Uredba o uslovima za podsticaj i razvoj preduzeća i preduzetništva u nerazvijenim opštinama u 2010. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) i Zakonom o Fondu za razvoj Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 36/09),

Vlada donosi

U R E D B U

O USLOVIMA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA U NERAZVIJENIM OPŠTINAMA U 2010. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način za podsticaj i razvoj preduzeća i preduzetništva u nerazvijenim opštinama, podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja, kroz podsticanje poslovanja pravnih lica i preduzetnika, podsticanje konkurentnosti i likvidnosti privrede i podsticanje zapošljavanja u 2010. godini (u daljem tekstu: krediti), preduzetnika i privrednih društava registrovanih u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata (u daljem tekstu: korisnici kredita).

Član 2.

Sredstva za namene iz člana 1. ove uredbe obezbeđuju se: iz budžeta Republike Srbije za 2010. godinu; iz sopstvenih sredstava Fonda za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond); iz povraćaja odobrenih kredita od strane Fonda i iz sredstava privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica zainteresovanog za dugoročnu saradnju sa preduzećem koje se rehabilituje.

Član 3.

Sredstva iz člana 2. ove uredbe namenjena su za: izgradnju novih objekata; proširenje kapaciteta postojećih objekata (rekonstrukciju i modernizaciju); nabavku opreme i kredite za trajna obrtna sredstva za projekte u radno intenzivnim granama prerađivačke industrije u nerazvijenim opštinama; proširenje poslovanja postojećih samostalnih radnji – krediti za finansiranje proširenja delatnosti.

Član 4.

Nerazvijenim razvijenim opštinama (jedinicama lokalne samouprave), u smislu ove uredbe, smatraju se jedinice lokalne samouprave čiji je stepen razvijenosti ispod prosečnog stepena razvijenosti u Republici Srbiji prema zvaničnim podacima nadležnog organa za poslove statistike.

U zavisnosti od stepena razvijenosti nerazvijene opštine razvrstavaju se u sledeće dve grupe:

1) treću grupu čine jedinice lokalne samouprave čiji je stepen razvijenosti u rasponu od 60% do 80% republičkog proseka, i to: Novi Pazar; Aranđelovac; Smederevska Palanka; Irig; Kovin; Ivanjica; Srbobran; Kovačica; Mali Iđoš; Leskovac; Prokuplje; Nova Varoš; Raška; Boljevac; Trstenik; Aleksinac; Majdanpek; Batočina; Priboj; Koceljeva; Dimitrovgrad; Despotovac; Bajina Bašta; Velika Plana; Ljig; Negotin; Ćićevac; Čoka; Veliko Gradište; Ub; Vladimirci; Opovo; Bogatić; Svilajnac; Žabalj; Sečanj;

2) četvrtu grupu čine jedinice lokalne samouprave čiji je stepen razvijenosti ispod 60% republičkog proseka, i to: Brus; Knjaževac; Petrovac; Bela Crkva; Alibunar; Surdulica; Ljubovija; Varvarin; Doljevac; Rača; Krupanj; Prijepolje; Mionica; Lebane; Vlasotince; Babušnica; Kučevo; Bujanovac; Preševo; Nova Crnja; Žitište; Plandište; Mali Zvornik; Vladičin Han; Žitorađa; Crna Trava; Blace; Osečina; Rekovac; Medveđa; Žagubica; Sjenica; Gadžin Han; Ražanj; Kuršumlija; Golubac; Bosilegrad; Žabari; Knić; Svrljig; Bela Palanka; Tutin; Malo Crniće; Trgovište; Bojnik; Merošina.

Član 5.

Sredstva iz člana 2. ove uredbe ne mogu se koristiti za:

kreditiranje primarne poljoprivredne proizvodnje;

kreditiranje infrastrukture;

proizvodnju i prodaju oružja i vojne opreme;

organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti;

za proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim.

Član 6.

Sredstva iz člana 2. ove uredbe usmeravaju se odobravanjem kredita u vidu dugoročnih kredita i izdavanja garancija od strane Fonda.

