Uredba o dodeli posebnih priznanja umetnicima za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi u Republici Srbiji

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O DODELI POSEBNIH PRIZNANjA UMETNICIMA ZA VRHUNSKI DOPRINOS NACIONALNOJ KULTURI U REPUBLICI SRBIJI

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se dodela posebnih priznanja umetnicima za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi u Republici Srbiji.

Posebno priznanje predstavlja lično, neprenosivo pravo.

Član 2.

Pravo na posebno priznanje mogu steći umetnici za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi u Republici Srbiji za sledeće umetničke delatnosti:

1) književnost;

2) muzika;

3) vizuelne umetnosti;

4) scenske umetnosti;

5) kinematografija.

Član 3.

Pravo na posebno priznanje može steći umetnik koji ispunjava sledeće opšte uslove:

1) da je stekao status korisnika penzije kod nadležnog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u Republici Srbiji;

2) da je državljanin Republike Srbije.

Član 4.

Pravo na posebno priznanje stiče se prema sledećim kriterijumima:

1) vrhunski umetnički doprinos kulturi Republike Srbije;

2) najznačajnije nagrade i priznanja;

3) obrazložena ocena vrednosti umetničkog doprinosa koju daje odgovarajuće umetničko udruženje.

Član 5.

Ispunjenost uslova i kriterijuma iz čl. 3. i 4. ove uredbe utvrđuje komisija koju obrazuje i čije članove imenuje Vlada.

Komisija ima devet članova, koje predlaže Ministarstvo kulture, i to: pet članova iz reda istaknutih, aktivnih umetnika, a četiri člana na predlog koordinacionog odbora umetničkih udruženja iz različitih oblasti.

Član 6.

Komisija utvrđuje predlog korisnika posebnih priznanja iz reda umetnika koje predlože umetnička udruženja, ustanove kulture, druga pravna i fizička lica.

Na osnovu predloga komisije, Ministarstvo kulture, polazeći od sredstava obezbeđenih zakonom o budžetu Republike Srbije predlaže Vladi akt o dodeli posebnih priznanja.

Vlada donosi rešenje o dodeli posebnih priznanja umetnicima za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi u Republici Srbiji.

Član 7.

Posebno priznanje dodeljuje se i isplaćuje umetniku u vidu doživotnog mesečnog novčanog primanja, u neto iznosu od pedeset hiljada dinara.

Posebno priznanje isplaćuje se počev od prvog narednog meseca od meseca u kojem je doneto rešenje iz člana 6. stav 3. ove uredbe.

Posebno priznanje isplaćuje se preko ministarstva nadležnog za finansije.

Član 8.

Komisija utvrđuje predlog korisnika posebnih priznanja na osnovu javnog poziva koji upućuje ministar kulture u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Javni poziv iz stava 1. ovog člana oglašava se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i nekom od dnevnih javnih glasila koje izlazi u celoj Republici Srbiji.

Član 9.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o dodeli nacionalnih penzija istaknutim umetnicima („Službeni glasnik RS”, broj 79/06).

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-6885/2007

U Beogradu, 18. oktobra 2007. godine

VLADA

PREDSEDNIKVojislav Koštunica

Ostavite komentar