Uredba o izmenama Uredbe o visini naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za 2012. godinu

Na osnovu člana 136. stav 6. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, broj 88/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, broj 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE NEMETALIČNIH SIROVINA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ZA 2012. GODINU

Član

U Uredbi o visini naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 100/11), član 3. menja se i glasi:

„Član 3.

Za korišćenje nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala iz člana 2. ove uredbe, naknada se utvrđuje u dinarskom iznosu po toni iskopane mineralne sirovine, i to za:

1) Tehničko-građevinski kamen – sedimentne i metamorfne stene:

(1) krečnjak 20 dinara;

(2) dolomit 20 dinara;

(3) dolomitisani krečnjak 20 dinara;

mermerisani krečnjak 20 dinara,

2) Tehničko-građevinski kamen – magmatske stene:

granit 30 dinara;

granodiorit 30 dinara;

trahit 30 dinara;

dacit 30 dinara;

andezit 30 dinara;

andezit-bazalt 30 dinara;

bazalt 30 dinara;

dijabaz 30 dinara;

amfibolit 30 dinara,

3) Arhitektonsko-građevinski kamen:

(1) granit 50 dinara;

(2) granodiorit 50 dinara;

(3) bazalt 50 dinara;

mermer 50 dinara;

krečnjačka breča 50 dinara;

mermerna breča 50 dinara;

travertin 50 dinara;

bigar-siga 50 dinara;

mermerni oniks 50 dinara,

4) Gline i sirovine za opekarsku i keramičku industriju:

(1) keramička glina 25 dinara;

opekarska glina 15 dinara;

les 15 dinara;

vatrostalna glina 20 dinara;

kaolinitisani granit 25 dinara;

feldspat 25 dinara,

5) Sirovine za cementnu industriju i industriju kreča:

(1) laporac 30 dinara;

laporoviti krečnjak 20 dinara;

krečnjak 20 dinara;

gips 20 dinara;

sve vrste tufova 20 dinara,

6) Kalcijum-karbonatna sirovina kao punilo za industriju boja i lakova, fasadnih i termoizolacionih materijala:

mermer 50 dinara;

kalcit 50 dinara;

dolomit 50 dinara;

dolomitisani krečnjak 50 dinara;

mermerisani krečnjak 50 dinara,

7) Kvarcni pesak, građevinski pesak i šljunak:

kvarcni pesak 25 dinara;

građevinski pesak 17 dinara;

građevinski šljunak 17 dinara.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

Datum: 24. maja 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E NJ E

Pravni osnov za donošenje uredbe

Pravni osnov za donošenje Uredbe sadržan je u odredbama člana 136. stav 6. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, broj 88/11) kojim je određeno da visinu naknade u dinarskom iznosu određenom po toni iskopane mineralne sirovine, za nemetalične sirovine za dobijanje građevinskog materijala određuje Vlada, i u članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, broj 55/05 i 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), po kome Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom, u skladu sa svrhom i ciljem zakona.

Razlozi za donošenje

Razlozi za donošenje ove uredbe ogledaju se u činjenici da je kod određivanja nove visine naknade za korišćenje mineralnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala, visinu naknade u dinarskom iznosu određenom po toni iskopane mineralne sirovine za korišćenje laporca za 2012. godinu, potrebno da se visina naknade umanji za deo iznosa koji je određen u skladu sa stopom rasta potrošačkih cena prema podacima Narodne banke Srbije za oktobar 2011. godine, kao i da se izvrši usklađivanje visine naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala u Republici Srbiji i u zemljama okruženja.

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

U skladu sa članom 136. stav 6. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, br. 88/11), u članu 3. Uredbe o visini naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 100/11), određeni su dinarski iznosi naknade za 2012. godinu, tako da je iznos naknade koja je određena za 2011. godinu usklađen sa izmenom stope naknade za korišćenje mineralnih sirovina određene odredbama člana 136. stav 2. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, broj 88/11) koje su novim zakonom za nemetalične sirovine povećane sa 3% na 5%, i ujedno je usklađen i sa stopom rasta potrošačkih cena prema podacima Narodne banke Srbije za oktobar 2011. godine.

Pokazatelji proizvodnje i ostvarena realizacija u industriji građevinskog materijala u 2011. godini, ukazuju da je proizvodnja znatno opala, tako da je poslovanje mnogih preduzeća na ivici rentabiliteta, te visina naknade određene Uredbom o visini naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 100/11), dodatno utiče na smanjenje rentabilnosti kao i na likvidnost preduzeća ove grupacije. U nekim preduzećima je došlo i do otpuštanja radnika kako bi se održala proizvodnja.