Osnovni kriterijum za odobravanje kredita i/ili izdavanje garancija je ocena poslovnih ideja i planova potencijalnih korisnika kredita ili garancija, pri čemu će prednost imati programi u kojima korisnici učestvuju sa sopstvenim sredstvima i/ili koji obezbede radna mesta licima evidentiranim kod Nacionalne službe za zapošljavanje na području opštine na kojoj se realizuje uredba.

Pored kriterijuma iz stava 2. ovog člana pri odobravanju kredita primenjivaće se i sledeći kriterijumi:

ocena finansijskog stanja i kreditne sposobnosti korisnika kredita;

2) ekonomska ocena programa.

Pored ekonomskih kriterijuma, visinu kredita odrediće i kvalitet instrumenata obezbeđenja kredita.

Član 7.

Visinu kredita i iznos garancije Fonda određuju sledeći elementi:

kreditna sposobnost i bonitet pravnog lica i preduzetnika;

ocena programa;

kvalitet instrumenata obezbeđenja kredita.

Član 8.

Instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita i izmirenja obaveza po garancijama su:

menica dužnika;

i/ili menica jemca (ukoliko postoji jemstvo drugog pravnog lica);

i/ili menica pristupioca duga (ukoliko postoji pristupanje dugu);

i/ili menica vlasnika dužnika;

i/ili hipoteka prvog reda na nepokretnostima

i/ili zaloga na opremi;

i/ili zaloga na akcijama preduzeća koja se kontinuirano kotiraju na Beogradskoj berzi;

i/ili zaloga na obveznicama stare devizne štednje;

i/ili cesija potraživanja državnih institucija i preduzeća (kada je obaveza plaćanja nastala);

i/ili garancija poslovne banke ili avalirana menica.

Tržišna vrednost instrumenata obezbeđenja iz stava 1. ovog člana u odnosu na vrednost kredita i garancije mora da bude 1:1.

Kada se kao instrument obezbeđenja dostavlja menica pored menice klijent mora dostaviti i menično ovlašćenje.

Član 9.

Krediti za izgradnju, rekonstrukciju, modernizaciju i nabavku opreme će se odobravati sa rokom otplate do pet godina i periodom počeka do jedne godine.

Krediti za trajna obrtna sredstva će se odobravati sa rokom otplate do dve godine i periodom počeka do devet meseci.

Krediti za preduzetnike će se odobravati sa rokom otplate do četiri godine i periodom počeka do jedne godine.

U predračunsku vrednost ulaganja prihvataju se samo nova ulaganja koja se vrše od momenta podnošenja zahteva za kredit.

Krediti se odobravaju sa valutnom klauzulom.

Otplata kredita vršiće se u tromesečnim anuitetima.

Iznos kredita za pravna lica ne može biti manji od 2.000.000,00 dinara.

Član 10.

Kamatna stopa je:

2,5% godišnjem fiksno za ulaganja na području treće grupe nerazvijenosti;

2% na godišnje za ulaganja na području četvrte grupe nerazvijenosti.

Član 11.

Za izdavanje garancija Fond će naplaćivati proviziju u visini od 2% godišnje od iznosa koji se garantuje.

Za garantovanje potraživanja sa valutnom klauzulom za obračun provizije primeniće se valutna klauzula.

Član 12.

Maksimalni iznos kredita za preduzetnike iznosi 3.000.000,00 dinara, a minimalni 500.000,00 dinara.

Svi uslovi kredita i instrumenti obezbeđenja koji su dati za dugoročne kredite primenjivaće se i za preduzetnike.

Član 13.

Fond će kvartalno izveštavati Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja o realizaciji ove uredbe.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja će kvartalno izveštavati Vladu o realizaciji ove uredbe.

Član 14.

Odluku o raspodeli sredstava u skladu sa ovom uredbom donosi Upravni odbor Fonda.

Član 15.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja.

Član 16.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj

U Beogradu,

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar