Uredba o visini naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za 2014. godinu

Na osnovu člana 136. stav 6. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, broj 88/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ( „Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE NEMETALIČNIH SIROVINA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ZA 2014. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se visina naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za 2014. godinu.

Član 2.

Nemetalične mineralne sirovine za dobijanje građevinskog materijala u smislu ove uredbe su:

tehničko – građevinski kamen – sedimentne i metamorfne stene: krečnjak, dolomit, dolomitisani krečnjak, mermerisani krečnjak, mermerisani dolomit;

tehničko – građevinski kamen – magmatske stene: granit, granodiorit, trahit, dacit, andezit, andezit – bazalt, bazalt, dijabaz, amfibolit, gabro;

arhitektonsko – građevinski kamen: granit, granodiorit, bazalt, mermer, krečnjačka breča, mermerna breča, travertin, bigar – siga, mermerni oniks, krečnjak;

gline i sirovine za opekarsku i keramičku industriju: keramička glina, opekarska glina, les, vatrostalna glina, kaolinitisani granit, feldspat;

sirovine za cementnu industriju i industriju kreča: laporac, laporoviti krečnjak, krečnjak, gips, sve vrste tufova;

kalcijum – karbonatna sirovina kao punilo za industriju boja i lakova, fasadnih i termoizolacionih materijala: mermer, kalcit, dolomit, dolomitisani krečnjak, mermerisani krečnjak;

kvarcni pesak i peščar, građevinski pesak i šljunak.

Član 3.

Za korišćenje nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala, iz člana 2. ove uredbe, naknada se utvrđuje u dinarskom iznosu po toni iskopane mineralne sirovine, i to za:

1) Tehničko-građevinski kamen – sedimentne i metamorfne stene:

(1) krečnjak23 dinara;

(2) dolomit23 dinara;

(3) dolomitisani krečnjak23 dinara;

mermerisani krečnjak23 dinara;

mermerisani dolomit23 dinara.

2) Tehničko-građevinski kamen – magmatske stene:

granit33 dinara;

granodiorit33 dinara;

trahit33 dinara;

dacit 33 dinara;

andezit33 dinara;

andezit-bazalt33 dinara;

bazalt33 dinara;

dijabaz33 dinara;

amfibolit33 dinara;

gabro 33 dinara.

3) Arhitektonsko-građevinski kamen:

(1) granit56 dinara;

(2) granodiorit56 dinara;

(3) bazalt 53 dinara;

mermer56 dinara;

krečnjačka breča56 dinara;

mermerna breča 56 dinara;

travertin56 dinara;

bigar-siga56 dinara;

mermerni oniks56 dinara;

(10) krečnjak 50 dinara.

4) Gline i sirovine za opekarsku i keramičku industriju:

(1) keramička glina27 dinara;

opekarska glina16 dinara;

les16 dinara;

vatrostalna glina22 dinara;

kaolinitisani granit27 dinara;

feldspat27 dinara.

5) Sirovine za cementnu industriju i industriju kreča:

(1) laporac33 dinara;

(2) laporoviti krečnjak23 dinara;

(3) krečnjak23 dinara

(4) gips22 dinara;

(5) sve vrste tufova22 dinara.

6) Kalcijum-karbonatna sirovina kao punilo za industriju boja i lakova, fasadnih i termoizolacionih materijala:

mermer56 dinara;

kalcit56 dinara;

dolomit56 dinara;

dolomitisani krečnjak56 dinara;

mermerisani krečnjak 56 dinara.

7) Kvarcni pesak i peščar, građevinski pesak i šljunak:

kvarcni pesak27 dinara;

građevinski pesak19 dinara;

građevinski šljunak19 dinara;

kvarcni peščar 22 dinara.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. januara 2014. godine.

Broj:

Datum:

V L A D A

PREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E NJ E

Pravni osnov za donošenje uredbe

Pravni osnov za donošenje Uredbe sadržan je u odredbama člana 136. stav 6. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, broj 88/11) kojim je određeno da visinu naknade u dinarskom iznosu određenom po toni iskopane mineralne sirovine, za nemetalične sirovine za dobijanje građevinskog materijala određuje Vlada, i u članu 42. stav 1. Zakona o Vladi ( „Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), po kome Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom, u skladu sa svrhom i ciljem zakona.

Razlozi za donošenje

Razlozi za donošenje ove uredbe sastoje su u činjenici da je kod određivanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala, kao mineralnih sirovina koje se dalje prerađuju (laporac, krečnjak, glina, pesak, šljunak, tehničko-građevinski i arhitektonsko-građevinski kamen i dr), potrebno utvrditi visinu naknade za korišćenje mineralne sirovine prema vrsti mineralne sirovine uzevši u obzir upotrebu mineralnih sirovina, tako da visinu naknade u dinarskom iznosu određenom po toni iskopane mineralne sirovine, za nemetalične sirovine za dobijanje građevinskog materijala, određuje Vlada u poslednjem kvartalu tekuće godine za narednu godinu, prema vrsti sirovine za dobijanje građevinskog materijala.

III.Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

U skladu sa članom 136. stav 6. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, br. 88/11) Uredbom o visini naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 118/12), određeni su dinarski iznosi naknade za 2013. godinu. Uredba je počela da se primenjuje od 1. januara 2013. godine. Nakon donošenja Uredbe Ministarstvu prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja od strane privrednih društava koje se bave eksploatacijom sirovina za građevinsku industriju i mineralnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala dostavljeni su zahtevi za smanjenje visine naknade za korišćenje mineralnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za 2013. godinu. Uzimajući u obzir da se celokupna privredna aktivnost u 2013. godini odvijala u otežanim uslovima poslovanja, praćena nelikvidnošću privrednih subjekata i padom tražnje i investicija u građevinarstvu koji se odrazio na smanjenje potražnje za mineralnim sirovinama koje se koriste za dobijanje građevinskog materijala, Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja dalo je predlog Uredbe o izmenama Uredbe o visini naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za 2013. godinu. Uredba je stupila na snagu 25. avgusta 2013. godina, osmog dana od objavljivanja u „Službenom glasniku RS”, broj 73/13.

Uzimajući u obzir da je visina naknade za korišćenje nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala u 2013. godini već jednom menjana i korigovana, predlaže se da za 2014. godinu visina naknade po toni iskopane sirovine ostane na istom nivou kao i u 2013. godini.

Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u septembru 2013. godine veća je za 13,4% u odnosu na septembar 2012. godine. Posmatrano po sektorima: sektor Rudarstvo zabeležio je  rast od 10,4%. Međutim sektor građevinarstva koji upravo apsorbuje ove mineralne sirovine za dobijanje građevinskog materijala, u ovom periodu zabeležio je pad od 18,5% . Stoga je ocenjeno da povećanje visina naknade ne bi doprinelo pozitivnom ambijentu oporavka privrede.

U 2014. godini očekuje se privredni oporavak i porast glavnih obeležja makroekonomskih kretnja kao i agregatne tražnje. Makroekonomske  projekcije  za  period  od  2014.  do  2016.  godine  ukazuju  na  usporenu putanju  oporavka. Projektovana stopa rasta BDP bruto društvenog proizvoda za 2014. godinu od 2% zasnovana je, pre svega, na rastu izvoza i oporavku investicione aktivnosti. 

S obzirom na izneto, očekuje da će se na pretpostavkama povećanja obima proizvodnje u 2014. godini povećati i obim naplate naknade s obzirom da se ona utvrđuje i naplaćuje u dinarskom iznosu po toni iskopane mineralne sirovine.

IV.Procena finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje uredbe

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

 V.  Razlozi zbog kojih se predlaže da akt stupi na snagu pre osmog dana od dana objavljivanja

S obzirom da visinu naknade određuje Vlada u poslednjem kvartalu tekuće godine za narednu godinu, to radi realizacije prihoda od naknade za 2014. godinu potrebno je da akt stupi na snagu pre osmog dana od dana objavljivanja.

Ostavite komentar