.

Član 5.

Sredstva podrške isplaćuju se po redosledu podnošenja zahteva do iznosa finansijskih sredstava utvrđenog posebnim aktom koji je donela Vlada.

Član 6.

U slučaju ostvarivanja prava suprotno članu 1. stav 2. ove uredbe korisnik sredstava gubi status aktivnog poljoprivrednog gazdinstva i stiče status pasivnog poljoprivrednog gazdinstva, u skladu sa Uredbom, uz obavezu vraćanja primljenog iznosa sredstava podrške, sa obračunom zakonske zatezne kamate.

Član 7.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 8.

Novčanom kaznom od 10.000 do 20.000 dinara kazniće se za prekršaj nosilac poljoprivrednog gazdinstva koji ostvari pravo na korišćenje sredstava podrške na osnovu netačnih podataka.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

4427009.0013.29.doc/1

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 120/08) i članu 42. stav. 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Razlozi za donošenje ove uredbe sastoje se u činjenici da je neophodno obezbediti podršku dohotku staračkim poljoprivrednim gazdinstvima tj. gazdinstvima koja nisu u stanju da se sama izbore na konkurentnom tržištu. Nekomercijalna poljoprivredna gazdinstva nisu u stanju da uvećaju svoj posed a niti da uvođenjem nove tehnologije intenziviraju i modernizuju proizvodnju. Samim tim nekomercijalna gazdinstva nisu u stanju da po tržišnim principima opstanu i ostanu na tržištu. Podrška dohotku u vidu isplate određenog novčanog iznosa, uz prihode od poljoprivredne proizvodnje ili penzije, može osigurati biološki opstanak gazdinstva i učiniti da selo ne izumre.

III. SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom uređuju se uslovi, način korišćenja i visina sredstava podrške nekomercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima u 2009. godini. Nekomercijanim poljoprivrednim gazdinstvom, u smislu ove uredbe, smatra se poljoprivredno gazdinstvo koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa članom 3. Uredbe o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, broj 119/08), čiji nosilac u 2009. godini navršava najmanje 65 godina života i koje u 2009. godini ne ostvaruje podsticaje po osnovu kredita, regresa, subvencija i premija, osim po osnovu premije za mleko i korišćenja sredstava za davanje obradivog poljoprivrednog zemljišta u zakup.

Pravo na korišćenje sredstava podrške ima nosilac nekomercijalnog poljoprivrednog gazdinstva koji:

1) je korisnik penzije ostvarene po osnovu obavljanja poljoprivredne delatnosti;

2) do 31. marta 2009. godine navršava najmanje 65 godina života;

3) je izmirio obaveze po osnovu propisa kojima se uređuju mere za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje.

Iznos sredstava podrške utvrđuje se članom 3. uredbe i iznosi 40.000 dinara.

Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava podrške nekomercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima podnosi se Ministarstvu finansija – Upravi za trezor, na kojoj se nalazi sedište poljoprivrednog gazdinstva, od 1. aprila do 30. juna 2009. godine.

Uprava sprovodi postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na sredstva podrške nekomercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima. Uprava posle sprovedenog postupka utvrđivanja ispunjenosti uslova i upoređivanja podataka iz zahteva i iz Registra, utvrđuje ispunjenost uslova propisanih ovom uredbom u saradnji sa nadležnim organima, potvrđuje istovetnost podataka i ispostavlja nalog za prenos sredstava po osnovu podrške nekomercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva kod poslovne banke.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Za 2009. godinu neophodno je obezbediti sredstva za podršku nekomercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima u iznosu od 600.000.000 dinara.

Navedena sredstva obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu, član 5. razdeo 14, funkcija 420, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, kojim su predviđena sredstva u iznosu od 17.314.000.000 dinara, od čega je za podršku nekomercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima predviđeno 600.000.000 dinara.

V. STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

4427009.0013.29.doc/2

Ostavite komentar