Uredba o finansiranju i nadležnosti koje su prešle na Republiku Srbiju s bivše Srbije i Crne Gore

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa tačkom 1. alineja 2. Odluke o obavezama državnih organa Republike Srbije u ostvarivanju nadležnosti Republike Srbije kao sledbenika državne zajednice Srbija i Crna Gora („Službeni glasnik RS”, broj 48/06),

Vlada donosi

UREDBU

O FINANSIRANjU NADLEŽNOSTI KOJE SU PREŠLE NA REPUBLIKU SRBIJU S BIVŠE SRBIJE I CRNE GORE

Član 1.

Republika Srbija nastavlja da finansira nadležnosti:

1) Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva odbrane;

2) Vojske Srbije;

3) Koordinacionog centra Srbije za Kosovo i Metohiju i Koordinacionog tela Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa;

4) Nacionalnog saveta Srbije za saradnju s Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine;

5) Akreditacionog tela Srbije i Instituta za standardizaciju Srbije;

6) Zavoda za intelektualnu svojinu i Zavoda za mere i dragocene metale;

7) Avio-službe Vlade;

8) Arhiva Srbije i Crne Gore.

Član 2.

Republika Srbija nastavlja da finansira nadležnosti u oblasti:

1) azila, migracija, readmisije, ispitivanja ručnog vatrenog oružja, naprava i municije, koje do stupanja na snagu zakona kojim se uređuje organizacija ministarstava privremeno vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova;

2) ekstradicije, međunarodne pravne pomoći i donošenja rešenja o predaji okrivljenih lica Međunarodnom tribunalu za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine, a na osnovu pravnosnažnih i izvršnih sudskih odluka, koje do stupanja na snagu zakona kojim se uređuje organizacija ministarstava privremeno vrši Ministarstvo pravde;

3) vođenja Registra nacionalnih saveta nacionalnih manjina i Registra organizacija i udruženja građana, koje do stupanja na snagu zakona kojim se uređuje organizacija ministarstava privremeno vrši Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu;

4) spoljne trgovine naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene (kontrolisanom robom), koje do stupanja na snagu zakona kojim se uređuje organizacija ministarstava privremeno vrši Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom;

5) standardizacije i akreditacije, koje do stupanja na snagu zakona kojim se uređuje organizacija ministarstava privremeno vrši Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine.

Član 3.

Republika Srbija nastavlja da finansira rad predstavnika Republike Srbije u međunarodnim organizacijama, institucijama i telima.

Član 4.

Nadležnosti koje nastavljaju da se finansiraju vrše se prema propisima koji važe na dan stupanja na snagu ove uredbe, izuzev u delu koji nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije ili koji je u suprotnosti s drugim propisima Republike Srbije.

Član 5.

Republika Srbija privremeno, do stupanja na snagu zakona kojim se uređuje organizacija ministarstava, prestaje da finansira nadležnosti:

1) Ministarstva za međunarodne ekonomske odnose;

2) Ministarstva za unutrašnje ekonomske odnose;

3) Ministarstva za ljudska i manjinska prava;

4) Zavoda za statistiku.

Član 6.

Ministarstvo unutrašnjih poslova preuzima od Ministarstva za ljudska i manjinska prava potreban broj zaposlenih, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivsku građu i registraturski materijal kome nije istekao rok čuvanja (u daljem tekstu: arhiva) koji su potrebni za vršenje nadležnosti u oblasti readmisije.

Ministarstvo pravde preuzima od Ministarstva za ljudska i manjinska prava potreban broj zaposlenih, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu koji su potrebni za vršenje nadležnosti u oblasti ekstradicije, međunarodne pravne pomoći i donošenja rešenja o predaji okrivljenih lica Međunarodnom tribunalu za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine, a na osnovu pravnosnažnih i izvršnih sudskih odluka.

Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu preuzima od Ministarstva za ljudska i manjinska prava Registar organizacija i udruženja građana i Registar nacionalnih saveta nacionalnih manjina, potreban broj zaposlenih, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu koji su potrebni za vršenje nadležnosti u oblasti vođenja registara.

Član 7.

Ministarstvo unutrašnjih poslova preuzima od Ministarstva za unutrašnje ekonomske odnose potreban broj zaposlenih, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu koji su potrebni za vršenje nadležnosti u oblasti ispitivanja ručnog vatrenog oružja, naprava i municije.

Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom preuzima od Ministarstva za međunarodne ekonomske odnose potreban broj zaposlenih, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu koji su potrebni za vršenje nadležnosti u oblasti spoljne trgovine naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene (kontrolisanom robom).

Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine preuzima od Ministarstva za unutrašnje ekonomske odnose potreban broj zaposlenih, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu koji su potrebni za vršenje nadležnosti u oblasti standardizacije i akreditacije.

Član 8.

Predmete i arhivu iz nadležnosti Ministarstva za unutrašnje ekonomske odnose koje prestaju da se finansiraju preuzima Ministarstvo privrede.

Predmete i arhivu iz nadležnosti Ministarstva za međunarodne ekonomske odnose koje prestaju da se finansiraju preuzimaju Ministarstvo finansija i Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom.

Ostale predmete i arhivu iz nadležnosti koje prestaju da se finansiraju preuzima Uprava za zajedničke poslove republičkih organa.

Član 9.

Prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu iz nadležnosti Zavoda za statistiku koje prestaju da se finansiraju preuzima Republički zavod za statistiku.

Prava, obaveze, opremu i sredstva za rad iz nadležnosti ministarstava za unutrašnje ekonomske odnose i međunarodne ekonomske odnose koje prestaju da se finansiraju preuzima Uprava za zajedničke poslove republičkih organa.

Član 10.

Izabrana i postavljena lica koja rade na poslovima iz nadležnosti koje prestaju da se finansiraju, ako su izabrana ili postavljena kao predstavnici Republike Srbije, imaju prava koja prema Zakonu o radnim odnosima u državnim organima imaju izabrana i postavljena lica kojima prestane funkcija.

Oni ta prava ostvaruju preko Vlade.

Član 11.

Zaposleni koji rade na poslovima iz nadležnosti koje prestaju da se finansiraju imaju pravo na naknadu plate od dana stupanja na snagu ove uredbe do 1. avgusta 2006. godine, pod uslovom da najmanje od 3. juna 2005. godine neprekidno imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Visina naknade plate iznosi 60% njihove plate za maj 2006. godine.

Rešenja kojima se zaposlenima utvrđuje pravo na naknadu plate donosi Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Član 12.

Zaposlenom koji do 1. avgusta 2006. godine ne nastavi radni odnos u državnom organu Republike Srbije prestaje radni odnos kad mu se isplati otpremnina.

Visina otpremnine određuje se prema Zakonu o radu.

Rešenje o prestanku radnog odnosa donosi Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Član 13.

Zaposlenom koji nema neprekidno od 3. juna 2005. godine prebivalište na teritoriji Republike Srbije prestaje radni odnos danom stupanja na snagu ove uredbe, bez prava na otpremninu.

Rešenje o prestanku radnog odnosa donosi Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Član 14.

Smatra se da je nedopuštena prijava na konkurs za popunu radnog mesta u državnom organu koju u roku od jedne godine od prijema otpremnine podnese lice koje je primilo otpremninu.

Isto važi i za zapošljavanje kod drugih budžetskih korisnika.

Član 15.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije iz sredstava utvrđenih u čl. 6. i 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 106/05 i 108/05–ispravka).

Član 16.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar