Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2009. godinu

PREDLOG ZAKONA

O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE

ZA 2009. GODINU

I. OPŠTI DEO

Član 1.

Primanja budžeta Republike Srbije za 2009. godinu iznose 626.700.016.853 dinara, a izdaci budžeta Republike Srbije za 2009. godinu iznose 713.167.390.119 dinara.

Član 2.

PRIMANjA I IZDACI BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE

iznos u dinarima Opis Plan Ostvarenje / izvršenje I. Primanja budžeta 614.986.971.200 626.700.016.853 II. Izdaci budžeta 719.854.143.000 713.167.390.119 III. Rezultat (I.-II.) -104.867.171.800 -86.467.373.266 IV. Dodatni prihodi budžetskih korisnika 82.669.251.000 61.951.984.818

FINANSIRANjE BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE

iznos u dinarima Opis Plan Ostvarenje / izvršenje Primanja od zaduživanja i prodajefinansijske imovine 250.691.442.800 230.505.085.132 Otplata glavnice duga 145.824.271.000 144.037.711.866 Neto finansiranje 104.867.171.800 86.467.373.266

PRIMANjA BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE UTVRĐENA SU U SLEDEĆIM IZNOSIMA:

iznos u dinarima Opis Ekonomska klasifikacija Plan Ostvarenje / izvršenje 1 2 3 4   UKUPNA PRIMANjA   614.986.971.200 626.700.016.853       1. Poreski prihodi   570.914.000.000 574.479.935.876 1.1. Porez na dohodak građana 7111 71.000.000.000 71.307.923.655 1.2. Porez na dobit preduzeća 7112 29.500.000.000 29.494.789.774

1 2 3 4 1.3. Porez na dodatu vrednost 7141 296.514.000.000 296.861.538.540 – Porez na dodatu vrednost u zemlji   122.514.000.000 120.601.616.607 – Porez na dodatu vrednost iz uvoza   171.000.000.000 173.348.550.204 – Porez na promet proizvoda iz prethodnih godina   3.000.000.000 2.911.371.729 1.4. Akcize 717 117.400.000.000 119.820.091.159 – Akcize na derivate nafte   59.700.000.000 59.382.768.128 – Akcize na duvanske prerađevine   47.200.000.000 50.604.008.524 – Ostale akcize   10.500.000.000 9.833.314.506 1.5. Carine 715 47.500.000.000 48.039.763.737 1.6. Ostali poreski prihodi   9.000.000.000 8.955.829.010 2. Neporeski prihodi   44.072.971.200 52.220.080.977 – Takse  742 13.500.000.000 13.718.215.770 – Novčane kazne  743 7.600.000.000 7.076.519.030 – Prihodi od prodaje dobara i usluga  742 3.700.000.000 3.229.441.475 Ostali neporeski prihodi  741,744,745, 73,77,8 15.492.971.200 24.240.612.683 – od toga Dividende budžeta Republike 5.581.495.500 5.480.582.015 – sopstveni prihodi budžetskih korisnika 781111 3.780.000.000 3.955.292.019

IZDACI BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE UTVRĐENI SU U SLEDEĆIM IZNOSIMA:

