Uredba o izmenama Uredbe o uslovima za podsticaj i razvoj preduzeća i preduzetništva u nerazvijenim opštinama i za ulaganja u radno intenzivne grane prerađivačke industrije u nedovoljno razvijenim opštinama u 2012. godini

Na osnovu člana 10. stav 4. Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O USLOVIMA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA U NERAZVIJENIM OPŠTINAMA I ZA ULAGANJA U RADNO INTENZIVNE GRANE PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE U NEDOVOLJNO RAZVIJENIM OPŠTINAMA U 2012. GODINI

Član 1.

U Uredbi o uslovima za podsticaj i razvoj preduzeća i preduzetništva u nerazvijenim opštinama i za ulaganja u radno intenzivne grane prerađivačke industrije u nedovoljno razvijenim opštinama u 2012. godini („Službeni glasnik RS”, broj 10/12), u članu 2. stav 1. reči: „od 2.000.000.000,00” zamenjuje se rečima: „od 4.500.000.000,00”.

U stavu 2. reči: „Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja” zamenjuju se rečima: „Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

VLADA

PREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E NJ E

PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE UREDBE

Pravni osnov za donošenje Uredbe o izmenama uredbe o uslovima za podsticaj i razvoj preduzeća i preduzetništva u nerazvijenim opštinama i za ulaganja u radno intenzivne grane prerađivačke industrije u nedovoljno razvijenim opštinama u 2012. godini sadržan je u članovima 7. i 10. Zakona o fondu za razvoj Republike Srbije („Službeni glasnik RSˮ, br.36/09 i 88/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12 ).

RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Osnovni razlog za donošenje Uredbe o izmenama uredbe o uslovima za podsticaj i razvoj preduzeća i preduzetništva u nerazvijenim opštinama i za ulaganja u radno intenzivne grane prerađivačke industrije u nedovoljno razvijenim opštinama u 2012. godini je izmena iznosa sredstava koja su obezbeđena za realizaciju kredita i garancija Fonda za razvoj u skladu sa Zakonom o fondu za razvoj u cilju pružanja podrške privrednim subjektima u nerazvijenim i nedovoljno razvijenim opštinama.

OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Član 1. predviđeno je da se u Uredbi o uslovima za podsticaj i razvoj preduzeća i preduzetništva u nerazvijenim opštinama i zaulaganja u radno intenzivne grane prerađivačke industrije u nedovoljno razvijenim opštinama u 2012. godini („Sl.glasnik RS“, br.), u članu 2. stav 1. reči:„od 2.000.000.000,00ˮ zamenjuje se rečima:„od 4.500.000.000,00ˮ.

U stavu 2. reči: „Ministarstva ekonomije i regionalnog razvojaˮ zamenjuju se rečima:„Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samoupraveˮ.

Član 2. predviđeno je da Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije.

PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti posebna sredstva u budžetu Republike Srbije, za njenu realizaciju su obezbeđena sredstva iz povraćaja odobrenih kredita po ranije važećim uredbama za podsticaj i razvoj preduzeća i preduzetništva i ulaganja radno intenzivne grane prerađivačke industrije, a koje su realizovane preko Fonda za razvoj Republike Srbije.

5. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DA UREDBA STUPI NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE

Razlozi za stupanje Uredbe na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije je neophodno zbog ubrzanja nastavka realizacije odobravanja kredita i garancija od strane Fonda za razvoj Republike Srbije, privrednim subjektima u nerazvijenim i nedovoljno razvijenim jedinicama lokalne samouprave, a koje će imati pozitivan uticaj na privrednu aktivnost privrednih subjekata u navedenim jedinicam alokalne samouprave.

Ostavite komentar