Uredba o utvrđivanju Programa izgradnje i rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za period januar – jun 2007. godine

Na osnovu člana 99a stav 4. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91, 53/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 54/96 i 101/05 – dr. zakon) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

I ODRŽAVANjA VODOPRIVREDNIH OBJEKATA

ZA PERIOD JANUAR – JUN 2007. GODINE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za period januar – jun 2007. godine, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Vrsta vodoprivrednih objekata i radova, kao i obim potrebnih finansijskih sredstava za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje vodoprivrednih objekata i izvođenje radova utvrđeni su programom iz člana 1. ove uredbe.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj /2007

U Beogradu, ___maja 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

PROGRAM

IZGRADNjE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANjA VODOPRIVREDNIH OBJEKATA ZA PERIOD JANUAR – JUN 2007. GODINE

U periodu januar – jun 2007. godine obaviće se radovi na izgradnji, rekonstrukciji i održavanju sledećih vodoprivrednih objekata: višenamenskih brana i akumulacija, sistema za vodosnabdevanje, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, objekata za odbranu od poplava.

Takođe, u periodu januar – jun 2007. godine izvodiće se radovi na sprovođenju odbrane od poplava i leda, protiverozioni radovi, radovi na izradi studija i projekata, na otklanjanju havarijskih zagađenja, kao i poslovi koji proizlaze iz međunarodne saradnje.

Sva sredstva utvrđena ovim programom raspoređuju se po ravnomernoj dinamici.

Navedeni objekti i radovi i iznos sredstava za te objekte i radove, dati su u sledećoj tabeli:

Redni broj Objekti i radovi Učešće sredstava budžeta Republike Srbije (din.) 1 2 3 1. Višenamenske brane i akumulacije 490.772.708 2. Vodosnabdevanje 187.400.000 3. Zaštita voda 111.100.000 4. Zaštita od voda 638.000.000 5. Studije i projekti 115.000.000 6. Međunarodna saradnja 35.000.000 UKUPNO: 1.577.272.708

Raspodela sredstava po grupama objekata i radova, uključujući i neizmirene obaveze za izvedene radove, odnosno izvršene poslove iz Programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2006. godinu, vršiće se na sledeći način:

Višenamenske brane i akumulacije Učešće sredstava budžeta Republike Srbije (din.) 1.1. Izgradnja brana- Selova- Rovni- Prvonek 490.772.708

U periodu januar – jun 2007. godini obaviće se radovi na:

– injektiranju galerije i radovi na pribranskim objektima brane i akumulacije „Selova” čija je namena vodosnabdevanje stanovništva i industrije u opštinama Kuršumlije, Prokuplja, Blaca, Merošine i Niša, zaštita od poplava i nanosa, navodnjavanje, proizvodnja električne energije i dr.;

– izgradnji tela brane i akumulacije „Rovni” čija je namena vodosnabdevanje stanovništva i industrije, odbrana od poplava u opštinama Valjevo, Mionica, Lajkovac, Lazarevac i Ub, kao i za potrebe JP „Elektroprivreda Srbije”;

– finalizaciji hidrotehničke konstrukcije brane i akumulacije „Prvonek”, probno punjenje, uspostavljanje službe obaveštavanja i uzbunjivanja na brani, kao i radovi po nalogu Komisije za tehnički pregled brane.

Učešće sredstava budžeta Republike Srbije u finansiranju izgradnje brane i akumulacije Selova, Rovni i Prvonek je 100%.

Za finansiranje izgradnje višenamenskih brana i akumulacija za period januar – jun 2007. godine planirano je 490.772.708 dinara.

2. Vodosnabdevanje

Naziv objekta Učešće sredstava budžeta Republike Srbije (din.) 2.1. Izgradnja sistema za vodosnabdevanje 187.400.000 Ukupno: 187.400.000

U periodu januar – jun 2007. godine obaviće se radovi na izgradnji cevovoda, rezervoara i nabavka opreme za fabriku za prečišćavanje pitke vode RVS „Barje” Leskovac, kao i radovi na izgradnji objekata vodosnabdevanja (dubinskih bunara) u opštini Svilajnac i opštini Velika Plana za potrebe Smederevske Palanke.

Učešće sredstava budžeta Republike Srbije u finansiranju RVS „Barje” Leskovac i radova na izgradnji objekata vodosnabdevanja (dubinskih bunara) u opštini Svilajnac i opštini Velika Plana za potrebe Smederevske Palanke iznosi 50%.

Takođe, u periodu januar – jun 2007. godine obaviće se radovi na izgradnji objekta (dubinskog bunara) za potrebe snabdevanja vodom manastira Banjska.

Učešće sredstava budžeta Republike Srbije u finansiranju radova na izgradnji objekta (dubinskog bunara) za potrebe snabdevanja vodom manastira Banjska iznosi 100%.

Za finansiranje izgradnje objekata vodosnabdevanja za period januar -jun 2007. godine, kao i za realizaciju preuzetih, a neizmirenih obaveza na izgradnji regionalnih sistema za vodosnabdevanje iz 2006. godine planirano je ukupno 187.400.000 dinara.

3. Zaštita voda

Objekti – radovi Učešće sredstava budžeta Republike Srbije (din.) 3.1. Aktivnosti pri havarijskim zagađenjenjima 1.000.000 3.2. Izgradnja i rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje 110.100.000 Ukupno: 111.100.000

U periodu januar – jun 2007. godine, u oblasti zaštite voda, obaviće se radovi na otklanjanju havarijskih zagađenja.

Učešće sredstava budžeta Republike Srbije u finansiranju radova na otklanjanju havarijskih zagađenja iznosi do visine predračunske vrednosti radova na otklanjanju zagađenja.

Takođe, u periodu januar – jun 2007. godine vršiće se radovi na rekonstrukciji i izgradnji objekata za prikupljanje, transport i prečišćavanje otpadnih voda. Prioritet u finansiranju u ovoj oblasti imaće zaštita akumulacija koje se koriste za vodosnabdevanje, kao i finansiranje objekata za prečišćavanje otpadnih voda koji se nalaze uzvodno od zahvata vode za vodosnabdevanje (zahvatanje iz aluviona ili iz vodotoka).

Učešće sredstava budžeta Republike Srbije u finansiranju iznosi i to za:

1) sprovođenje mera pri havarijskim zagađenjima do visine predračunske vrednosti radova na otklanjanju zagađenja;

2) izgradnju i rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda 50%, a ako se izgradnja vrši u devastiranim područjima (opštinama), koje su kao takve određene Odlukom Vlade o određivanju devastiranih područja (opština) Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 63/04), navedeni iznos učešća sredstava budžeta Republike Srbije se povećava za 10%.

Za finansiranje sprovođenja mera pri havarijskim zagađenjima i izgradnju i rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kao i za realizaciju preuzetih, a neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2006. godine planirano je ukupno 111.100.000 dinara.

4. Zaštita od voda

Vrsta radova Učešće sredstava budžeta Republike Srbije (din.) 4.1. Održavanje objekata za odbranu od poplava 212.000.000 – redovno 200.000.000 – investiciono 12.000.000 4.2. Dogradnja, rekonstrukcije i sanacije objekata za odbranu od poplava 230.000.000 4.3. Odbrana od poplava i leda 136.000.000 4.4. Izvođenje protiverozionih radova 60.000.000 Ukupno: 638.000.000

Redovno održavanje objekata za odbranu od poplava obuhvata radove na sledećim objektima:

1) nasipi;

2) regulisani vodotoci i regulacione građevine;

3) objekti za zaštitu od erozije i bujica;

4) brane, retenzije i akumulacije (za zaštitu od poplava);

5) višenamenski hidrosistemi;

6) oprema za odbranu od poplava.

Za redovno održavanje objekata za odbranu od poplava u periodu januar – jun 2007. godine planiran je iznos od 200.000.000 dinara.

Investiciono održavanje objekata obuhvata:

1) investiciono održavanje visokih brana;

2) investiciono održavanje malih brana;

3) održavanje regionalnih hidrosistema.

Za investiciono održavanje objekata u periodu januar – jun 2007. godine planiran je iznos od 12.000.000 dinara.

Ukupna finansijska sredstva za održavanje objekata za odbranu od poplava u periodu januar – jun 2007. godine iznose 212.000.000 dinara.

Dogradnja, rekonstrukcije i sanacije postojećih objekata za odbranu od poplava navedenih u Naredbi o utvrđivanju Operativnog plana odbrane od poplava za 2007. godinu („Službeni glasnik RS” broj 28/07), radi stvaranja funkcionalne celine – kasete sa ujednačenim stepenom zaštite od poplava, finansiraće se iz sredstava koja su planirana u periodu januar – jun 2007. godine u iznosu od 230.000.000 dinara.

Odbrana od poplava i leda obuhvata:

1) sprovođenje odbrane od poplava sa hitnim intervencijama;

2) odbrana od leda;

3) nabavka opreme, alata i materijala;

4) pravilnici za sprovođenje odbrane od poplava.

Ukupna finansijska sredstva za odbranu od poplava i leda u periodu januar – jun 2007. godine iznose 136.000.000 dinara, uključujući i prenete obaveze iz 2006. godine.

Protiverozioni radovi na erozionim područjima obuhvataju:

1) investiciono održavanje protiverozionih radova;

2) građevinske radove;

3) biotehničke radove;

4) biološke radove.

Za izvođenje protiverozionih radova u periodu januar – jun 2007. godine planirana su  finansijska sredstva od 60.000.000 dinara.

Učešće sredstava budžeta Republike Srbije u finansiranju radova iz oblasti zaštite od voda iznosi i to za:

1) izgradnju i rekonstrukciju

– velikih zaštitnih sistema kojima se brani od poplava područje više opština do visine ukupne predračunske vrednosti radova,

– ostalih regulacija i nasipa za odbranu od poplava do visine predračunske vrednosti građevinskih radova,

– odbrambenih sistema u urbanim područjima do visine predračunske vrednosti radova koji se odnose na zaštitnu funkciju;

2) radova na održavanju i sanaciji objekata za zaštitu od poplava do visine ukupne predračunske vrednosti radova;

3) sprovođenje mera za odbranu od poplava i leda do 100 %;

4) izgradnju i rekonstrukciju bujičarskih objekata gde se ne može obezbediti učešće drugih investitora do visine predračunske vrednosti radova,

5) protiverozione mere (pošumljavanje i biotehnički radovi) do visine predračunske vrednosti radova.

5. Studije i projekti

Poslovi Učešće sredstava budžeta Republike Srbije (din.) Studije i projekti 115.000.000

U periodu januar – jun 2007. godine finansiraće se izrada sledećih studija – projekata: studija vezanih za bilans voda; izrada tehničke dokumentacije za pripremu podzakonskih akata i drugih propisa o vodama i drugih projekata od značaja za izradu plana upravljanja vodama; nastavak izrade studija započetih u 2006. godini; inoviranje Vodoprivredne osnove Republike Srbije; studija razvoja vodoprivrednog informacionog sistema; učešće u finansiranju obrazovnih projekata i stručnih časopisa od značaja za vodoprivredu, kao i stručnih savetovanja iz oblasti korišćenja voda, zaštite voda, zaštite od voda i dr.

Učešće sredstava budžeta Republike Srbije u finansiranju izrade studija i projekata iznosi 100%.

Za finansiranje poslova na izradi studija i projekata, kao i za realizaciju preuzetih, a neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2006. godine planirano je 115.000.000 dinara.

6. Međunarodna saradnja

Poslovi Učešće sredstava budžeta Republike Srbije (din.) Međunarodna saradnja 35.000.000

Međunarodna saradnja u oblasti vodoprivrede obuhvata dve osnovne kategorije: bilateralnu i multilateralnu saradnju.

U okviru bilateralne saradnje, u periodu januar – jun 2007. godine nastaviće se dosadašnja saradnja sa Mađarskom i Rumunijom, a planira se i uspostavljanje saradnje sa Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom i Makedonijom, kao i obnavljanje saradnje sa Bugarskom. Iz tih razloga izrađene su neophodne bazne dokumentacije (tehničke/pravne) za pripreme, pregovore i sklapanje novih sporazuma za realizaciju bilateralne saradnje sa Rumunijom, Bugarskom, Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom, čime su se stekli preduslovi za uspostavljanje bilateralne saradnje.

Planirana multilateralna saradnja zahteva nastavak aktivnog učešća na: sprovođenju Konvencije o zaštiti reke Dunav – obaveze prema Međunarodnoj komisiji za zaštitu reke Dunav (ICPDR), izradi plana upravljanja u slivu reke Tise kao podrška održivog razvoja u regionu – obaveze proistekle iz Memoranduma o razumevanju zemalja u slivu reke Tise, sprovođenju Okvirnog sporazuma za sliv reke Save – obaveze prema Savskoj komisiji, realizaciji regionalnih projekata za sliv reke Save (EC CARDS i UNDP-GEF DRP) i projekta WB IDR – projekta, kao i u drugim aktivnostima međunarodne saradnje u oblasti voda na navedenim slivovima i učešće u realizaciji međunarodnih projekata.

Sredstva namenjena za međunarodnu saradnju koristiće se realizaciju projekata, rad međudržavnih komisija za saradnju u oblasti vodoprivrede, za studijsko istraživačke radove u oblasti međunarodne saradnje, ili za aktivnosti koje prethodno nisu pomenute, a za koje nalog izda nadležni državni organ.

Učešće sredstava budžeta Republike Srbije u finansiranju poslova koji proizlaze iz međunarodne saradnje iznosi 100%.

Za finansiranje poslova koji proizlaze iz međunarodne saradnje, kao i za realizaciju preuzetih, a neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2006. godine planirano je ukupno 35.000.000 dinara.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. Pravni osnov

Pravni osnov za donošenje Uredbe o utvrđivanju programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za period januar – jun 2007. godine sadržan je u odredbama člana 99a Zakona o vodama kojima je utvrđeno da su poslovi izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata poslovi od opšteg interesa i da se prema godišnjem programu, koji donosi Vlada, isti finansiraju iz sredstava naknade za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda, naknade za izvađeni materijal iz vodotoka i iz sredstava obezbeđenih u budžetu Republike Srbije za te namene.

II. Razlozi za donošenje uredbe

Vodoprivreda predstavlja temelj razvoja privrede i društva u celini i ukoliko se ne bude vodilo računa o gazdovanju vodama može biti ugrožena perspektiva Republike Srbije u narednim decenijama. Vodoprivredna osnova Republike Srbije, koju je usvojila Vlada, predstavlja stručno utemeljenu viziju vodoprivrednog razvoja Republike Srbije u narednim decenijama.

Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 29. marta 2007. godine donela je Uredbu o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar – jun 2007. godine („Službeni glasnik RS”, broj 31/07). Tom Uredbom ukupna sredstva za finansiranje vodoprivrednih aktivnosti u tom periodu utvrđena su u iznosu od 1.577.272.708 dinara, i to: 109.250.000 dinara iz budžeta Republike i 1.468.022.708 dinara iz sopstvenih prihoda vodoprivrede i to od naknade za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka.

Da bi se finansiranje izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata nastavilo u periodu januar – jun 2007. godine potrebno je doneti Uredbu o utvrđivanju Programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za period januar – jun 2007. godine.

Odredbom člana 17. Zakona o Vladi je, između ostalog, utvrđeno da Vlada, kojoj je prestao mandat, može donositi opšte akte ako to nalažu potrebe države. Kako je u interesu države da se u periodu januar – jun 2007. godine izvode radovi na izgradnji, rekonstrukciji i održavanju vodoprivrednih objekata, jer je u prethodnom dugogodišnjem periodu, naročito u periodu do 2003. godine, zbog nedovoljnih ulaganja u vodoprivredne objekte smanjenja funkcionalnost tih objekata, odnosno izvršavaju poslovi na izradi studija i projekata od značaja za vodoprivredu i poslovi na izvršavanju obaveza koje proizlaze iz bilateralne i multilateralne međunarodne saradnje, to je potrebno doneti predloženu Uredbu i na taj način omogućiti finansiranje navedenih radova, odnosno poslova.

Kod sačinjavanja Programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za period januar – jun 2007. godine vodilo se računa da se u okviru navedenih pozicija finansiraju oni vodoprivredni objekti i radovi, odnosno poslovi, koji zbog svog značaja i stanja u kom se nalaze i s obzirom na period važenja ove uredbe mogu izvoditi u tom periodu, a takođe imalo se u vidu i neizmirene obaveze za izvedene radove i izvršene poslove iz Programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2006. godinu.

III Sadržaj uredbe

Ovom uredbom utvrđuje se kako vrsta vodoprivrednih objekata i radova, tako i potrebna finansijska sredstva za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje vodoprivrednih objekata za period januar – jun 2007. godine.

U periodu januar – jun 2007. godine planira se finansiranje radova na izgradnji brane i akumulacije Selova, Rovni i Prvonek. Za izgradnju ovih kapitalnih vodoprivrednih objekata planirana su sredstva u iznosu od 490.772.708 dinara.

U periodu januar – jun 2007. godine za radove na izgradnji sistema za vodosnabdevanje, kao i za realizaciju preuzetih, a neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2006. godine planirana su sredstva u iznosu od 187.400.000 dinara.

Imajući u vidu da se tokom svake kalendarske godine desi najmanje 50-tak havarijskih zagađenja voda obaviće se od strane JVP “Srbijavode”, Beograd. , u periodu januar – jun 2007. godine radovi na otklanjanju havarijskih zagađenja. Za te radove planirana su sredstva u iznosu od 1.000.000 dinara.

Na postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda obaviće se radovi na izgradnji crpnih stanica za fekalnu otpadnu vodu, kolektora za otpadnu vodu i sistema za prečišćavanje otpadnih voda. Za te radove planirana su sredstva u iznosu od 110.100.000 dinara. Ova suma obuhvata i neizmirene obaveze iz 2006. godine za te radove.

Za radove na održavanju objekata za odbranu od poplava, dogradnju, rekonstrukcije i sanacije objekata za odbranu od poplava, odbranu od poplava i leda, izvođenje protiverozionih radova planirana su sredstva u iznosu od 638.000.000 dinara. Ova suma obuhvata i neizmirene obaveze iz 2006. godine na sprovođenju odbrane od poplava.

Zbog neredovnog održavanja u prethodnom periodu, umanjena je funkcionalnost postojećih objekata za odbranu od poplava. Otuda je neophodno održavanje (redovno, investiciono) tih objekata, a takođe potrebna je i dogradnja (zatvaranje branjenih mesta), rekonstrukcije ili sanacije ugroženih ili oštećenih delova sistema za odbranu od poplava na vodnim područjima Dunava, Save i Velike Morave kako bi se dobile funkcionalne celine – kasete sa ujednačenim stepenom zaštite od poplava.

Za finansiranje studija i projekata navedenih u Programu, kao i za finansiranje preuzetih, a neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2006. godine planirana su sredstva u iznosu od 115.000.000 dinara.

Za izvršenje bilateralne i multilateralne saradnje u periodu januar – jun 2007. godine, kao i za finansiranje preuzetih, a neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2006. godine planirana su sredstva u iznosu od 35.000.000 dinara.

IV. Potrebna finansijska sredstva

Za sprovođenje ove uredbe potrebno je obezbediti finansijska sredstva u iznosu od 1.577.272.708 dinara i to 109.250.000 dinara iz budžeta Republike Srbije, a 1.468.022.708 dinara iz sopstvenih prihoda vodoprivrede i to od naknade za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka. Sredstva za sprovođenje ove uredbe su obezbeđena Uredbom o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar – jun 2007. godine („Službeni glasnik RS”, broj 31/07).

V. Analiza efekata akta

Predloženom Uredbom o utvrđivanju programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za period januar – jun 2007. godine godinu omogućuje se nastavak finansiranja radova na izgradnji brane i akumulacije Selova, Rovni i Prvonek.

Pošto su postrojenja za prečišćavanje vode i cevovod sirove vode od brane Prvonek do postrojenja već izgrađeni, izgradnjom brane „Prvonek“ veoma loše stanje vodosnabdevanja u prednje opštini Vranje odmah će se značajno poboljšati. Osim vodoprivrednog i ekološkog značaja, pozitivni efekti usled završetka vodoprivrednog sistema “Prvonek” su i zdravstveni efekti, socijalni efekti, ekonomski efekti. Nastavak radova na izgradnji brane i akumulacije “Rovni” je veoma značajno, jer je Regionalni vodoprivredni sistem “Rovni” ključni objekat za rešavanje problema vodosnabdevanja u Kolubarskom regionu i to snabdevanje vodom gradova: Valjevo, Lazarevac, Lajkovac, Mionica, Ub i drugih naselja sa 1800 l/s; obezbeđenje biološkog minimuma u Kolubari nizvodno od brane; obezbeđenje protoka na zahvatu TE “Kolubara”, 1500 l/s; ublažavanje poplavnog talasa; eventualna proizvodnja električne energije i zadržavanje nanosa. Završetkom izgradnje ovog vodoprivrednog sistema obezbedilo bi se trajno vodosnabdevanje gradova u slivu Kolubare koje trenutno oskudeva u vodi za piće. Takođe, nastavak radova na izgradnji brane i akumulacije Selova je značajno, jer je Regionalni vodoprivredni sistem Selova ključni objekat za rešavanje problema vodosnabdevanja u dolini Toplice i služiće za potrebe snabdevanja vodom stanovništva opština: Kuršumlija, Blace, Prokuplje, Žitorađa, Merošina i Niš u ukupnoj količini od 2,7 m3/s; odbrane od poplava nizvodnog područja; proizvodnje električne energije; poljoprivredne proizvodnje; ribarstva; oplemenjavanje malih voda i turizma. Izgradnjom ovog regionalnog vodoprivrednog sistema postiče se ekonomski, zdravstveni i socijalni efekti.

Stanje snabdevanja vodom u Republici Srbiji je nezadovoljavajuće po količini i kvalitetu voda koja se koristi, a takođe i po mogućnosti za rešavanje problema sa tehničke i finansijske strane. Predložena Uredba će omogućiti da se u periodu januar – jun 2007. godine obave radovi na izgradnji cevovoda, rezervoara i nabavka opreme za fabriku za prečišćavanje pitke vode RVS „Barje” Leskovac, kao radovi na izgradnji objekata vodosnabdevanja (dubinskih bunara) u opštini Svilajnac i opštini Velika Plana za potrebe Smederevske Palanke, kao i radovi na izgradnji dubinskog bunara za potrebe snabdevanja vodom manastira Banjska. Obezbeđivanjem sredstava za izgradnju prednje navedenih objekata vodosnabdevanja obezbediće se snabdevanje stanovništva kvalitetnijom vodom za piće, a takođe će se smanjiti rizici od izbijanja epidemija, kao i drugih štetnih reperkusija na zdravlje stanovništva u tim područjima, kao i da se isplate preuzete, a neizmirene obaveze na izgradnji objekata vodosnabdevanja iz 2006. godine.

Sadašnji stepen prečišćavanja otpadnih voda je zanemarljiv što ima za posledicu ugrožavanja izvorišta pitke vode. Loše stanje vezano za zaštitu voda već predstavlja na nekim mestima opasnost za zdravlje ljudi, kao i problem za zaštitu okoline (doline Morave, Vojvodina i sl.). Ovo je posledica odsustva mera i aktivnosti kojima se štiti kvalitet voda. Iz prednje navedenih razloga veoma je značajno da se ovim programom obezbede sredstava za finansiranje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Predložena Uredba će omogućiti da se u periodu januar – jun 2007. godine obave radovi na izgradnji objekata za prikupljanje, transport i prečišćavanje otpadnih voda, kao i hitne aktivnosti na otklanjanju havarijskih zagađenja, kao i da se isplate preuzete, a neizmirene obaveze na izgradnji objekata za prikupljanje, transport i prečišćavanje otpadnih voda iz 2006. godine.

Obezbeđivanjem sredstava za izvođenje radova na održavanju, sanaciji, rekonstrukciji i dogradnji objekata za odbranu od poplava, za protiveroziono uređenje slivova, i za sprovođenje odbrane od poplava stvaraju se preduslovi za očuvanje celovitosti i funkcionalnosti linija i objekata za odbranu od poplava i za održavanje uspostavljenog sistema zaštite od poplava za imovinu i stanovništvo u branjenim područjima, upravljanje vodnim režimom na način da se spreče veće poplave i za nastavak izgradnje sistema za zaštitu od štetnog dejstva voda, kao i da se isplate preuzete, a neizmirene obaveze na sprovođenju odbrane od poplava iz 2006. godine u iznosu od 94.007.668 dinara.

Obezbeđivanjem sredstava za finansiranjem studija i projekata iz Programa omogućiće se izrada dokumentacije koja je od značaja za oblast vodoprivrede, kao i tehničke dokumentacije koja će omogućiti realizaciju investicija u oblasti vodoprivrede, kao i isplata preuzetih, a neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2006. godine.

Planirana sredstva za poziciju međunarodna saradnja omogućiće da se intenzivira dosadašnja međunarodna saradnja sa Mađarskom i Rumunijom, uspostavi saradnja sa Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom i Makedonijom, obnovi saradnja sa Bugarskom, kao i da se nastavi aktivno učešće na implementaciji Konvencije o zaštiti reke Dunav – obaveze prema Međunarodnoj komisiji za zaštitu reke Dunav (ICPDR), na slivu reke Tise, implementaciji Okvirnog sporazuma za sliv reke Save kao i u drugim aktivnostima međunarodne saradnje u oblasti voda na navedenim slivovima, kao i isplatu preuzetih, a neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2006. godine.

Ostavite komentar