Opis Ekonomska klasifika-cija Plan Ostvarenje/izvršenje Zakon Tekućeaproprijacije 1 2 3 4 5 UKUPNI IZDACI   719.854.143.000 719.854.143.000 713.167.390.119 1. Tekući rashodi 4 674.964.873.000 677.107.653.867 672.504.912.449 1.1. Rashodi za zaposlene 41 180.690.424.000 178.925.989.792 177.661.644.971 – Plate zaposlenih 411 145.176.179.000 143.582.759.322 142.696.780.508 – Doprinosi na teret poslodavca 412 28.307.451.000 28.135.869.258 27.964.551.821 – Ostali rashodi za zaposlene 413 do 417 7.206.794.000 7.207.361.212 7.000.312.642 1.2. Rashodi za korišćenje usluga i roba 42 35.967.081.000 39.279.413.506 37.845.852.100 1.3. Rashodi po osnovu otplate kamata 44 30.482.563.000 20.205.889.000 20.076.098.611 – Rashodi po osnovu otplate kamata na domaće kredite 441 6.727.762.000 5.291.398.600 5.238.410.291 – Rashodi po osnovu otplate kamata na strane kredite 442 17.903.049.000 12.120.896.550 12.076.389.726 – Otplata kamata po garancijama 443 5.363.163.000 2.358.004.850 2.346.909.701 – Prateći troškovi zaduživanja 444 488.589.000 435.589.000 414.388.893 1.4. Subvencije 45 34.002.074.000 37.361.783.140 36.817.358.130 – Subvencije u privredi   3.574.000.000 3.574.000.000 3.569.776.033 – Subvencije u poljoprivredi   13.692.260.000 13.892.260.000 13.890.039.401 1 2 3 4 5 – Subvencije za železnicu   9.500.000.000 9.500.000.000 9.500.000.000 – Subvencije u oblasti turizma   1.548.200.000 1.588.200.000 1.588.165.868 – Subvencije za kulturu   332.236.000 337.236.000 336.316.688 – Ostale subvencije   5.355.378.000 8.470.087.140 7.933.060.140 1.5. Dotacije međunarodnim organizacijama 462 524.624.000 458.631.800 381.910.459 1.6. Transferi ostalim nivoima vlasti 463 57.077.240.000 57.406.955.000 57.123.106.604 – Transferi opštinama i gradovima   25.681.000.000 26.101.791.280 26.101.791.280 – Transferi za zaposlene u obrazovanju i programe u oblasti kulture na teritoriji APV   24.737.212.000 24.605.876.485 24.605.876.485 – Ostali transferi   6.659.028.000 6.699.287.235 6.415.438.839 1.7. Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 464 259.806.828.000 262.027.267.080 261.970.396.366 – Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje   213.200.000.000 216.183.780.925 216.183.780.925 – Nacionalna služba za zapošljavanje   22.000.000.000 19.975.000.000 19.975.000.000 – Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika   22.906.657.000 22.923.160.664 22.923.160.664 – Republički zavod za zdravstveno osiguranje   588.384.000 2.034.884.000 2.034.884.000 – Ostali transferi   1.111.787.000 910.441.491 853.570.777 – Ostale dotacije i transferi 465 1.252.000 2.000 1.8. Socijalna zaštita iz budžeta 47 69.763.000.000 73.841.104.589 73.434.818.210 – Tranzicioni fond   4.710.000.000 4.917.096.950 4.917.096.870 – Dečja zaštita   27.600.000.000 31.193.900.000 31.064.441.397 – Boračko-invalidska zaštita   16.100.000.000 13.739.460.000 13.739.071.893 – Socijalna zaštita   12.500.000.000 13.218.900.000 13.139.573.536 – Učenički standard   1.767.943.000 1.767.943.000 1.745.098.656 – Studentski standard   3.225.464.000 2.897.829.289 2.885.814.132 – Fond za mlade talente   457.694.000 457.694.000 455.360.640 – Sportske stipendije   700.000.000 700.000.000 666.551.093 – Izbegla i raseljena lica   966.920.000 957.415.000 952.879.501 – Ostala socijalna zaštita iz budžeta   1.734.979.000 3.990.866.350 3.868.930.492 1.9. Ostali tekući rashodi 48 i 49 6.649.787.000 7.600.617.960 7.193.726.999 – Sredstva rezervi 499 1.565.000.000 175.493.685 – Ostali tekući rashodi   5.084.787.000 7.425.124.275 7.193.726.999 2. Kapitalni izdaci 5 27.787.890.000 25.645.109.133 23.848.612.140 – Izdaci za nefinansijsku imovinu 51 do 54 15.381.979.000 13.499.498.774 12.840.602.993 – Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana 551 12.405.911.000 12.145.610.359 11.008.009.147 3. Izdaci za nabavku finansijske imovine 62 17.101.380.000 17.101.380.000 16.813.865.530

OTPLATA DUGA:

iznos u dinarima Opis Ekonomska klasifikacija Plan Ostvarenje / izvršenje 1 2 3 4 1. Otplata duga 61 145.824.271.000 144.037.711.866 1.1. Otplata duga domaćim kreditorima 611 132.936.311.000 131.371.649.064 1.2. Otplata duga stranim kreditorima 612 8.957.912.000 8.875.943.714 1.3. Otplata duga po osnovu aktiviranih garancija 613 3.930.048.000 3.790.119.088

Član 3.

Sredstva za finansiranje rezultata koji je utvrđen u članu 2. ovog zakona i sadrži budžetski deficit (69.653.507.736), izdatke za nabavku finansijske imovine (16.813.865.530) i izdatke po osnovu otplate glavnice duga (144.037.711.866 dinara), iznose 230.505.085.132 dinara i obezbeđena su iz:

1) privatizacionih primanja u iznosu od 4.213.181.091 dinara;

2) kredita u iznosu od 52.679.832.902 dinara i

3) kroz emitovanje državnih hartija od vrednosti u iznosu od 173.612.071.139 dinara.

Član 4.

Izdaci iz dodatnih prihoda direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta za 2009. godinu iznose 61.951.984.818 dinara, od čega su 27.812.592.047 dinara konsolidovani izdaci iz dodatnih prihoda, a finansirani su iz:

1) sopstvenih prihoda budžetskih korisnika u iznosu od 46.656.945.559 dinara, od čega su 26.201.391.607 dinara konsolidovani prihodi;

2) donacija od inostranih zemalja u iznosu od 760.364.220 dinara, od čega su 162.897.000 dinara konsolidovani prihodi;

3) donacija od međunarodnih organizacija u iznosu od 819.369.915 dinara, od čega su 363.306.000 dinara konsolidovani prihodi;

4) donacija od ostalih nivoa vlasti u iznosu od 89.686.892 dinara, od čega su 59.804.000 dinara konsolidovani prihodi;

5) donacija od nevladinih organizacija i pojedinaca u iznosu od 330.703.000.dinara, od čega su 321.695.440 dinara konsolidovani prihodi;

6) primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 327.225.426 dinara;

7) primanja od domaćeg zaduživanja u iznosu od 1.500.000.000 dinara;

8) primanja od inostranog zaduživanja u iznosu od 1.403.558.100 dinara;

9) neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina u iznosu od 9.265.398.182 dinara, od čega je 185.521.000 dinara konsolidovani neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina;

10) neutrošenih sredstava od donacija iz prethodnih godina u iznosu od 798.733.524 dinara, od čega su 517.977.000 dinara konsolidovana neutrošena sredstava od donacija iz prethodnih godina.

Neutrošena sredstva iz izvornih aktivnosti direktnih korisnika sredstava budžeta za 2009. godinu, koja se prenose u 2010. godinu, iznose 9.779.768.350 dinara.

Neutrošena sredstva od donacija direktnih korisnika sredstava budžeta za 2009. godinu, koja se prenose u 2010. godinu iznose 109.303.564 dinara.

Neraspoređeni višak prihoda iz izvornih aktivnosti direktnih korisnika sredstava budžeta iz ranijih godina, koji se prenosi u 2010. godinu, iznosi 5.059.128.712 dinara, a neutrošena sredstva od donacija iz ranijih godina koja se prenose u 2010. godinu iznose 14.280.839 dinara.

II. POSEBAN DEO

Član 5.

Sredstva budžeta u iznosu od 742.276.606.579 dinara i dodatni prihodi direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta u iznosu od 34.104.217.803 dinara, izvršena su po korisnicima i ekonomskim klasifikacijama i iskazana u koloni 13 – Izdaci iz dodatnih prihoda u iznosu od 30.573.724.081 dinara i koloni 13a – Izdaci iz dodatnih prihoda – iz konsolidovanih izveštaja u iznosu od 3.530.493.722 dinara, i to:

( vidi TABELA 6 – 87 ; i TABELA 88- 89 )

OBRAZLOŽENjE

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 11. Ustava Republike Srbije, kojim je, između ostalog, propisano da Narodna skupština usvaja završni račun Republike Srbije, na predlog Vlade.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

U skladu sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, broj 54/09, u daljem tekstu: Zakon), po isteku godine za koju je budžet donet, sastavlja se završni račun budžeta. U završnom računu budžeta iskazana su ukupno ostvarena primanja budžeta, kao i ukupno izvršeni izdaci u periodu od 1. januara do 31. decembra godine za koju je budžet donet.

Završni račun budžeta za 2009. godinu, sačinjen je u skladu sa Zakonom, odnosno na osnovu konsolidacije podataka iz izveštaja o završnim računima direktnih korisnika budžetskih sredstava, a koji su sačinjeni na osnovu konsolidacije podataka iz završnih računa indirektnih korisnika budžetskih sredstava.

III. SADRŽINA ZAKONA

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 120/08, 31/09 i 111/09, u daljem tekstu: Zakon o budžetu), planirana su primanja budžeta Republike Srbije u iznosu od 615,0 mlrd. dinara, a izdaci u iznosu od 719,9 mlrd. dinara.

Prilikom izvršavanja izdataka budžeta Republike u 2009. godini, bilo je neophodno da se dodeljene aproprijacije za pojedine direktne korisnike budžetskih sredstava menjaju na zahtev direktnog korisnika i povećaju na teret tekuće budžetske rezerve. Izuzetno u 2009. godini Zakonom o budžetu data je mogućnost da se iznos aproprijacije koji nije moguće iskoristiti, unese u tekuću budžetsku rezervu i koristi za namene za koje nisu predviđena sredstva u dovoljnom obimu ili za namene koje nisu predviđene Zakonom o budžetu, što je i učinjeno Zaključkom Vlade.

Ostvarena primanja budžeta Republike Srbije za 2009. godinu iznose 626,7 mlrd. dinara, odnosno 101,9% u odnosu na plan.

U strukturi primanja budžeta učestvovala su primanja od:

– poreza na dodatu vrednost, u iznosu od 296,9 mlrd. dinara, sa učešćem od 47,4% i ostvarenjem od 100,1% od planiranih;

– akciza, u iznosu od 119,8 mlrd. dinara, sa učešćem od 19,1% i ostvarenjem od 102,1% od planiranih;

– poreza na dohodak građana, u iznosu od 71,3 mlrd. dinara sa učešćem od 11,4% i ostvarenjem od 100,4% od planiranih;

– poreza na dobit preduzeća, u iznosu od 29,5 mlrd. dinara sa učešćem od 4,7% i ostvarenjem od 99,9% od planiranih;

– carina, u iznosu od 48,0 mlrd. dinara sa učešćem od 7,7% i ostvarenjem od 101,1% od planiranih.

Ostali poreski prihodi, u iznosu od 8,9 mlrd. dinara, učestvuju sa 1,4% u strukturi ostvarenih primanja budžeta i ostvarenjem od 99,5% od planiranih, dok neporeski prihodi, u iznosu od 52,2 mlrd. dinara, učestvuju sa 8,3% i ostvarenjem od 118,5% od planiranih.

Izdaci budžeta Republike Srbije za 2009. godinu izvršeni su u iznosu od 713,2 mlrd. dinara, odnosno 99,1% u odnosu na plan.

U strukturi izdataka najveći procenat učešća imaju dotacije i transferi, i to 36,7% (262,0 mlrd. dinara), u čijem izvršenju transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja učestvuju sa 90,9% (238,2 mlrd. dinara).

Rashodi za zaposlene u državnim organima učestvuju sa 24,9% u ukupnim budžetskim izdacima, što čini iznos od 177,7 mlrd. dinara.

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta, u strukturi budžetskih izdataka, učestvuju sa 10,3% što iznosi 73,4 mlrd. dinara.

Subvencije u strukturi budžetskih izdataka učestvuju sa 5,2% što čini iznos od 36,8 mlrd. dinara, a odnose se na subvencije nefinansijskim preduzećima i organizacijama.

Rashodi za korišćenje roba i usluga učestvuju sa 5,3% u ukupnim budžetskim izdacima ili 37,8 mlrd. dinara.

Rashodi po osnovu otplate kamata učestvuju sa 2,8% u ukupnim budžetskim izdacima ili 2,1 mlrd. dinara.

Ostali tekući rashodi učestvuju sa 1,0%, odnosno sa 7,2 mlrd. dinara u ukupnim budžetskim izdacima.

Dotacije međunarodnim organizacijama učestvuju sa 0,1%, odnosno sa 0,4 mlrd. dinara u ukupnom budžetskim izdacima.

Transferi ostalim nivoima vlasti učestvuju sa 8,0%, odnosno sa 57,1 mlrd. dinara u ukupnim budžetskim izdacima.

Kapitalni izdaci učestvuju sa 3,3%, odnosno sa 23,8 mlrd. dinara u ukupnim budžetskim izdacima.

Izdaci za nabavku finansijske imovine učestvuju sa 2,4%, odnosno sa 16,8 mlrd. dinara u ukupnim budžetskim izdacima.

Izveštaj o izvršenju budžeta sa obrazloženjem primanja po vrstama i ukupnih izdataka po ekonomskoj klasifikaciji za 2009. godinu, dat je u prilogu.

IV. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I

POJEDINAČNIH REŠENjA

U članu 1. stav 1. data su primanja budžeta Republike Srbije za 2009. godinu u iznosu od 626.700.016.853 dinara i izdaci budžeta Republike Srbije za 2009. godinu u iznosu od 713.167.390.119 dinara.

U članu 2. data su primanja i izdaci budžeta, rezultat u iznosu od -86.467.373.266 dinara i dodatni prihodi budžetskih korisnika; neto finansiranje utvrđeno je u iznosu od 86.467.373.266 dinara; primanja budžeta po vrstama; planirani izdaci, tekuće aproprijacije i izvršeni izdaci po osnovnim namenama i izdaci po osnovu otplate duga domaćim i stranim kreditorima i izdaci po osnovu garancija za 2009. godinu.

U članu 3. prikazana su sredstva za finansiranje rezultata u iznosu 230.505.085.132 dinara, koji sadrži budžetski deficit u iznosu od 69.653.507.736 dinara, izdatke za nabavku finansijske imovine u iznosu od 16.813.865.530 dinara i izdatke po osnovu otplate glavnice duga u iznosu od 144.037.711.866 dinara i obezbeđena su iz privatizacije, kroz emitovanje državnih hartija od vrednosti i iz kredita.

U članu 4. stav 1. dati su izdaci iz izvornih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta u iznosu od 61.951.984.818 dinara. U stavu 2. data su neutrošena sredstva iz izvornih aktivnosti direktnih korisnika sredstva budžeta za 2009. godinu, koja se prenose u 2010. godinu, u iznosu od 9.779.768.350 dinara. U stavu 3. data su neutrošena sredstva od donacija direktnih korisnika sredstva budžeta, koja se prenose u 2010. godinu, u iznosu od 109.303.564 dinara. U stavu 4. dat je neraspoređen višak prihoda direktnih korisnika sredstava budžeta, u iznosu od 5.059.128.712 dinara i neutrošena sredstva od donacija iz ranijih godina u iznosu od 14.280.839 dinara.

Članom 5. raspoređena su sredstva budžeta i primanja iz izvornih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta po korisnicima i ekonomskoj klasifikaciji.

Članom 6. raspoređena su sredstva budžeta i primanja iz izvornih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta po programskoj klasifikaciji.

Članom 7. propisuje se da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

V. POTREBNA SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar