Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o rešavanju stambenih potreba kupovinom stanova izgrađenih sredstvima za realizaciju Nacionalnog investicionog plana

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o sredstvima u svojini Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 53/95, 3/96-ispravka, 54/96, 32/97, 44/99-SUS i 101/05-dr.zakon) i Zakonom o stanovanju („Službeni glasnik RS”, br. 50/92, 76/92, 84/92-ispravka, 33/93, 53/93-dr.zakon, 67/93-dr.zakon, 46/94, 47/94-ispravka, 48/94-dr.zakon, 44/95-dr.zakon, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01 i 101/05-dr.zakon),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O REŠAVANjU STAMBENIH POTREBA KUPOVINOM STANOVA IZGRAĐENIH SREDSTVIMA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA

Član 1.

U Uredbi o rešavanju stambenih potreba kupovinom stanova izgrađenih sredstvima za realizaciju Nacionalnog investicionog plana („Službeni glasnik RS”, broj 82/06), u članu 4. stav 1. tačka 5), tačka na kraju zamenjuje se tačkom zapetom, a posle tačke 5) dodaje se tačka 6) koja glasi:

„6) ustanovama socijalne zaštite.”.

Posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

„Zaposlenima u ustanovama socijalne zaštite smatraju se lica koja su zaposlena u ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina i jedinica lokalne samouprave.”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-8777/2006-7

U Beogradu, 2. novembra 2006. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARADragan Blešić PREDSEDNIKVojislav Koštunica, s.r.

4100306.082.doc/34

Ostavite komentar