Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o nacionalnim priznanjima i nagradama za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta

Na osnovu člana 71. stav 1. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS”, br. 52/96 i 101/05-dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NACIONALNIM PRIZNANjIMA I NAGRADAMA ZA POSEBAN DOPRINOS RAZVOJU I AFIRMACIJI SPORTA

Član 1.

U Uredbi o nacionalnim priznanjima i nagradama za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta („Službeni glasnik RS”, broj 65/06), u članu 2. stav 1. posle reči: „olimpijadi” dodaju se zapeta i reči: „svetskim i evropskim prvenstvima u olimpijskim sportovima”, a posle reči: „rekorda u olimpijskim sportovima” dodaju se zapeta i reči: „kao i njihovim trenerima (glavnom treneru ekipe, treneru sportiste), državljanima Republike Srbije,”.

U stavu 2. tačka 1) posle reči: „medalju” dodaju se reči: „na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama, Šahovskoj olimpijadi ili za svetski rekord u olimpijskom sportu”.

U tački 2) posle reči: „medalju” dodaju se reči: „na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama, Šahovskoj olimpijadi ili za zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u olimpijskom sportu”.

U tački 3) posle reči: „medalju” dodaju se reči: „na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama, Šahovskoj olimpijadi ili za srebrnu medalju na svetskom prvenstvu u olimpijskom sportu ili za zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u olimpijskom sportu”, reči: „ili za svetski rekord u olimpijskom sportu” brišu se, a na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom.

Posle tačke 3) dodaju se tač. 4) i 5) koje glase:

„4) jednu i po prosečnu neto zaradu u Republici Srbiji za mesec decembar prethodne godine, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike, za bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u olimpijskom sportu ili za srebrnu medalju na evropskom prvenstvu u olimpijskom sportu;

5) jednu prosečnu neto zaradu u Republici Srbiji za mesec decembar prethodne godine, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike, za bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u olimpijskom sportu.”

U stavu 3. posle reči: „sportisti” dodaju se reči: „i treneru”.

U stavu 4. posle reči: „sportisti” dodaju se reči: „i treneru”.

Član 2.

U članu 3. stav 1. posle reči: „Sportistima,” dodaju se reči: „trenerima i drugim licima”, a reč: „reprezentativci” zamenjuje se rečima: „članovi reprezentacije”.

Stav 2. briše se.

Član 3.

U članu 4. stav 2. posle reči: „sportisti” dodaju se reči: „i njegovom treneru”.

U stavu 3. posle reči: „reprezentacije” dodaju se reči: „(sportisti, treneri i druga lica)”.

Posle stava 3. dodaju se st. 4. i 5. koji glase:

„Za osvojenu medalju na Olimpijskim igrama i Paraolimpijskim igrama dodeljuje se ekipi do pet članova (sportistima i njihovom treneru) novčana nagrada u visini koja se dobija množenjem broja članova ekipe sa 75% od iznosa iz stava 2. ovog člana.

Za osvojenu medalju na Olimpijskim igrama i Paraolimpijskim igrama dodeljuje se ekipi od šest do devet članova (sportistima i njihovom treneru) novčana nagrada u visini koja se dobija množenjem broja članova ekipe sa 60% od iznosa iz stava 2. ovog člana.”

Član 4.

U članu 5. stav 2. posle reči: „sportisti” dodaju se reči: „i njegovom treneru”.

U stavu 3. posle reči: „reprezentacije” dodaju se reči: „(sportisti, treneri i druga lica)”.

Posle stava 3. dodaju se st. 4. i 5. koji glase:

„Za osvojenu medalju na svetskom prvenstvu u olimpijskom sportu dodeljuje se ekipi do pet članova (sportistima i njihovom treneru) novčana nagrada u visini koja se dobija množenjem broja članova ekipe sa 75% od iznosa iz stava 2. ovog člana.

Za osvojenu medalju na svetskom prvenstvu u olimpijskom sportu dodeljuje se ekipi od šest do devet članova (sportistima i njihovom treneru) novčana nagrada u visini koja se dobija množenjem broja članova ekipe sa 60% od iznosa iz stava 2. ovog člana.”

Član 5.

U članu 6. stav 2. posle reči: „sportisti” dodaju se reči: „i njegovom treneru”.

U stavu 3. posle reči: „reprezentacije” dodaju se reči: „(sportisti, treneri i druga lica)”.

Posle stava 3. dodaju se st. 4. i 5. koji glase:

„Za osvojenu medalju na evropskom prvenstvu u olimpijskom sportu dodeljuje se ekipi do pet članova (sportistima i njihovom treneru) novčana nagrada u visini koja se dobija množenjem broja članova ekipe sa 75% od iznosa iz stava 2. ovog člana.

Za osvojenu medalju na evropskom prvenstvu u olimpijskom sportu dodeljuje se ekipi od šest do devet članova (sportistima i njihovom treneru) novčana nagrada u visini koja se dobija množenjem broja članova ekipe sa 60% od iznosa iz stava 2. ovog člana.”

Član 6.

U članu 7. stav 2. reči: „Nagrade iz” zamenjuju se rečima: „Novčana primanja iz člana 2. stav 2. i nagrade iz”.

Posle stava 2. dodaju se st. 3. i 4. koji glase:

„Sportista počinje da ostvaruje pravo na novčano primanje iz člana 2. stav 2. ove uredbe kada napuni 35 godina života.

Nacionalno priznanje za svetski rekord u olimpijskom sportu i za osvojenu medalju na svetskom ili evropskom prvenstvu u olimpijskom sportu i nagrade iz čl. 5. i 6. ove uredbe dodeljuju se samo za rezultate u seniorskom sportu.”

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-447/2007

U Beogradu, 18. januara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIKVojislav Koštunica

Ostavite komentar