Uredba o izdavanju oružanog lista, odnosno odobrenja za držanje vlasnicima oružja

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o oružju i municiji („Službeni glasnik RS”, br. 9/92, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 44/98, 39/03, 85/05-dr. zakon i 101/05-dr. zakon),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZDAVANjU ORUŽNOG LISTA, ODNOSNO ODOBRENjA ZA

DRŽANjE VLASNICIMA ORUŽJA

Član 1.

Vlasnici oružja, koji na dan stupanja na snagu ove uredbe nemaju oružni list, odnosno odobrenje za držanje trofejnog oružja ili odobrenje za držanje oružja radi obavljanja delatnosti po odredbama Zakona o oružju i municiji („Službeni glasnik RS”, br. 9/92, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 44/98, 39/03, 85/05-dr. zakon i 101/05-dr. zakon), mogu podneti zahtev da im se izda oružni list odnosno odobrenje za držanje oružja.

Zahtev iz stava 1. ovog člana može se podneti u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Vlasnici oružja koji podnesu zahtev nisu dužni da dokazuju poreklo oružja.

Član 2.

Vlasnici koji na dan stupanja na snagu ove uredbe drže ili nose oružje čije je nabavljanje, držanje i nošenje zabranjeno po odredbama Zakona o oružju i municiji, mogu u roku iz člana 1. stav 2. ove uredbe, predati oružje nadležnoj policijskoj upravi, ili policijskoj stanici po mestu prebivališta, odnosno sedištu vlasnika.

Vlasnici oružja iz stava 1. ovog člana neće odgovarati za neovlašćeno držanje i nošenje oružja.

Vlasnici oružja za koje poseduju oružni list, a više ne žele da ga drže, mogu i nakon isteka roka iz člana 1. stav 2. ove uredbe predati oružje organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova nadležnoj za izdavanje oružnog lista.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-474/2007

U Beogradu, 18. januara 2007. godine

VLADA

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARADragan Blešić PREDSEDNIKVojislav Koštunica, s.r.

4100307.003.doc/9

Ostavite komentar