Uredba o visini naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za 2016. godinu

Na osnovu člana 136. stav 6. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, broj 88/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE NEMETALIČNIH SIROVINA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ZA 2016. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se visina naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za 2016. godinu.

Član 2.

Nemetalične mineralne sirovine za dobijanje građevinskog materijala u smislu ove uredbe su:

tehničko – građevinski kamen – sedimentne i metamorfne stene: krečnjak,dolomit, dolomitisani krečnjak, mermerisani krečnjak, mermerisani dolomit, mermer;

tehničko – građevinski kamen – magmatske stene: granit, granodiorit, trahit, dacit, andezit, andezit – bazalt, bazalt, dijabaz, amfibolit, gabro;

arhitektonsko – građevinski kamen: granit, granodiorit, bazalt, mermer, krečnjačka breča, mermerna breča, travertin, bigar – siga, mermerni oniks, krečnjak;

gline i sirovine za opekarsku i keramičku industriju: keramička glina, opekarska glina, les, vatrostalna glina, kaolinitisani granit, feldspat;

sirovine za cementnu industriju i industriju kreča: laporac, laporoviti krečnjak, krečnjak, gips, sve vrste tufova;

kalcijum – karbonatna sirovina kao punilo za industriju boja i lakova, fasadnih i termoizolacionih materijala i u drugim industrijskim granama: mermer, kalcit, dolomit, dolomitisani krečnjak, mermerisani krečnjak, krečnjak;

kvarcni pesak i peščar, građevinski pesak i šljunak;

sirovine za vatrostalnu industriju: magnezit.

Član 3.

Za korišćenje nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala, iz člana 2. ove uredbe, naknada se utvrđuje u dinarskom iznosu po toni iskopane mineralne sirovine, i to za:

1) Tehničko – građevinski kamen – sedimentne i metamorfne stene:

(1) krečnjak23 dinara;

(2) dolomit23 dinara;

(3) dolomitisani krečnjak23 dinara;

mermerisani krečnjak23 dinara;

mermerisani dolomit23 dinara;

mermer23 dinara.

2) Tehničko – građevinski kamen – magmatske stene:

granit33 dinara;

granodiorit33 dinara;

trahit33 dinara;

dacit 33 dinara;

andezit33 dinara;

andezit – bazalt33 dinara;

bazalt33 dinara;

dijabaz33 dinara;

amfibolit33 dinara;

gabro 33 dinara.

3) Arhitektonsko – građevinski kamen:

(1) granit56 dinara;

(2) granodiorit56 dinara;

(3) bazalt 53 dinara;

mermer56 dinara;

krečnjačka breča56 dinara;

mermerna breča 56 dinara;

travertin56 dinara;

bigar – siga56 dinara;

mermerni oniks56 dinara;

(10) krečnjak 50 dinara.

4) Gline i sirovine za opekarsku i keramičku industriju:

(1) keramička glina27 dinara;

opekarska glina16 dinara;

les16 dinara;

vatrostalna glina22 dinara;

kaolinitisani granit27 dinara;

feldspat27 dinara.

5) Sirovine za cementnu industriju i industriju kreča:

(1) laporac33 dinara;

(2) laporoviti krečnjak23 dinara;

(3) krečnjak23 dinara

(4) gips22 dinara;

(5) sve vrste tufova22 dinara.

6) Kalcijum – karbonatna sirovina kao punilo za industriju boja i lakova, fasadnih i termoizolacionih materijala i u drugim industrijskim granama:

mermer56 dinara;

kalcit56 dinara;

dolomit56 dinara;

dolomitisani krečnjak56 dinara;

mermerisani krečnjak 56 dinara;

krečnjak 56 dinara.

7) Kvarcni pesak i peščar, građevinski pesak i šljunak:

kvarcni pesak27 dinara;

građevinski pesak19 dinara;

građevinski šljunak19 dinara;

kvarcni peščar 22 dinara.

8) Sirovine za vatrostalnu industriju:

magnezit 56 dinara.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2016. godine.

05 Broj:

U Beogradu

V L A D A

PREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E NJ E

Pravni osnov za donošenje uredbe

Pravni osnov za donošenje Uredbe sadržan je u odredbama člana 136. stav 6. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, broj 88/11) kojim je određeno da visinu naknade u dinarskom iznosu određenom po toni iskopane mineralne sirovine, za nemetalične sirovine za dobijanje građevinskog materijala određuje Vlada, i u članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14), po kome Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom, u skladu sa svrhom i ciljem zakona.

Razlozi za donošenje

Razlozi za donošenje ove uredbe sastoje su u činjenici da je kod određivanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala, kao mineralnih sirovina koje se dalje prerađuju (laporac, krečnjak, glina, pesak, šljunak, tehničko-građevinski i arhitektonsko-građevinski kamen i dr), potrebno utvrditi visinu naknade za korišćenje mineralne sirovine prema vrsti mineralne sirovine uzevši u obzir upotrebu mineralnih sirovina, tako da visinu naknade u dinarskom iznosu određenom po toni iskopane mineralne sirovine, za nemetalične sirovine za dobijanje građevinskog materijala, određuje Vlada u poslednjem kvartalu tekuće godine za narednu godinu, prema vrsti sirovine za dobijanje građevinskog materijala.

Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Odredbama člana 1. Uredbe u skladu sa članom 136. stav 6. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, br. 88/11) određeno je se da Uredbom utvrđuje visina naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za 2016. godinu.

Mineralne sirovine za dobijanje građevinskih materijala u članu 2. Uredbe razvrstane u napred navedene grupe na osnovu karakterističnih petrografskih, mineraloških, hemijskih, fizičko-mehaničkih i tehnoloških osobina, koje im određuju (omogućavaju) i odgovarajuće područje primene u različitim granama privredne delatnosti (putogradnji, visokogradnji, proizvodnji cementa, kreča, vatrostalnih, keramičkih i opekarskih materijala, kao i punila i mnogim industrijskim granama).

U članu 3. predloga Uredbe određeni su dinarski iznosi naknade za 2016. godinu, a takođe je i proširena mogućnost korišćenja i način upotrebe mineralnih sirovina. Primena u praksi je pokazala mogućnost više namena korišćenja svake pojedinačne mineralne sirovine i to: kao karbonatne sirovine u industriji kreča, gume, i staklarskoj i livačkoj industriji i ujedno kao tehničko-građevinske sirovine za izradu kolovoznih zastora, gornjih nosećih slojeva, cement-betonskih mešavina, tucanika, zidanja u niskogradnji i visokogradnji i dr. Iz navedenih razloga treba dodati i obuhvatiti i one mineralne sirovine i način upotrebe i njihovo korišćenje koje se javlja i primenjuje u praksi, a na taj način će stvoriti osnov za plaćanje i utvrđivanje visine naknade po toni iskopane mineralne sirovine.

Inflacija merena indeksom rasta potrošačkih cena u ovom izveštajnom periodu iznosila je svega 1,4%. Potrošačke cene u septembru 2015. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 1,4%.

S obzirom da je nivo inflacije bio nizak, ukazuje se da bi usklađivanje visine naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala u 2016. godini sa visinom naknade u 2015. godini uključujući i ovaj parametar bilo neznatno.

Uzimajući u obzir: da se celokupna privredna aktivnost u 2015. godini odvijala u otežanim uslovima poslovanja, nelikvidnost privrednih društava koji su obveznici plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina koji se bave proizvodnjom i preradom mineralnih sirovina, kao i nelikvidnost putarske i građevinske industrije koja upravo koristi mineralne sirovine za dobijanje građevinskog materijala ocenjeno je da povećanje visine naknade ne bi doprinelo pozitivnom ambijentu oporavka privrede.

S obzirom da se u 2016. godini očekuje blag privredni oporavak i porast glavnih obeležja makroekonomskih kretanja kao i agregatne tražnje, to se predlaže da za 2016. godinu visina naknade po toni iskopane sirovine ostane na istom nivou kao i u 2015. godini.

IV.Procena finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje uredbe

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

Sredstva ostvarena u skladu sa članom 136. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživaljima od naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa, u visini od 60% prihod su budžeta Republike Srbije, a u visini od 40% prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se vrši eksploatacija.

Kada se eksploatacija vrši na teritoriji autonomne pokrajine, sredstva ostvarena u skladu sa članom 136. ovog zakona od naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa, u visini od 50% prihod su budžeta Republike Srbije, u visini od 40% prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji vrši eksploatacija, u visini od 10% su prihod budžeta autonomne pokrajine.

 V.  Razlozi zbog kojih se predlaže da akt stupi na snagu pre osmog dana od dana objavljivanja

S obzirom da visinu naknade određuje Vlada u poslednjem kvartalu tekuće godine za narednu godinu, to radi realizacije prihoda od naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za 2016. godinu, potrebno je da akt stupi na snagu pre osmog dana od dana objavljivanja.

Ostavite komentar