Uredba o izmenama Uredbe o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2015. godinu

Na osnovu člana 3. stav 8. Zakona o Carinskoj tarifi („Službeni glasnik RS”, br. 62/05, 61/07 i 5/09),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA UREDBE

O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE

ZA 2015. GODINU

Član 1.

U Uredbi o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 130/14), u Carinskoj tarifi, Deo II, u Glavi 38, reči:

„( 3824 90 96 90 – – – – – složeni neorganski rastvarači i razređivači za premaze i slične proizvode – 5 SSP 2015: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2015: 0EFTA 2015: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 ”

zamenjaju se rečima:

„( 3824 90 96 20 – – – – – složeni neorganski rastvarači i razređivači za premaze i slične proizvode – 5 SSP 2015: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2015: 0EFTA 2015: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 ( 3824 90 96 90 – – – – – ostalo – 1 SSP 2015: 0CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0TR 2015: 0EFTA 2015: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0 ”

U Delu III Korelaciona tabela, redovi:

„ 3824 90 40 00 5 3824 90 96 90 5 3824 90 97 00 1 3824 90 92 90 1 3824 90 93 00 1 ”

zamenjuju se redovima:

„ 3824 90 40 00 5 3824 90 96 20 5 3824 90 97 00 1 3824 90 92 90 1 3824 90 93 00 1 3824 90 96 90 1 ”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjije se od 1. januara 2015. godine.

05 Broj:

U Beogradu, . decembra 2014. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar