Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora Niš – granica Bugarske

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENEINFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTO-PUTA E-80, DEONICA NIŠ – MERDARE

Član 1.

Utvrđuje se Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora auto-puta E-80, deonica Niš – Merdare (u daljem tekstu: Prostorni plan), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Prostornim planom utvrđuju se osnove organizacije, korišćenja, uređenja i zaštite područja posebne namene infrastrukturnog koridora na delovima teritorije opština Merošina, Prokuplje i Kuršumlija.

Član 3.

Prostorni plan se sastoji iz tekstualnog dela i grafičkih prikaza.

Tekstualni deo Prostornog plana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Grafički prikazi (referalne karte): Referalna karta broj 1 – „Posebna namena prostora”, Referalna karta broj 2 – „Infrastrukturni sistemi i zaštita životne sredine, prirodnih i kulturnih dobara” i Referalna karta broj 3 – „Planirani sadržaji auto-puta sa sprovođenjem Prostornog plana”, izrađene su u razmeri 1:50000, a Tematska karta broj 1 – „Detaljna regulacija sa elementima sprovođenja” (listovi 1-10) i Tematska karta broj 2 – „Karakteristični profili auto-puta” (listovi 1-3), izrađene su u razmeri 1:2500.

Grafičke prikaze iz stava 3. ovog člana, izrađene u osam primeraka, svojim potpisom overava ovlašćeno lice organa nadležnog za poslove prostornog planiranja.

Član 4.

Uređenje, građenje, korišćenje i zaštita područja posebne namene sprovodiće se saglasno rešenjima iz Prostornog plana.

Prostorni planovi jedinica lokalne samouprave, urbanistički planovi i urbanističko tehnički dokumenti, uskladiće se sa odredbama ove uredbe na način utvrđen Prostornim planom.

Prostorni planovi jedinica lokalne samouprave, urbanistički planovi i urbanističko tehnički dokumenti, doneti do dana stupanja na snagu ove uredbe, primenjuju se u delovima koji nisu u suprotnosti sa ovom uredbom.

Član 5.

Grafički prikazi iz člana 3. stav 3. ove uredbe, čuvaju se trajno u Vladi (jedan komplet), Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (dva kompleta), opštini Merošina (jedan komplet), opštini Prokuplje (jedan komplet), opštini Kuršumlija (jedan komplet) i Javnom preduzeću „Putevi Srbije” Beograd (dva kompleta).

Član 6.

Analitičko-dokumentaciona osnova planskog dokumenta izrađuje se u dva primerka i trajno se čuva u ministarstvu nadležnom za poslove prostornog planiranja.

Član 7.

Prostorni plan je dostupan zainteresovanim licima, u elektronskom obliku, preko Centralnog registra planskih dokumenata, koji vodi organ nadležan za poslove državnog premera i katastra.

Član 8.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora Niš – granica Republike Makedonije („Službeni glasnik RS”, br. 77/02 i 127/14), u delu koji se odnosi na površine planirane za rekonstrukciju postojeće petlje „Merošina” na koridoru auto-puta E-75.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene Radan planine („Službeni glasnik RS”, broj 110/14), u delu koji se odnosi na planiranje koridora auto-puta E-80.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-9850/2017-1

U Beogradu, 12. oktobra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić, s.r.

Ostavite komentar