Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga

Na osnovu člana 17. stav 1, člana 34. stav 4, člana 36. stav 3, člana 38. stav 3, člana 42. stav 1, člana 67, člana 103. st. 1, 4. i 7, člana 111. stav 2, člana 114. stav 2, člana 125, člana 126. stav 3, člana 127. stav 6, člana 141. stav 3, člana 154, člana 164, člana 170. stav 2, člana 182. stav 4, člana 187a stav 2, člana 188. stav 3, člana 195, člana 206. stav 2, člana 209, člana 228. stav 2, člana 231. stav 3, člana 247. i člana 249. stav 3. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS“, br. 73/03 i 61/05),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE

O CARINSKI DOZVOLjENOM POSTUPANjU SA CARINSKOM ROBOM, PUŠTANjU CARINSKE ROBE I NAPLATI CARINSKOG DUGA

Član 1.

U Uredbi o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga («Službeni glasnik RS», br. 127/03, 20/04, 24/04, 63/04, 104/04, 44/05, 71/05 i 76/05) u članu 210. posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

«(2) Po okončanju postupka tranzita carinski organ može, na zahtev deklaranta, izdati potvrdu o tranzitu, odnosno potvrdu o direktnoj pošiljci.»

Član 2.

U članu 215a dodaje se stav 3, koji glasi:

«(3) Ako podnosilac zahteva carinskom organu podnese ugovor o konsignacionoj prodaji, taj ugovor će se prihvatiti kao dokaz iz stava 2. ovog člana, pod uslovom da sadrži i podatke o:

1)      vrednosti robe koja će biti smeštena u skladištu, iskazane u stranoj valuti i specifikaciju te robe;

2)      troškovima transporta i osiguranja, o osigiranju robe na skladištu, kao i o tome ko snosi troškove osiguranja;

3)     troškovima uskladištenja.»

Član 3.

Posle člana 218đ dodaje se Glava VII b i čl. 218e do 218z, koji glase:

«GLAVA VII b

POSTUPAK AKTIVNOG OPLEMENjIVANjA

Član 218e

(1) Postupak aktivnog oplemenjivanja robe radi opravke carinski organ može odobriti podnosiocu zahteva koji sa stranim licem ima zaključen ugovor o pružanju usluge opravke za robu koja je predmet opravke, kao i za robu namenjenu za opravku osnovnih sredstava u zemlji.

(2) Privremeni uvoz robe radi opravke carinski organ odobrava za vreme neophodno za ostvarivanje svrhe ugovora iz stava 1. ovog člana, ali ne duže od šest meseci. U opravdanim slučajevima carinski organ može produžiti taj rok najduže za još 12 meseci.

Član 218ž

Postupak aktivnog oplemenjivanja semena životinja i biljaka i drugih organa biljaka za razmnožavanje carinski organ može odobriti podnosiocu zahteva koji sa stranim licem ima zaključen ugovor o pružanju usluge oplemenjivanja, za vreme neophodno za ostvarivanje svrhe ugovora, ali ne duže od dve godine, uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Član 218z

Postupak aktivnog oplemenjivanja robe radi obrade, uključujući i montažu, sklapanje i ugradnju, odobrava carinski organ pod uslovom da podnosilac zahteva carinskom organu uz zahtev podnese:

1) ugovor zaključen sa stranim licem o oplemenjivanju predmetne robe;

2) ugovor o izvozu robe zbog čije realizacije je neophodno da se oprema ili reprodukcioni materijal stavi u postupak aktivnog oplemenjivanja;

3) ugovor o izvođenju investicionih radova u inostranstvu zbog čije realizacije je neophodno da se roba stavi u postupak aktivnog oplemenjivanja.»

Član 4.

U članu 240. stav 2. reči: «registar predstavništava stranih lica koji vodi organ nadležan za ekonomske odnose sa inostranstvom, odnosno drugog dokaza organa uprave nadležnog za poslove informisanja državne zajednice Srbija i Crna Gora» zamenjuju se rečima : «odgovarajući registar».

Član 5.

U članu 312. stav 1. zarez i reči :« uz plaćanje koje obuhvata samo troškove oplemenjivanja » brišu se.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

Broj ___________

U Beogradu, 1. decembra 2005. godine

VLADA

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar