Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2013. godinu

Na osnovu člana 3. stav 8. Zakona o Carinskoj tarifi („Službeni glasnik RS”, br. 62/05, 61/07 i 5/09),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE

O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE

ZA 2013. GODINU

Član 1.

U Uredbi o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 115/12), u Carinskoj tarifi, Deo I, u Pregledu oznaka, simbola i skraćenica posle reči:

„GRCI gram cepanog izotoma”,

dodaju se reči:

„100 KD 100 komadaˮ.

U tarifnoj oznaci 0304 49 90 00 u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” reči: „EFTA 2013: IS: 2, NO: 2, CH: 2, LI: 2” zamenjuju se rečima: „EFTA 2013: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0”.

U tarifnoj oznaci 0402 29 99 00 u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” reči: „LI: 0” zamenjuju se rečima: „LI: 18”.

U tarifnom broju 0403, u koloni „Naimenovanje” posle reči: „nekoncentrovani” dodaje se reč: „ili”.

U tarifnoj oznaci 1901 20 00 00 u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” reči: „PTS EZ 2013: 9” zamenjuju se rečima: „PTS EZ 2013: 0.

U tarifnoj oznaci 1905 31 99 00 u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” reči: „PTS EZ 2013: 12” zamenjuju se rečima: „PTS EZ 2013: 0”

U tar. oznakama 2008 93 11 00, 2008 93 19 00, 2008 93 21 00, 2008 93 29 00, 2008 93 91 00, 2008 93 93 00, 2008 93 99 00 u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” reči: „PTS EZ 2013: 0” zamenjuju se rečima: „PTS EZ 2013: 2”.

U tarifnoj oznaci 2009 81 59 00 u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” reči: „PTS EZ 2013: 10” zamenjuju se rečima: „PTS EZ 2013: 8”

U tarifnoj oznaci 2208 20 40 00 u koloni „JM” oznaka: „LT” zamenjuje se oznakom: „LTA 100%”.

U odeljku V, glava 27, dodatna napomena u tački 2, posle podtačke (đ) dodaje se podtačka (e), koja glasi:

„( (e) „koji sadrži biodizel” znači da proizvodi iz tarifnog podbroja 2710 20 imaju minimum sadržaja biodizela, odnosno mono-alkil estri masnih kiselina (FAMAE) vrste koja se koristi kao gorivo, od 0,5% po zapremini (određivanje po EN 14078 metodi).ˮ

U tarifnoj oznaci 3702 97 90 00 u koloni „JM” oznaka: „KD” zamenjuje se oznakom: „MD”.

U tar. oznakama 4411 12 10 10, 4411 12 10 90, 4411 12 90 10, 4411 12 90 90, 4411 13 10 10, 4411 13 10 90, 4411 13 90 10, 4411 13 90 90, 4411 14 10 10, 4411 14 10 90, 4411 14 90 10, 4411 14 90 90, 4411 92 10 00, 4411 92 90 00, 4411 93 10 00, 4411 93 90 00, 4411 94 10 10, 4411 94 10 90, 4411 94 90 00 u koloni „JM” oznaka: „M2” zamenjuje se oznakom: „M3”.

U tarifnoj oznaci 4706 10 00 00 u koloni „JM” oznaka: „KG 90% SS” zamenjuje se oznakom: „-”.

U tar. oznakama 6401 10 00 00, 6401 92 10 00, 6401 92 90 00, 9401 99 00 90, 6402 12 10 00, 6402 12 90 00, 6402 19 00 00, 6403 12 00 00, 6403 19 00 00, 6403 20 00 00, 6403 59 11 00, 6403 59 31 00, 6403 59 35 00, 6403 59 39 00, 6403 59 50 00, 6403 59 91 00, 6403 59 95 00, 6403 59 99 00 u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” reči: „LI: 2” zamenjuju se rečima: „LI: 0”.

U tarifnoj oznaci 8477 51 00 00 u koloni „JM” oznaka: „-” zamenjuje se oznakom: „KD”.

U tarifnoj oznaci 8702 90 31 00 kolona „Sporazumi o slobodnoj trgovini” menja se i glasi:

„PTS EZ 2013: 2

CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, UN1244: 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR 2013: 4

EFTA 2013: IS: 2, NO: 2, CH: 2, LI: 2”.

U tar. oznakama 8714 10 00 00 i 8714 93 00 00 u koloni „JM” oznaka: „KD” zamenjuje se oznakom: „-”.

U tar. oznakama 9021 10 10 00 i 9021 10 90 00 u koloni „JM” oznaka: „1000 KD” zamenjuje se oznakom: „-”.

U tar. oznakama 9021 21 10 00 i 9021 21 90 00 u koloni „JM” oznaka: „KD” zamenjuje se oznakom: „100 KD”.

U tarifnoj oznaci 9503 00 61 00 kolona „Sporazumi o slobodnoj trgovini” menja se i glasi:

„PTS EZ 2013: 2

CEFTA: AL: 0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, HR: 0, ME: 0, UN1244: 0

CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0

TR 2013: 4

EFTA 2013: IS: 2, NO: 2, CH: 2, LI: 2”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 28. marta 2013. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar