Uredba o visini naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za 2012. godinu

Na osnovu člana 136. stav 6. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, broj 88/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE NEMETALIČNIH SIROVINA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ZA 2012. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se visina naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za 2012. godinu.

Član 2.

Nemetalične mineralne sirovine za dobijanje građevinskog materijala u smislu ove uredbe su:

tehničko-građevinski kamen – sedimentne i metamorfne stene: krečnjak, dolomit, dolomitisani krečnjak, mermerisani krečnjak;

tehničko-građevinski kamen – magmatske stene: granit, granodiorit, trahit, dacit, andezit, andezit-bazalt, bazalt, dijabaz, amfibolit;

arhitektonsko-građevinski kamen: granit, granodiorit, bazalt, mermer, krečnjačka breča, mermerna breča, travertin, bigar-siga, mermerni oniks;

gline i sirovine za opekarsku i keramičku industriju: keramička glina, opekarska glina, les, vatrostalna glina, kaolinitisani granit, feldspat;

sirovine za cementnu industriju i industriju kreča: laporac, laporoviti krečnjak, krečnjak, gips, sve vrste tufova;

6) kalcijum-karbonatna sirovina kao punilo za industriju boja i lakova, fasadnih

i termoizolacionih materijala: mermer, kalcit, dolomit, dolomitisani krečnjak, mermerisani krečnjak;

7) kvarcni pesak, građevinski pesak i šljunak.

Član 3.

Za korišćenje nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala iz člana 2. ove uredbe, naknada se utvrđuje u dinarskom iznosu po toni iskopane mineralne sirovine, i to za:

1) Tehničko-građevinski kamen – sedimentne i metamorfne stene:

(1) krečnjak 22 dinara;

(2) dolomit 22 dinara;

(3) dolomitisani krečnjak 22 dinara;

mermerisani krečnjak 22 dinara,

2) Tehničko-građevinski kamen – magmatske stene:

granit 33 dinara;

granodiorit 33 dinara;

trahit 33 dinara;

dacit 33 dinara;

andezit 33 dinara;

andezit-bazalt 33 dinara;

bazalt 33 dinara;

dijabaz 33 dinara;

amfibolit 33 dinara,

3) Arhitektonsko-građevinski kamen:

(1) granit 54 dinara;

(2) granodiorit 54 dinara;

(3) bazalt 54 dinara;

mermer 54 dinara;

krečnjačka breča 54 dinara;

mermerna breča 54 dinara;

travertin 54 dinara;

bigar-siga 54 dinara;

mermerni oniks 54 dinara,

4) Gline i sirovine za opekarsku i keramičku industriju:

(1) keramička glina 27 dinara;

opekarska glina 16 dinara;

les 16 dinara;

vatrostalna glina 22 dinara;

kaolinitisani granit 27 dinara;

feldspat 27 dinara,

5) Sirovine za cementnu industriju i industriju kreča:

laporac 54 dinara;

laporoviti krečnjak 22 dinara;

krečnjak 22 dinara;

gips 22 dinara;

sve vrste tufova 22 dinara,

6) Kalcijum-karbonatna sirovina kao punilo za industriju boja i lakova, fasadnih

i termoizolacionih materijala:

mermer 54 dinara;

kalcit 54 dinara;

dolomit 54 dinara;

dolomitisani krečnjak 54 dinara;

mermerisani krečnjak 54 dinara,

7) Kvarcni pesak, građevinski pesak i šljunak:

Kvarcni pesak 27 dinara;

Građevinski pesak 18 dinara;

Građevinski šljunak 18 dinara.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.

05 Broj:

Datum: 29. decembra 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar