Uredba o bližim kriterijumima za određivanje stepena tajnosti „POVERLjIVO” i „INTERNO” u Bezbednosno-informativnoj agenciji

Ha osnovu člana 14. stav 4. Zakona o tajnosti podataka („Službeni glasnik PC”, broj 104/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

o bližim kriterijumima za određivanje stepena

tajnosti „POVERLJIVO” i „INTERNO” u Bezbednosno-informativnoj agenciji

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se bliži kriterijumi za određivanje tajnih podataka stepena tajnosti „POVERLJIVO” i „INTERNO” u Bezbednosno- informativnoj agenciji (u daljem tekstu: Agencija).

Član 2.

Tajni podatak iz člana 1. ove uredbe određuje se i označava stepenom tajnosti „POVERLJIVO” ili stepenom tajnosti „INTERNO” u zavisnosti od procene nastanka moguće štete po interese Republike Srbije, odnosno nastanka moguće štete po rad i obavljanje poslova i zadataka iz zakonom propisane nadležnosti Agencije u slučaju njegovog otkrivanja neovlašćenom licu, njegove zloupotrebe ili uništavanja.

Član 3.

Tajni podatak iz člana 1. ove uredbe može se odrediti i označiti stepenom tajnosti „POVERLJIVO” ako bi njegovim otkrivanjem neovlašćenom licu, njegovom zloupotrebom ili uništavanjem nastala šteta po interese Republike Srbije, koja za posledicu može imati:

1) ugrožavanje teritorijalnog integriteta i suverenosti Republike Srbije;

2) ugrožavanje ustavnog poretka i demokratskih principa Republike Srbije;

3) gubitak ljudskih života ili pretnju po život ili zdravlje ljudi ili imovinu;

4) štetu po ekonomske interese Republike Srbije;

5) ugrožavanje nacionalne i javne bezbednosti, odbrane ili aktivnosti bezbednosnih i obaveštajnih službi;

6) ugrožavanje interesa krivičnog gonjenja, suzbijanja krivičnih dela i funkcionisanja pravosuđa;

7) ugrožavanje operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije i drugih snaga odbrane Republike Srbije;

8) ugrožavanje međunarodnog položaja Republike Srbije i saradnje s drugim državama, međunarodnim organizacijama i drugim međunarodnim subjektima.

Član 4.

Tajni podatak iz člana 1. ove uredbe može se odrediti i označiti stepenom tajnosti „INTERNO” ako bi njegovim otkrivanjem neovlašćenom licu, njegovom zloupotrebom ili uništavanjem nastala šteta po rad, odnosno obavljanje zadataka i poslova Agencije, koja za posledicu može imati:

1) smanjenje operativnih i funkcionalnih sposobnosti Agencije;

2) ugrožavanje saradnje Agencije sa bezbednosnim i obaveštajnim službama drugih država, međunarodnih organizacija i drugim međunarodnim subjektima;

3) narušavanje poverenja građana u zakonitost i stručnost rada Agencije.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. septembra 2013. godine.

05 Broj: 110-5890/2013-001

U Beogradu, 31. jula 2013. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaGENERALNI SEKRETARVeljko Odalović PREDSEDNIKIvica Dačić, s.r.

Ostavite komentar