Uredba o visini naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za 2013. godinu

Na osnovu člana 136. stav 6. Zakona o rudarstvu („Službeni glasnik RS”, broj 88/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE NEMETALIČNIH SIROVINA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ZA 2013. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se visina naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za 2013. godinu.

Član 2.

Nemetalične mineralne sirovine za dobijanje građevinskog materijala u smislu ove uredbe su:

tehničko-građevinski kamen – sedimentne i metamorfne stene: krečnjak, dolomit, dolomitisani krečnjak, mermerisani krečnjak;

tehničko-građevinski kamen – magmatske stene: granit, granodiorit, trahit, dacit, andezit, andezit-bazalt, bazalt, dijabaz, amfibolit;

arhitektonsko-građevinski kamen: granit, granodiorit, bazalt, mermer, krečnjačka breča, mermerna breča, travertin, bigar-siga, mermerni oniks;

gline i sirovine za opekarsku i keramičku industriju: keramička glina, opekarska glina, les, vatrostalna glina, kaolinitisani granit, feldspat;

sirovine za cementnu industriju i industriju kreča: laporac, laporoviti krečnjak, krečnjak, gips, sve vrste tufova;

6) kalcijum-karbonatna sirovina kao punilo za industriju boja i lakova, fasadnih

i termoizolacionih materijala: mermer, kalcit, dolomit, dolomitisani krečnjak, mermerisani krečnjak;

7) kvarcni pesak, građevinski pesak i šljunak.

Član 3.

Za korišćenje nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala, iz člana 2. ove uredbe, naknada se utvrđuje u dinarskom iznosu po toni iskopane mineralne sirovine, i to za:

1) Tehničko-građevinski kamen – sedimentne i metamorfne stene:

(1) krečnjak 25 dinara;

(2) dolomit 25 dinara;

(3) dolomitisani krečnjak 25 dinara;

mermerisani krečnjak 25 dinara.

2) Tehničko-građevinski kamen – magmatske stene:

granit 35 dinara;

granodiorit 35 dinara;

trahit 33 dinara;

dacit 35 dinara;

andezit 35 dinara;

andezit-bazalt 35 dinara;

bazalt 35 dinara;

dijabaz 35 dinara;

amfibolit 35 dinara.

3) Arhitektonsko-građevinski kamen:

(1) granit 57 dinara;

(2) granodiorit 57 dinara;

(3) bazalt 54 dinara;

mermer 57 dinara;

krečnjačka breča 57 dinara;

mermerna breča 57 dinara;

travertin 57 dinara;

bigar-siga 57 dinara;

mermerni oniks 57 dinara.

4) Gline i sirovine za opekarsku i keramičku industriju:

(1) keramička glina 28 dinara;

opekarska glina 17 dinara;

les 17 dinara;

vatrostalna glina 23 dinara;

kaolinitisani granit 28 dinara;

feldspat 28 dinara.

5) Sirovine za cementnu industriju i industriju kreča:

(1) laporac 35 dinara;

laporoviti krečnjak 25 dinara;

krečnjak 25 dinara

gips 23 dinara;

sve vrste tufova 23 dinara.

6) Kalcijum-karbonatna sirovina kao punilo za industriju boja i lakova, fasadnih

i termoizolacionih materijala:

mermer 57 dinara;

kalcit 57 dinara;

dolomit 57 dinara;

dolomitisani krečnjak 57 dinara;

mermerisani krečnjak 57 dinara.

7) Kvarcni pesak, građevinski pesak i šljunak:

Kvarcni pesak 28 dinara;

Građevinski pesak 20 dinara;

Građevinski šljunak 20 dinara.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. januara 2013. godine.

05 Broj:

Datum: 13. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar