Uredba o merama za sprečavanje neblagovremenog izmirivanja novčanih obaveza javnog sektora prema privrednim subjektima

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O MERAMA ZA SPREČAVANjE NEBLAGOVREMENOG IZMIRIVANjA NOVČANIH OBAVEZA JAVNOG SEKTORA PREMA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA

Predmet

Član 1.

Ovom uredbom bliže se uređuju rokovi i mere za sprečavanje neblagovremenog izmirivanja novčanih obaveza javnog sektora u komercijalnim transakcijama sa privrednim subjektima, radi povećanja likvidnosti i konkurentnosti privrednih subjekata, a u cilju sprečavanja poremećaja u funkcionisanju tržišta u zemlji.

Pojmovi

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

1) komercijalne transakcije su ugovorene transakcije između javnog sektora i privrednih subjekata koje se odnose na isporuku dobara i/ili pružanje usluga uz nadoknadu, uključujući investicione (građevinske) radove;

2) javni sektor obuhvata direktne korisnike budžetskih sredstava u smislu zakona kojim se uređuje budžetski sistem, odnosno organe i organizacije Republike Srbije i organe i službe lokalne vlasti;

3) privredni subjekat je privredno društvo i preduzetnik osnovan u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva;

4) novčana obaveza je iznos ugovorene naknade za isporuku dobara i/ili pružanje usluga naveden u fakturi, uključujući direktne troškove nabavke (porezi, carine, takse i druge dažbine);

5) neblagovremeno izmirena novčana obaveza je novčana obaveza javnog sektora koja nije isplaćena privrednom subjektu u ugovorenom ili zakonom predviđenom roku;

6) kamata za neblagovremeno izmirenu novčanu obavezu podrazumeva kamatu na novčanu obavezu koja nije isplaćena u ugovorenom ili zakonom predviđenom roku u visini utvrđenoj zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Rokovi za izmirivanje novčanih obaveza javnog sektora

Član 3.

Rok za izmirivanje novčanih obaveza javnog sektora u komercijalnim transakcijama sa privrednim subjektima ne može biti duži od:

1) 60 kalendarskih dana od dana isteka roka za plaćanje određenog fakturom, ugovorom ili zakonom;

2) 60 kalendarskih dana od dana prijema robe, odnosno od dana primljene usluge, ako je roba primljena, odnosno ako je usluga izvršena posle isteka roka za plaćanje određenog fakturom, ugovorom ili zakonom;

3) 60 kalendarskih dana od dana prijema robe i/ili primljene usluge, ako rok plaćanja nije ugovoren.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, rok se može produžiti ugovorom, pod uslovom da je to objektivno opravdano zbog posebne prirode ili karakteristike ugovora.

Mere u slučaju neblagovremenog izmirivanja novčanih obaveza

Član 4.

Na novčane obaveze koje nisu izmirene u rokovima utvrđenim članom 3. ove uredbe obračunava se i plaća kamata u visini utvrđenoj zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Pravo na kamatu iz stava 1. ovog člana privredni subjekt ima pod uslovom da je ispunio sve ugovorom preuzete obaveze, kao i da je prethodno izmirio sve dospele obaveze prema Republici Srbiji, o čemu podnosi potvrdu nadležnog poreskog organa o izmirenim obavezama.

Član 5.

Ova uredba se ne primenjuje u slučaju kada je protiv privrednog subjekta pokrenut stečajni postupak u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečajni postupak.

Član 6.

Za neosporene, a dospele novčane obaveze javnog sektora prema privrednim subjektima koje su nastale do dana stupanja na snagu ove uredbe, izvršiće se reprogramiranje u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 7.

Pravilnik za sprovođenje ove uredbe doneće ministar finansija u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar