Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini

Na osnovu člana 64. stav 4. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 88/13 i 105/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O

EVIDENCIJI NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI

Član 1.

U Uredbi o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, broj 70/14), u članu 15. posle reči: „kao web aplikaciju” dodaju se reči: „u okviru informacionog sistema Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije koja će za korisnike nepokretnosti u javnoj svojini biti dostupna na nacionalnom portalu eUprava”.

Član 2.

U članu 16. reči: „do 28. februara 2015. godine, sa stanjem na dan 31. decembra 2014. godine” zamenjuju se rečima: „do 28. februara 2016. godine, sa stanjem na dan 31. decembra 2015. godine”.

Član 3.

U članu 17. stav 2. reči: „28. februara 2015. godine” zamenjuju se rečima: „28. februara 2017. godine”.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Uredbe o izmenama i dopuni Uredbe o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini je član 64. stav 4. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 88/13 i 105/14) kojim je utvrđeno da će Vlada uredbom propisati sadržinu i način vođenja evidencije nepokretnosti u javnoj svojini, koje koriste organi Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave a koji su dužni da vode posebnu evidenciju o stanju, vrednosti i kretanju sredstava u javnoj svojini, kao i rokove dostavljanja podataka i način vođenja jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini.

Pravni osnov je i član 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Članom 15. Uredbe o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, broj 70/14) propisano je uspostavljanje programa automatske obrade podataka za vođenje evidencije nepokretnosti u javnoj svojini, kao web aplikacije, kako bi korisnici, odnosno nosioci prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini mogli da dostave podatke iz posebnih evidencija primenom elektronskih sredstava za dostavljanje podataka. Sproveden je postupak javne nabavke softvera jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini od strane Direkcije za elektronsku upravu pri Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave (u daljem tekstu: eUprava). Imajući u vidu da korisnici, odnosno nosioci prava korišćenja treba da usklade svoje programe automatske obrade podataka za vođenje posebne evidencije nepokretnosti u javnoj svojini sa programom za vođenje jedinstvene evidencije nepokretnosti Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije (u daljem tekstu: Direkcija), potrebno je produžiti rok za usklađivanje tih programa, jer isti još nije uspostavljen.

III. OBJAŠNJENJE POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. ove uredbe precizira se da se web aplikacija uspostavlja u okviru informacionog sistema Direkcije koja će za korisnike nepokretnosti u javnoj svojini biti dostupna na nacionalnom portalu eUprava.

Članom 2. ove uredbe menja se član 16. Uredbe o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, broj 70/14), koji se odnosi na usklađivanje programa automatske obrade podataka za vođenje posebne evidencije nepokretnosti u javnoj svojini sa programom Direkcije.

Članom 3. ove uredbe propisuje se prestanak važenje Uredbe o evidenciji i popisu nepokretnosti i drugih sredstava u državnoj svojini („Službeni glasnik RS”, broj 27/96), imajući u vidu da je stupanjem na snagu Zakona o izmenama Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, broj 105/14), produžen rok za podnošenje zahteva za upis prava javne svojine autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i podnošenje zahteva za upis prava svojine javnog preduzeća, odnosno društva kapitala kao i njihovih zavisnih društava sa tri na pet godina, a navedeni rokovi ističu 6. oktobra 2016. godine. Da bi se, saglasno članu 71. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 88/13 i 105/14) stvorili preduslovi da Direkcija podnese Vladi prvi godišnji izveštaj o stanju nepokretnosti u javnoj svojini najkasnije do 31. maja tekuće godine za prethodnu godinu, neophodno je da se izvrši godišnji popis sredstava u javnoj svojini za potrebe izrade završnog računa budžeta korisnika, odnosno nosioca prava korišćenja sa stanjem na dan 31. decembra 2016. godine, a najkasnije do 28. februara 2017. godine.

Članom 4. ove uredbe propisano je da ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nisu potrebna dodatna finansijska sredstva, imajući u vidu da je eUprava sprovela postupak javne nabavke softvera za vođenje jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini.

PREGLED ODREDABA KOJE SE MENJAJU I DOPUNJUJU

Član 15.

Direkcija će uspostaviti program automatske obrade podataka za vođenje jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini, kao web aplikaciju U OKVIRU INFORMACIONOG SISTEMA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE KOJA ĆE ZA KORISNIKE NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI BITI DOSTUPNA NA NACIONALNOM PORTALU EUPRAVA, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 16.

Korisnici, odnosno nosioci prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini dužni su da usklade svoje programe automatske obrade podataka za vođenje posebne evidencije nepokretnosti u javnoj svojini sa programom iz člana 15. ove uredbe najkasnije do 28. februara 2015. godine, sa stanjem na dan 31. decembra 2014. godine DO 28. FEBRUARA 2016. GODINE, SA STANJEM NA DAN 31. DECEMBRA 2015. GODINE, od kojeg datuma započinje vođenje jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini, primenom elektronskih sredstava za dostavljanje, obradu i skladištenje podataka.

Član 17.

Do sticanja prava javne svojine autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, u skladu sa zakonom, svi korisnici odnosno nosioci prava korišćenja podatke o evidenciji nepokretnosti u državnoj svojini dostavljaju Direkciji u skladu sa Uredbom o evidenciji i popisu nepokretnosti i drugih sredstava u državnoj svojini („Službeni glasnik RS”, broj 27/96).

Uredba o evidenciji i popisu nepokretnosti i drugih sredstava u državnoj svojini („Službeni glasnik RS”, broj 27/96) prestaje da važi 28. februara 2015. godine 28. FEBRUARA 2017. GODINE.

Ostavite komentar