Efekat visine naknade za korišćenje mineralnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala u Republici Srbiji na bazi količina otkopanih sirovina u 2011 godini iznosi :

– obračunati iznos naknade u 2011. godini 305.000.000 dinara;

– preračun na bazi iznosa naknade po uredbi za 2012. godinu 560.000.000 dinara;

– preračun na bazi predloga za korekciju naknade za 2012. godinu 510.000.000 dinara,

a efekat smanjenja naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala u Republici Srbiji bi na bazi količina otkopanih sirovina u 2011 godini iznosio ssa 50.000.000 dinara.

Osim toga, kod određivanja predložene izmene visine naknada uzeti su u obzir i predlozi dati od strane grupacija za IGM, kamen, pesak i šljunak, proizvođača keramičkih pločica i sanitarne opreme, i zahtev Udruženja cementne industrije Srbije, kojim se ukazuje da su naknade za korišćenje mineralnih sirovina za cementnu industriju neprikladno visoke, na osnovu kojih je izvršena analiza podataka o visini naknade u Republici Srbiji i u zemljama okruženja, i utvrđeno je da je naknada određena Uredbom za 2012 godinu, viša od naknada za pojedine mineralne sirovine propisanih za eksploataciju ove sirovine u regionu.

Na primer, visina naknade za laporac za 2012. godinu iznosi:

Država Laporac din/tona Srbija 54,00 Mađarska 18,90 Rumunija 43,70 Bugarska 43,70 Makedonija 10,60 Crna Gora 28,90 BiH- RS 17,60 Hrvatska 41,90 Prosečan iznos naknade 32,40

Prema tome, ukazuje se potreba da se izvrši umanjenje visine naknade za deo iznosa koji je određen u skladu sa stopom rasta potrošačkih cena prema podacima Narodne banke Srbije za oktobar 2011. godine, te su predloženom izmenom određeni novi iznosi naknade sa umanjenjem od 8,7% u proseku.

IV. Procena finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje uredbe

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

PREGLED ODREDBI UREDBE KOJE SE MENJAJU

Na osnovu člana 136. stav 6. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, broj 88/11), i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, broj 55/05 i 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE NEMETALIČNIH SIROVINA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ZA 2012. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se visina naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za 2012. godinu.

Član 2.

Nemetalične mineralne sirovine za dobijanje građevinskog materijala u smislu ove uredbe su :

tehničko-građevinski kamen – sedimentne i metamorfne stene: krečnjak, dolomit, dolomitisani krečnjak, mermerisani krečnjak;

tehničko-građevinski kamen – magmatske stene: granit, granodiorit, trahit, dacit, andezit, andezit-bazalt, bazalt, dijabaz, amfibolit;

arhitektonsko-građevinski kamen: granit, granodiorit, bazalt, mermer, krečnjačka breča, mermerna breča, travertin, bigar-siga, mermerni oniks;

gline i sirovine za opekarsku i keramičku industriju: keramička glina, opekarska glina, les, vatrostalna glina, kaolinitisani granit, feldspat;

sirovine za cementnu industriju i industriju kreča: laporac, laporoviti krečnjak, krečnjak, gips, sve vrste tufova;

kalcijum-karbonatna sirovina kao punilo za industriju boja i lakova, fasadnih i termoizolacionih materijala: mermer, kalcit, dolomit, dolomitisani krečnjak, mermerisani krečnjak;

kvarcni pesak, građevinski pesak i šljunak.

Član 3.

Za korišćenje nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala, iz člana 2. ove uredbe, naknada se utvrđuje u dinarskom iznosu po toni iskopane mineralne sirovine, i to za:

1) Tehničko-građevinski kamen – sedimentne i metamorfne stene:

(1) krečnjak 22 dinara;

(2) dolomit 22 dinara;

(3) dolomitisani krečnjak 22 dinara;

mermerisani krečnjak 22 dinara.

2) Tehničko-građevinski kamen – magmatske stene:

granit 33 dinara;

granodiorit 33 dinara;

trahit 33 dinara;

dacit 33 dinara;

andezit 33 dinara;

andezit-bazalt 33 dinara;

bazalt 33 dinara;

dijabaz 33 dinara;

amfibolit 33 dinara.

3) Arhitektonsko-građevinski kamen:

(1) granit 54 dinara;

(2) granodiorit 54 dinara;

(3) bazalt 54 dinara;

mermer 54 dinara;

krečnjačka breča 54 dinara;

mermerna breča 54 dinara;

travertin 54 dinara;

bigar-siga 54 dinara;

mermerni oniks 54 dinara.

4) Gline i sirovine za opekarsku i keramičku industriju:

(1) keramička glina 27 dinara;

opekarska glina 16 dinara;

les 16 dinara;

vatrostalna glina 22 dinara;

kaolinitisani granit 27 dinara;

feldspat 27 dinara.

5) Sirovine za cementnu industriju i industriju kreča:

(1) laporac 54 dinara;

laporoviti krečnjak 22 dinara;

krečnjak 22 dinara

gips 22 dinara;

sve vrste tufova 22 dinara.

6) Kalcijum-karbonatna sirovina kao punilo za industriju boja i lakova, fasadnih

i termoizolacionih materijala:

mermer 54 dinara;

kalcit 54 dinara;

dolomit 54 dinara;

dolomitisani krečnjak 54 dinara;

mermerisani krečnjak 54 dinara.

7) Kvarcni pesak, građevinski pesak i šljunak:

Kvarcni pesak 27 dinara;

Građevinski pesak 18 dinara;

Građevinski šljunak 18 dinara.

„ČLAN 3.

ZA KORIŠĆENJE NEMETALIČNIH MINERALNIH SIROVINA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA, IZ ČLANA 2. OVE UREDBE, NAKNADA SE UTVRĐUJE U DINARSKOM IZNOSU PO TONI ISKOPANE MINERALNE SIROVINE, I TO ZA:

1) TEHNIČKO-GRAĐEVINSKI KAMEN – SEDIMENTNE I METAMORFNE STENE:

(1) KREČNJAK 20 DINARA;

(2) DOLOMIT 20 DINARA;

(3) DOLOMITISANI KREČNJAK 20 DINARA;

(4) MERMERISANI KREČNJAK 20 DINARA.

2) TEHNIČKO-GRAĐEVINSKI KAMEN – MAGMATSKE STENE:

(1) GRANIT 30 DINARA;

(2) GRANODIORIT 30 DINARA;

TRAHIT 30 DINARA;

DACIT 30 DINARA;

ANDEZIT 30 DINARA;

ANDEZIT-BAZALT 30 DINARA;

BAZALT 30 DINARA;

DIJABAZ 30 DINARA;

AMFIBOLIT 30 DINARA.

3) ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI KAMEN:

(1) GRANIT 50 DINARA;

(2) GRANODIORIT 50 DINARA;

(3) BAZALT 50 DINARA;

(4) MERMER 50 DINARA;

(5) KREČNJAČKA BREČA 50 DINARA;

(6) MERMERNA BREČA 50 DINARA;

(7) TRAVERTIN 50 DINARA;

(8) BIGAR-SIGA 50 DINARA;

(9) MERMERNI ONIKS 50 DINARA.

4) GLINE I SIROVINE ZA OPEKARSKU I KERAMIČKU INDUSTRIJU:

(1) KERAMIČKA GLINA 25 DINARA;

(2) OPEKARSKA GLINA 15 DINARA;

(3) LES 15 DINARA;

(4) VATROSTALNA GLINA 20 DINARA;

(5) KAOLINITISANI GRANIT 25 DINARA;

(6) FELDSPAT 25 DINARA.

5) SIROVINE ZA CEMENTNU INDUSTRIJU I INDUSTRIJU KREČA:

(1) LAPORAC 30 DINARA;

(2) LAPOROVITI KREČNJAK 20 DINARA;

(3) KREČNJAK 20 DINARA;

(4) GIPS 20 DINARA;

(5) SVE VRSTE TUFOVA 20 DINARA.

6) KALCIJUM-KARBONATNA SIROVINA KAO PUNILO ZA INDUSTRIJU BOJA I LAKOVA, FASADNIH I TERMOIZOLACIONIH MATERIJALA:

(1) MERMER 50 DINARA;

(2) KALCIT 50 DINARA;

(3) DOLOMIT 50 DINARA;

(4) DOLOMITISANI KREČNJAK 50 DINARA;

(5) MERMERISANI KREČNJAK 50 DINARA.

7) KVARCNI PESAK, GRAĐEVINSKI PESAK I ŠLJUNAK:

(1) KVARCNI PESAK 25 DINARA;

(2) GRAĐEVINSKI PESAK 17 DINARA;

(3) GRAĐEVINSKI ŠLJUNAK 17 DINARA. ”

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.

Broj:

Datum:

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar