Uredba o finansiranju javnih medijskih servisa iz budžeta Republike Srbije u 2016. godini

Na osnovu člana 62. Zakona o javnim medijskim servisima („Službeni glasnik RS”, br. 83/14 i 103/15), člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O FINANSIRANJU JAVNIH MEDIJSKIH SERVISA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE U 2016. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom vrši se raspored i uređuje način prenosa sredstava iz budžeta Republike Srbije javnim medijskim servisima: Javnoj medijskoj ustanovi „Radio-televizija Srbije” i Javnoj medijskoj ustanovi „Radio-televizija Vojvodine”, za period od 1. januara 2016. godine do 31. decembra 2016. godine.

Član 2.

Sredstva utvrđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu na Razdelu 27.0 – Ministarstvo kulture i informisanja, funkcionalna klasifikacija 820 – Usluge kulture, Program 1204, Projekat 0009 – Finansiranje osnovne delatnosti javnih medijskih servisa, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, u iznosu od 4.000.000.000 dinara, raspoređuju se tako da Javnoj medijskoj ustanovi „Radio-televizija Srbije” pripadaju sredstva u iznosu od 3.100.000.000 dinara, a Javnoj medijskoj ustanovi „Radio-televizija Vojvodine” pripadaju sredstva u iznosu od 900.000.000 dinara.

Član 3.

Sredstva iz člana 2. ove uredbe prenose se javnim medijskim servisima u iznosima utvrđenim Dinamikom prenosa budžetskih sredstava javnim medijskim servisima u 2016. godini, koja je sastavni deo ove uredbe, a na osnovu ugovora koji se zaključuje između Ministarstva kulture i informisanja i Javne medijske ustanove „Radio-televizija Srbije” i Javne medijske ustanove „Radio-televizija Vojvodine”.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-223/2016

U Beogradu, 14. januara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić DINAMIKA PRENOSA BUDŽETSKIH SREDSTAVA JAVNIM

MEDIJSKIM SERVISIMA U 2016. GODINI

Mesec Javna medijska ustanova„Radio-televizijaSrbije” Javna medijska ustanova„Radio-televizijaVojvodine” Ukupno(2+3) 1 2 3 4 Januar 561.875.000 163.125.000 725.000.000 Februar 561.875.000 163.125.000 725.000.000 Mart 561.875.000 163.125.000 725.000.000 April 157.153.000 45.625.000 202.778.000 Maj 157.153.000 45.625.000 202.778.000 Jun 157.153.000 45.625.000 202.778.000 Jul 157.153.000 45.625.000 202.778.000 Avgust 157.153.000 45.625.000 202.778.000 Septembar 157.153.000 45.625.000 202.778.000 Oktobar 157.153.000 45.625.000 202.778.000 Novembar 157.153.000 45.625.000 202.778.000 Decembar 157.151.000 45.625.000 202.776.000 Ukupnodinara: 3.100.000.000 900.000.000 4.000.000.000

Ostavite komentar