Uredba o izdavanju diplomatskih i službenih pasoša

Na osnovu člana 9. stav 5. i čl. 10. i 11. Zakona o putnim ispravama („Službeni glasnik RS” br. 90/07 i 116/08) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi (“Službeni glasnik RS” broj 55/05, 71/05- ispravka , 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZDAVANjU DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA

Član 1.

Ovom uredbom određuju se lica kojima se izdaju diplomatski i službeni pasoši, kriterijumi i način njihovog izdavanja.

Član 2.

Diplomatski pasoš izdaje se licima koja obavljaju sledeće funkcije:

1) predsedniku Republike;

2) predsedniku Narodne skupštine;

3) predsedniku Vlade;

4) potpredsedniku Vlade;

5) ministru u Vladi;

6) predsedniku Ustavnog suda;

7) predsedniku Vrhovnog suda Srbije;

8) guverneru Narodne banke Srbije;

9) načelniku Generalštaba Vojske Srbije;

10) zaposlenima u Ministarstvu spoljnih poslova, u skladu sa zakonom, ovom uredbom i propisom ministra spoljnih poslova.

Član 3.

Diplomatski pasoš, po prestanku funkcije, izdaje se funkcionerima iz člana 2. tač. 1) do 3) ove uredbe i ministru spoljnih poslova.

Član 4.

Radi obavljanja poverene misije u inostranstvu, na obrazloženi predlog, diplomatski pasoš se izdaje:

1) narodnom poslaniku u Narodnoj skupštini;

2) Tužiocu za ratne zločine Republike Srbije;

3) predsednicima skupština i izvršnih veća autonomnih pokrajina;

4) rukovodiocu civilne i vojne službe bezbednosti.

Član 5.

Diplomatski pasoš izdaje se licu koje je imenovano za ambasadora dobre volje Republike Srbije ili je njen ambasador dobre volje u međunarodnim humanitarnim, sportskim, kulturnim ili drugim organizacijama.

Član 6.

Službeni pasoš izdaje se licima koja obavljaju sledeće funkcije:

predsedniku Privredne komore Srbije;

Republičkom javnom tužiocu;

direktoru Kancelarije Vlade za evropske integracije.

Službeni pasoš izdaje se državnim službenicima, državnim službenicima na položajima i rukovodećim radnicima sa posebnim ovlašćenjima u državnim organima, kada putuju u inostranstvo službenim poslom koji zahteva posedovanje službenog pasoša, na način i po postupku propisan članom 10. ove uredbe.

Član 7.

Ministar spoljnih poslova, izuzetno, odobrava izdavanje diplomatskog ili službenog pasoša licu zaposlenom u državnom organu na obrazloženi pisani zahtev organa koji licu poverava obavljanje određenog posla u inostranstvu, predstavnicima Republike Srbije u okviru funkcionalne zastupljenosti u međunarodnim organizacijama i telima, kao i u drugim opravdanim slučajevima.

Član 8.

Pasoši lica iz čl. 4, 6. i 7. ove uredbe, posle obavljenog službenog posla u inostranstvu, deponuju se kod državnog organa – podnosioca predloga za izdavanje diplomatskog ili službenog pasoša.

Podnosilac predloga obavezan je da vrati diplomatski ili službeni pasoš funkcionera ili službenika nakon okončanja njegove službene misije u inostranstvu.

Član 9.

Lica, nosioci diplomatskih i službenih pasoša, dužna su da po prestanku funkcije odnosno radnog odnosa koji je bio osnov za izdavanje ove vrste pasoša, vrate pasoše Ministarstvu spoljnih poslova, posredstvom organa na čiji zahtev je pasoš izdat.

O prestanku uslova iz stava 1. ovog člana državni organ odmah će obavestiti Ministarstvo spoljnih poslova i dostaviti pasoš radi poništenja.

Član 10.

Obrazloženi predlog, odnosno molba državnog organa ili nadležnog tela međunarodne organizacije za izdavanje diplomatskog ili službenog pasoša, potpisana od strane ovlašćenog lica u državnom organu, podnosi se Ministarstvu spoljnih poslova zajedno sa popunjenim zahtevom za izdavanje pasoša i prilozima u smislu člana 30. Zakona o putnim ispravama.

Molba iz stava 1. ovog člana podnosi se po pravilu najmanje sedam dana pre dana planiranog službenog puta.

Rok iz stava 2. ovog člana ne obuhvata vreme potrebno za pribavljanje strane vize.

Član 11.

Diplomatski i službeni pasoš izdaju se sa rokom važenja od pet godina.

Član 12.

U slučaju nestanka diplomatskog ili službenog pasoša, Ministarstvo spoljnih poslova, na zahtev nadležnog organa-podnosioca predloga, izdaje novi pasoš, pošto utvrdi okolnosti nestanka, identitet lica, sprovede postupak proglašenja nevažećim i obavesti inostrana diplomatsko-konzularna predstavništva o njegovom nestanku.

Član 13.

Postupak izdavanja diplomatskih i službenih pasoša bliže uređuje svojim aktom, saglasno zakonskim propisima, ministar spoljnih poslova.

Član 14.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o licima kojima se izdaje diplomatski i službeni pasoš, načinu izdavanja i vođenja evidencije o izdatim diplomatskim i službenim pasošima i vizama („Službeni list SCG”, broj 37/03).

Član 15.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-4246/2008-2

U Beogradu, 29. januara 2009. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaGENERALNI SEKRETARTamara Stojčević PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković,s.r.

4100309.016.doc/1

Ostavite komentar